חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית בחינם,איחוד רשויות מקומיות,עיר כרמל,המועצות המקומיות דלית אל כרמל עוספיא


31 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11096

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ .

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

 

גלול עכבר מטה


₪ 0


אוניברסיטת חיפה 

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

 

נושא עמ'
• לוחות 3
• רקע 4
• למה לאחד רשויות מקומיות? 6
• עבודת הוועדה לבחינת איחוד הרשויות בדלית אל כרמל ובעוספיא 10
• בחינת מצב האיחוד בדלית אל כרמל ובעוספיא: 13
1. חיסכון כספי: ההוצאה הממוצעת לנפש, שכר מוניציפאלי, שכר נבחרים,
ההוצאות לפעולות, מענקי איזון. 13
2. חוסן כלכלי: המדרג החברתי-כלכלי, מרכיב ההכנסות העצמיות,
הכנסות מארנונה ותשלומי מים. 20
3. איכות הניהול והאיתנות הפיננסית: גירעון מצטבר וגירעון שנתי,
עומס מלוות. 24
4. ההיבט החברתי והפוליטי 26
• סיכום והמלצות להמשך 27
• מקורות והערות 29
3
לוחות
נושא עמ'
לוח מס' 1 - ההוצאה הממוצעת לנפש בדלית אל כרמל ובעוספיא 14
לוח מס' 2 - מצבת כ"א מוניציפאלי וההוצאה על השכר המוניציפאלי 15
לוח מס' 3 - שכר נבחרים 16
לוח מס' 4 - הוצאות לפעולות 17
לוח מס' 5 - מענקי איזון 18
לוח מס' 6 - אחוז ההכנסות העצמיות מסך ההכנסות בתקציב הרגיל 21
לוח מס' 7 - גביית ארנונה 23
לוח מס' 8 - גירעון מצטבר וגירעון שנתי 25
לוח מס' 9 - עומס מלוות 25
4
רקע
בימים האחרונים של שנת 2007 , הכריז שר הפנים- השר מאיר שטרית, על תוכנית חדשה לאיחוד
רשויות מקומיות בישראל 1. תוכנית זו הייתה אמורה להיות תוכנית משלימה לתוכנית הקודמת
של איחוד רשויות שבוצעה בשנת 2003 . בתוך פחות מחודשיים, ביטל שר הפנים תוכנית זו,
בעקבות ההתנגדות העזה, לה זכתה התוכנית 2. נושא זה עולה לכותרות כאשר מחקר זה נמצא
במהלך ביצועו. במחקר זה ביקשנו לבחון את הרעיון שעמד מאחורי איחוד הרשויות בישראל, כפי
שמצטייר במקרה הייחודי של האיחוד שבוצע בין דלית אל כרמל לעוספיא.
איחוד דלית אל כרמל ועוספיא לרשות מוניציפאלית אחת במעמד עירייה, נדון במסגרת בחינה
כוללת שהכריז עליה שר הפנים לשעבר, השר אברהם פורז. השר פורז החליט למנות וועדות
ציבוריות שבדקו את האפשרות לאיחוד מקבצי רשויות מקומיות, במטרה לצמצם את מספר
הרשויות המקומיות ולהביא לחיסכון ולהתייעלות. הוועדות הציבוריות מונו לפי מחוזות ודנו
באיחודם של כ- 70 מקבצים. המלצות הוועדות כללו איחוד של כ- 33 מקבצים מתוך אלו
שנבחנו. אך בסופו של תהליך אוחדו 23 רשויות מקומיות ל- 11 מאוחדות 3. אחת מהוועדות
הייתה "הוועדה הציבורית לאיחוד רשויות מקומיות במחוז חיפה" (להלן הוועדה) שדנה בין היתר
באיחוד מקבץ 22 (דלית אל כרמל ועוספיא). חברי הוועדה שדנו במקבץ זה היו 4: פרופ' ערן רזין-
יו"ר, אדר' אדם קולמן- מתכנן מחוז חיפה, עו"ד עוזי סלמן- יועמ"ש הוועדה, מר דן תנחומא 5, מר
יאסר טבאש, מר משה מטרי- מרכז הוועדה. בדו"ח הוועדה הומלץ בין היתר על איחוד המועצות
המקומיות בדלית אל כרמל ובעוספיא לעירייה אחת. שר הפנים קיבל את הצעת הוועדה וזו
נכללה בהצעת משרד הפנים שהוגשה ביוני 2003 לדיון בכינוס מיוחד של וועדות הפנים והכספים
של הכנסת 6. לאחר מכן גובשה הצעת הממשלה שאושרה לביצוע מיידי ועל כן, נערכו הבחירות
באוקטובר 2003 לעירייה מאוחדת בדלית אל כרמל ובעוספיא. עירייה מאוחדת זו קיבלה בשנת
2005 , שם רשמי מוועדת השמות של ממשלת ישראל- "עיר הכרמל".
5

