חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית בחינם,איחוד רשויות מקומיות,עיר כרמל,המועצות המקומיות דלית אל כרמל עוספיא


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

31 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11096

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ .

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

 

גלול עכבר מטה


₪ 0


אוניברסיטת חיפה 

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

 

נושא עמ'
• לוחות 3
• רקע 4
• למה לאחד רשויות מקומיות? 6
• עבודת הוועדה לבחינת איחוד הרשויות בדלית אל כרמל ובעוספיא 10
• בחינת מצב האיחוד בדלית אל כרמל ובעוספיא: 13
1. חיסכון כספי: ההוצאה הממוצעת לנפש, שכר מוניציפאלי, שכר נבחרים,
ההוצאות לפעולות, מענקי איזון. 13
2. חוסן כלכלי: המדרג החברתי-כלכלי, מרכיב ההכנסות העצמיות,
הכנסות מארנונה ותשלומי מים. 20
3. איכות הניהול והאיתנות הפיננסית: גירעון מצטבר וגירעון שנתי,
עומס מלוות. 24
4. ההיבט החברתי והפוליטי 26
• סיכום והמלצות להמשך 27
• מקורות והערות 29
3
לוחות
נושא עמ'
לוח מס' 1 - ההוצאה הממוצעת לנפש בדלית אל כרמל ובעוספיא 14
לוח מס' 2 - מצבת כ"א מוניציפאלי וההוצאה על השכר המוניציפאלי 15
לוח מס' 3 - שכר נבחרים 16
לוח מס' 4 - הוצאות לפעולות 17
לוח מס' 5 - מענקי איזון 18
לוח מס' 6 - אחוז ההכנסות העצמיות מסך ההכנסות בתקציב הרגיל 21
לוח מס' 7 - גביית ארנונה 23
לוח מס' 8 - גירעון מצטבר וגירעון שנתי 25
לוח מס' 9 - עומס מלוות 25
4
רקע
בימים האחרונים של שנת 2007 , הכריז שר הפנים- השר מאיר שטרית, על תוכנית חדשה לאיחוד
רשויות מקומיות בישראל 1. תוכנית זו הייתה אמורה להיות תוכנית משלימה לתוכנית הקודמת
של איחוד רשויות שבוצעה בשנת 2003 . בתוך פחות מחודשיים, ביטל שר הפנים תוכנית זו,
בעקבות ההתנגדות העזה, לה זכתה התוכנית 2. נושא זה עולה לכותרות כאשר מחקר זה נמצא
במהלך ביצועו. במחקר זה ביקשנו לבחון את הרעיון שעמד מאחורי איחוד הרשויות בישראל, כפי
שמצטייר במקרה הייחודי של האיחוד שבוצע בין דלית אל כרמל לעוספיא.
איחוד דלית אל כרמל ועוספיא לרשות מוניציפאלית אחת במעמד עירייה, נדון במסגרת בחינה
כוללת שהכריז עליה שר הפנים לשעבר, השר אברהם פורז. השר פורז החליט למנות וועדות
ציבוריות שבדקו את האפשרות לאיחוד מקבצי רשויות מקומיות, במטרה לצמצם את מספר
הרשויות המקומיות ולהביא לחיסכון ולהתייעלות. הוועדות הציבוריות מונו לפי מחוזות ודנו
באיחודם של כ- 70 מקבצים. המלצות הוועדות כללו איחוד של כ- 33 מקבצים מתוך אלו
שנבחנו. אך בסופו של תהליך אוחדו 23 רשויות מקומיות ל- 11 מאוחדות 3. אחת מהוועדות
הייתה "הוועדה הציבורית לאיחוד רשויות מקומיות במחוז חיפה" (להלן הוועדה) שדנה בין היתר
באיחוד מקבץ 22 (דלית אל כרמל ועוספיא). חברי הוועדה שדנו במקבץ זה היו 4: פרופ' ערן רזין-
יו"ר, אדר' אדם קולמן- מתכנן מחוז חיפה, עו"ד עוזי סלמן- יועמ"ש הוועדה, מר דן תנחומא 5, מר
יאסר טבאש, מר משה מטרי- מרכז הוועדה. בדו"ח הוועדה הומלץ בין היתר על איחוד המועצות
המקומיות בדלית אל כרמל ובעוספיא לעירייה אחת. שר הפנים קיבל את הצעת הוועדה וזו
נכללה בהצעת משרד הפנים שהוגשה ביוני 2003 לדיון בכינוס מיוחד של וועדות הפנים והכספים
של הכנסת 6. לאחר מכן גובשה הצעת הממשלה שאושרה לביצוע מיידי ועל כן, נערכו הבחירות
באוקטובר 2003 לעירייה מאוחדת בדלית אל כרמל ובעוספיא. עירייה מאוחדת זו קיבלה בשנת
2005 , שם רשמי מוועדת השמות של ממשלת ישראל- "עיר הכרמל".
5

