חפש

קטגוריות

סמינריון שימוש הוגן בסימני מסחר, דיני קניין רוחני, זכויות יוצרים מול זכויות הציבור


 45 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 10158

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטת חיפה אצל ד"ר אסטרייכר

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93

 

תוכן עניינים

מבוא.. 3

פקודת סימן המסחר. 4

סימן מסחר- מהו?. 5

תפקיד סימני המסחר:. 6

סוגי סימני מסחר:. 6

סימנים שאינם כשרים לרישום.. 6

סימני מסחר- שימוש מקביל. 7

מחיקה של סימן מסחר. 7

גניבת עין 7

חוק עוולות מסחריות.. 8

עשיית עושר. 9

חוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981 - איסור הטעית הצרכן 10

עוולת דילול מוניטין 11

סימן מסחר – נקודות חשובות נוספות.. 12

מטרת סימני המסחר: מניעת הגנה על הצרכן 12

סימנים שאינם כשרים.. 12

מטרת סימני המסחר: מניעת דילול סימן מסחר. 13

מטרת סימני המסחר: תדמית ואפיק שיווק.. 13

סימני מסחר ונחלת הכלל: פגיעה בתחרות.. 14

סימני מסחר ונחלת הכלל: עלויות שיפגעו בצרכן 15

סימני מסחר ונחלת הכלל: אפקט מצנן 15

הזכות לביטוי עצמי 16

קניין רוחני, זכויות יוצרים.. 16

דיני הקניין הרוחני –intellectual property. 17

משך ההגנה- 17

זכויות יוצרים.. 17

רשימת הזכויות המוגנות.. 17

ההצדקות התיאורטיות לקיום זכויות יוצרים.. 18

תיאוריית העמל של ג'ון לוק -THE LABOR THEORY.. 18

תיאוריית האישיות של הגל -PERRSENHOOD THEORY.. 19

תיאוריית התמריץ. 20

דעות מלומדים.. 22

דעת המלומד ד''ר יונתן דרורי 22

צמצום ההגנה לסימני מסחר. 23

מבחן ההטעיה: סימן מסחר דומה. 23

מראה וצליל. 23

סוג הלקוחות מבחן השכל הישר ויתר הנסיבות.. 25

גניבת עין 26

עשיית עושר ולא במשפט.. 27

גזל מוניטין ודילול מוניטין 28

ב. דילול מוניטין 28

דין מצוי - הפסיקה בישראל. 30

משפט משווה. 33

אמנת מדריד לסימני מסחר. 33

ארה"ב. 34

אנגליה. 40

גרמניה. 40

צרפת.. 41

סיכום.. 43

ביבליוגרפיה. 44

 ישנן שלוש גישות מרכזיות המבססות תיאורטית את ההכרה בזכויות יוצרים.

 

הגישה הכלכלית מדגישה את הזיקה בין הכרה בזכויות יוצרים לבין עידוד יצירתם והפצתם של טובין מופשטים, שערכם הוא חברתי ותרבותי. גישה זו תדגיש את מעלותיה של זכות היוצרים כזכות קניינית שניתן לסחור בה ובזכותה ניתן לקיים שוק לסחר בטובין מופשטים. בעיתיות הגישה היא במחיר החברתי הנלווה להתייחסות אל היצירה בעיקר כמוצר סחיר.

 

גישה נוספת, המבססת את ההכרה בזכות יוצרים על זכותו ומניעיו הפרטיים של היוצר עצמו, הינה גישת העבודה. גישה זו מתייחסת את זכות היוצרים שגמול ראוי על מאמציו ומשאביו של היוצר שהושקע בתהליך היצירה. גישה זו מושתת בעיקר על ערכים של צדק והגינות[1].

 

גישת האישיות עוסקת בצורך להגן על היצירה, מתוך היותה כלי ביטוי אישי של היוצר וכיוצא בכך חלק ממשי מאישיותו. לפי גישה זו, זכות היוצרים נובעת מזכותו של היוצר לשלמות אישיותית. עם זאת, גישה זו מוגבלת למקרים בהם מתקיים קשר אישי ובלתי אמצעי בין היוצר ליצירתו. בגישה זו, בניגוד לגישה הכלכלית ולגישת העבודה, קשה להצדיק את הפן בכלכלי המהווה חלק מזכויות היוצרים[2].