נושא עמ'

• לוחות 3

• רקע 4

• למה לאחד רשויות מקומיות? 6

• עבודת הוועדה לבחינת איחוד הרשויות בדלית אל כרמל ובעוספיא 10

• בחינת מצב האיחוד בדלית אל כרמל ובעוספיא: 13

1. חיסכון כספי: ההוצאה הממוצעת לנפש, שכר מוניציפאלי, שכר נבחרים,

ההוצאות לפעולות, מענקי איזון. 13

2. חוסן כלכלי: המדרג החברתי-כלכלי, מרכיב ההכנסות העצמיות,

הכנסות מארנונה ותשלומי מים. 20

3. איכות הניהול והאיתנות הפיננסית: גירעון מצטבר וגירעון שנתי,

עומס מלוות. 24

4. ההיבט החברתי והפוליטי 26

• סיכום והמלצות להמשך 27

• מקורות והערות 29

3

לוחות

נושא עמ'

לוח מס' 1 - ההוצאה הממוצעת לנפש בדלית אל כרמל ובעוספיא 14

לוח מס' 2 - מצבת כ"א מוניציפאלי וההוצאה על השכר המוניציפאלי 15

לוח מס' 3 - שכר נבחרים 16

לוח מס' 4 - הוצאות לפעולות 17

לוח מס' 5 - מענקי איזון 18

לוח מס' 6 - אחוז ההכנסות העצמיות מסך ההכנסות בתקציב הרגיל 21

לוח מס' 7 - גביית ארנונה 23

לוח מס' 8 - גירעון מצטבר וגירעון שנתי 25

לוח מס' 9 - עומס מלוות 25

 

בעבר הכריז שר הפנים לשעבר- השר מאיר שטרית, על תוכנית חדשה לאיחוד

רשויות מקומיות בישראל . תוכנית זו הייתה אמורה להיות תוכנית משלימה לתוכנית הקודמת

של איחוד רשויות . בתוך פחות מחודשיים, ביטל שר הפנים תוכנית זו,

בעקבות ההתנגדות העזה, לה זכתה התוכנית. נושא זה עולה לכותרות כאשר מחקר זה נמצא

במהלך ביצועו. במחקר זה ביקשנו לבחון את הרעיון שעמד מאחורי איחוד הרשויות בישראל, כפי

שמצטייר במקרה הייחודי של האיחוד שבוצע בין דלית אל כרמל לעוספיא.

איחוד דלית אל כרמל ועוספיא לרשות מוניציפאלית אחת במעמד עירייה, נדון במסגרת בחינה

כוללת שהכריז עליה שר הפנים לשעבר, השר אברהם פורז. השר פורז החליט למנות וועדות

ציבוריות שבדקו את האפשרות לאיחוד מקבצי רשויות מקומיות, במטרה לצמצם את מספר

הרשויות המקומיות ולהביא לחיסכון ולהתייעלות. הוועדות הציבוריות מונו לפי מחוזות ודנו

באיחודם של כ- 70 מקבצים. המלצות הוועדות כללו איחוד של כ- 33 מקבצים מתוך אלו

שנבחנו. אך בסופו של תהליך אוחדו 23 רשויות מקומיות ל- 11 מאוחדות 3. אחת מהוועדות

הייתה "הוועדה הציבורית לאיחוד רשויות מקומיות במחוז חיפה" (להלן הוועדה) שדנה בין היתר

באיחוד מקבץ 22 (דלית אל כרמל ועוספיא). חברי הוועדה שדנו במקבץ זה היו 4: פרופ' ערן רזין-

יו"ר, אדר' אדם קולמן- מתכנן מחוז חיפה, עו"ד עוזי סלמן- יועמ"ש הוועדה, מר דן תנחומא 5, מר

יאסר טבאש, מר משה מטרי- מרכז הוועדה. בדו"ח הוועדה הומלץ בין היתר על איחוד המועצות

המקומיות בדלית אל כרמל ובעוספיא לעירייה אחת. שר הפנים קיבל את הצעת הוועדה וזו

נכללה בהצעת משרד הפנים שהוגשה ביוני 2003 לדיון בכינוס מיוחד של וועדות הפנים והכספים

של הכנסת 6. לאחר מכן גובשה הצעת הממשלה שאושרה לביצוע מיידי ועל כן, נערכו הבחירות

באוקטובר 2003 לעירייה מאוחדת בדלית אל כרמל ובעוספיא. עירייה מאוחדת זו קיבלה בשנת

2005 , שם רשמי מוועדת השמות של ממשלת ישראל- "עיר הכרמל".

 

 

(בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

הקפאת העבודה האקדמית לחודש- הגנה מפני רכישה אחריך של אותה עבודה - 39 ש"ח

בלעדיות לצמיתות ומחיקת  העבודה  האקדמית לנצח מהמאגר -300 ש"ח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©