נושא עמ'

• לוחות 3

• רקע 4

• למה לאחד רשויות מקומיות? 6

• עבודת הוועדה לבחינת איחוד הרשויות בדלית אל כרמל ובעוספיא 10

• בחינת מצב האיחוד בדלית אל כרמל ובעוספיא: 13

1. חיסכון כספי: ההוצאה הממוצעת לנפש, שכר מוניציפאלי, שכר נבחרים,

ההוצאות לפעולות, מענקי איזון. 13

2. חוסן כלכלי: המדרג החברתי-כלכלי, מרכיב ההכנסות העצמיות,

הכנסות מארנונה ותשלומי מים. 20

3. איכות הניהול והאיתנות הפיננסית: גירעון מצטבר וגירעון שנתי,

עומס מלוות. 24

4. ההיבט החברתי והפוליטי 26

• סיכום והמלצות להמשך 27

• מקורות והערות 29

3

לוחות

נושא עמ'

לוח מס' 1 - ההוצאה הממוצעת לנפש בדלית אל כרמל ובעוספיא 14

לוח מס' 2 - מצבת כ"א מוניציפאלי וההוצאה על השכר המוניציפאלי 15

לוח מס' 3 - שכר נבחרים 16

לוח מס' 4 - הוצאות לפעולות 17

לוח מס' 5 - מענקי איזון 18

לוח מס' 6 - אחוז ההכנסות העצמיות מסך ההכנסות בתקציב הרגיל 21

לוח מס' 7 - גביית ארנונה 23

לוח מס' 8 - גירעון מצטבר וגירעון שנתי 25

לוח מס' 9 - עומס מלוות 25

 

בעבר הכריז שר הפנים לשעבר- השר מאיר שטרית, על תוכנית חדשה לאיחוד

רשויות מקומיות בישראל . תוכנית זו הייתה אמורה להיות תוכנית משלימה לתוכנית הקודמת

של איחוד רשויות . בתוך פחות מחודשיים, ביטל שר הפנים תוכנית זו,

בעקבות ההתנגדות העזה, לה זכתה התוכנית. נושא זה עולה לכותרות כאשר מחקר זה נמצא

במהלך ביצועו. במחקר זה ביקשנו לבחון את הרעיון שעמד מאחורי איחוד הרשויות בישראל, כפי

שמצטייר במקרה הייחודי של האיחוד שבוצע בין דלית אל כרמל לעוספיא.

איחוד דלית אל כרמל ועוספיא לרשות מוניציפאלית אחת במעמד עירייה, נדון במסגרת בחינה

כוללת שהכריז עליה שר הפנים לשעבר, השר אברהם פורז. השר פורז החליט למנות וועדות

ציבוריות שבדקו את האפשרות לאיחוד מקבצי רשויות מקומיות, במטרה לצמצם את מספר

הרשויות המקומיות ולהביא לחיסכון ולהתייעלות. הוועדות הציבוריות מונו לפי מחוזות ודנו

באיחודם של כ- 70 מקבצים. המלצות הוועדות כללו איחוד של כ- 33 מקבצים מתוך אלו

שנבחנו. אך בסופו של תהליך אוחדו 23 רשויות מקומיות ל- 11 מאוחדות 3. אחת מהוועדות

הייתה "הוועדה הציבורית לאיחוד רשויות מקומיות במחוז חיפה" (להלן הוועדה) שדנה בין היתר

באיחוד מקבץ 22 (דלית אל כרמל ועוספיא). חברי הוועדה שדנו במקבץ זה היו 4: פרופ' ערן רזין-

יו"ר, אדר' אדם קולמן- מתכנן מחוז חיפה, עו"ד עוזי סלמן- יועמ"ש הוועדה, מר דן תנחומא 5, מר

יאסר טבאש, מר משה מטרי- מרכז הוועדה. בדו"ח הוועדה הומלץ בין היתר על איחוד המועצות

המקומיות בדלית אל כרמל ובעוספיא לעירייה אחת. שר הפנים קיבל את הצעת הוועדה וזו

נכללה בהצעת משרד הפנים שהוגשה ביוני 2003 לדיון בכינוס מיוחד של וועדות הפנים והכספים

של הכנסת 6. לאחר מכן גובשה הצעת הממשלה שאושרה לביצוע מיידי ועל כן, נערכו הבחירות

באוקטובר 2003 לעירייה מאוחדת בדלית אל כרמל ובעוספיא. עירייה מאוחדת זו קיבלה בשנת

2005 , שם רשמי מוועדת השמות של ממשלת ישראל- "עיר הכרמל".

 

 

(בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

הקפאת העבודה האקדמית לחודש- הגנה מפני רכישה אחריך של אותה עבודה - 39 ש"ח

בלעדיות לצמיתות ומחיקת  העבודה  האקדמית לנצח מהמאגר -300 ש"ח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 


₪ 0סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©