 

 הבעלים של סימן מסחר רשום הוא בעל זכות לשימוש ייחודי בסימן ביחס למוצרים או שירותים לגביהם הוא רשום. ולכן שימוש בסימן זהה או דומה עד כדי הטעייה על ידי אדם אחר ללא הרשאה, מהווה הפרה של סימן המסחר. במקרה כזה מספיק להוכיח כי הסימן רשום בפנקס סימני המסחר ואין צורך להוכיח כי הסימן בעל מוניטין בקרב הציבור, אין אפילו צורך להוכיח כי הציבור מתבלבל בפועל בין הסימנים, אלא רק כי הם דומים. יש לשים לב שההגנה ניתנת רק לגבי אותו סוג של מוצרים ושירותים, שימוש בסימן דומה כשמדובר בסוגים שונים הוא מותר על פי חוק ולא יהווה הפרה של סימן המסחר. עם זאת, כאשר סימן מסחר רשום לגבי סוג מסוים של מוצרים או שירותים, אך הוא גם ידוע היטב בישראל ("סימן מסחר מוכר היטב", כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר), לא ניתן לרשום את הסימן באף סיווג אחר, ללא הסכמת בעל הסימן הידוע היטב. לדוגמה, סימן המסחר "קוקה קולה" רשום לגבי משקאות, אולם לא ניתן יהיה לרשום אותו בסיווג אחר עקב היותו ידוע היטב בישראל.

על אף חובת הרישום, ניתן לקבל הגנה על פי פקודת סימני המסחר גם ללא רישום כשמדובר ב"סימן מסחר מוכר היטב". יש לשים לב כי קיים הבדל בין סימן מסחר מוכר היטב רשום לבין כזה שאינו רשום, סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום מקנה הגנה "רגילה", בדומה להגנה הניתנת לסימן מסחר רשום, אך הקושי הוא בהוכחת המוניטין של הסימן. כשמדובר בסימן מסחר מוכר היטב שהוא גם סימן רשום, ניתנת לו הגנה רחבה יותר הכוללת גם סימנים הנוגעים לסוגים אחרים של מוצרים ושירותים. ההוכחה שסימן זוכה למוניטין אינה פשוטה ולכן ניתן לומר שעדיף לבצע רישום של הסימן. מעבר לכך, אם הסימן טרם נרשם ייתכן מצב בו מישהו אחר יקדים וירשום סימן זהה כך שבעל הסימן הבלתי רשום יהיה חסר זכויות לגביו.

סימן מסחר מקנה יתרונות רבים לצד מעוניין בהליך משפטי, ובפרט - מקל מאוד על קבלת צווים זמניים. כמו כן, רישום סימן מסחרי מאפשר לתפוס סחורות במכס. הפרת סימן מסחרי היא לא רק עוולה אזרחית אלא גם עבירה פלילית.

כמו כן, במקרים בהם השם או הלוגו בו עשה העוסק שימוש לא נרשם כסימן מסחר אך נצבר בו מוניטין רחב היקף, ניתן יהיה לעתים קרובות לקבל סעד דרך דיני עוולות מסחריות (עוולת גניבת עין) או דיני עשיית עושר ולא במשפט כפי שנקבע בהלכה המפורסמת בעניין א.ש.י.ר בה נקבע כי ניתן לתת הגנה זו לקניין רוחני, גם כאשר החוק הספציפי לא נותן מענה .

למעשה, סימן המסחר משמש כתעודת הזהות של המוצר ובכך נעוץ תפקידו העיקרי.

מתוך כך ניתן ללמוד כי קיים מתח בין בעל הסימן הרשום, אשר מחזיק בזכות קניינית-חוקתית המוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 1992, ורוצה לשמור על סימנו הרשום, לבין העושה שימוש הוגן בסימן המסחר הרשום, תוך שהוא שומר על זכותו לחופש העיסוק, חופש הביטוי וחופש התחרות, זכויות חשובות לא פחות.

 

ממתח זה עולה השאלה בדבר השימוש ההוגן בסימן המסחר - האם מדובר "בסימן מסחר או במסחר בסימן?". דומה שכל אחד מהצדדים יענה על השאלה בהתאם לאינטרסים שלו ולצרכיו האישיים.

עבודה זו סוקרת את היחס של המשפט הישראלי בפרט והמשפט המשווה באשר לסימני מסחר תוך השמת דגש לעניין ה"שימוש ההוגן בסימני מסחר", קרי בחינת ההגנות העומדות לרשות אותו נתבע אשר עשה שימוש בסימן המסחר.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


שלומית יניסקי רביד קניין רוחני בעבודה: תאוריה, מעשה ומשפט משווה, הוצאת נבו

זליגסון ארנסט דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם (הוצאת שוקן)

 

Bartholomew Mark, MAKING A MARK IN THE INTERNET ECONOMY: A TRADEMARK ANALYSIS OF SEARCH ENGINE ADVERTISING, Oklahoma Law Review

 

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©