חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית זכות חוזית קניינית, זכות אובילגטורית כנכס, שותפות עכבון ועוד


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

38 עמודים 

(נוכל לצמצם אורך העבודה בחינם)

עבודה אקדמית מספר 11287

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אהרון, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר בר.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92

שאלת מחקר

האם זכות חוזית היא נכס לכל דבר וענין?

תוכן עניינים

מבוא

זכויות מכח דיני חוזים.

במשפט האנגלי והאמריקאי.

במשפט האירופאי (צרפתי/גרמני) 

זכות אובליגטורית.

זכויות מכח שיתוף במקרקעין 

האם זכות שותפים במושע היא זכות חוזית כנכס?.

זכות אובליגטורית הנובעת מעסקת קומבינציה.

עסקאות נוגדות ותקנת השוק.

זכויות מכח דיני קניין 

הזכות הקניינית.

ההבדלים בין זכות חוזית לזכות קניינית.

1). רשימת הזכויות סגורה או פתוחה?. 

2). עיקרון הפומביות של הזכות הקניינית.

זכות עקיבה.

תקנת השוק כחריג לזכות העקיבה. 

תקנת השוק (חוק המכר לעניין מיטלטלין) 

רכישה בתום לב (חוק המקרקעין לעניין מקרקעין) 

שכירות קצרה נוגדת (חוק המקרקעין לעניין שכירות) 

עסקאות סותרות/נוגדות.

עסקאות נוגדות.

פס"ד ורטהיימר נ' הררי. 

זכות אובליגטורית לעיכבון 

זכות קניינית משכונית מול זכות עיכבון אובליגטורית.

טיבה הקנייני של הזכות.

וויתור מכללא

זכות העיכבון ביחסי קבלן – רוכש דירה

זכות עיכבון בהסכם קבלנות.

סיכום

ביבליוגרפיה. 

 

זכויות אובליגטוריות (זכויות חוזיות) נוצרות מכוח חוזה. כל צד מתחייב כלפי האחר, ואז יש חייב ונושה. יכול גם להיווצר מכוח עשיית עושר, מזונות וכו'. לרוב נדבר על חיוב לשלם כסף או חיוב ליתן שירות.

זכות מעין קניינית היא קבוצה-בת של הזכויות האובליגטוריות, "זכות אובליגטורית לרכישת זכות קניינית בנכס". זכות זו מתארת מצב בו אנו עוסקים בהתחייבות של צד א' להעביר בעלות למשכן להשכיר לצד ב', ואז צד א' הוא החייב וצד ב' הוא הנושה. לזכות זו יש עוצמה גבוהה יותר מאשר זכות אובליגטורית רגילה, וזאת מהטעם שזכות מעין קניינית של מקרקעין הופכת לזכות קניינית ברגע הרישום.

בפועל, מבחינה משפטית כלל לא מדובר במקרקעין משום שמקרקעין חייבים להיות רשומים. כל עוד הנכס לא רשום, לא מדובר בנכס מקרקעין אלא זוהי זכות חוזית להירשם כבעלים של נכס המקרקעין העתידי.

לזכות קניינית יש הקף הגנה רחב. ההגנה לזכות קניינית היא רחבה יותר מאשר לזכות חוזית וניתנת כלפי "כל העולם", בניגוד לזכות חוזית שם ההגנה היא כלפי אדם אחד או בודדים.

בעבודה זו אפרט את דיני החוזים עליהם נסמכת הזכות האובליגטורית, כמו כן, מה הופך חוזה למחייב ומהם הקריטריונים שצריכים להתקיים על מנת שהזכות החוזית תהיה קבילה. בנוסף, אעמוד על מה שמבדיל בין זכות חוזית וזכות קניינית, את מי הן מחייבות ומהן הזכויות והתקנות הנוגעות להן ( זכות עקיבה, תקנות שוק). ההשוואה בין הזכויות תתייחס גם לזכות האובליגטורית לעיכבון אל מול הזכות הקניינית למשכון.

העבודה תעסוק בזכות חוזית ובדיני קניין הנוגעים לנכסים הניתנים לתמחור כלכלי ולפי מה מכריעים כאשר ישנה התנגשות של עסקאות סותרות.

זכות חוזית היא בהחלט נכס לכל דבר וענין. רשימת הזכויות האובליגטוריות ביחס לנכס נוצרת ע"י הצדדים לחוזה ויכולה להיות אינסופית (רשימה פתוחה), כאשר המגבלה היחידה היא שהחוזה לא יכול לנגוד את החוק או את תקנת הציבור.

זכות חוזית: הקניית זכות חוזית בנכס תיעשה באמצעות חוזה שאינו מצריך ידוע של צדדים שלישיים כיוון שהחוזה מחייב את הצדדים בלבד.

זכות קניינית: מכיוון שזכות קניינית מחייבת כולי עלמא, ישנו חיוב של פומביות לגבי זכות זו. צדדים שלישיים כפופים לזכות גם אם לא ידעו עליה בפועל, כל זמן שהיו יכולים להתוודע לזכות, באמצעות פנייה למקור פומבי.

 

זכויות קנייניות: מקרקעין, בס' 161 לחוק המקרקעין קיים הסדר מפורש בחוק, לפיו אין זכות בקרקע ללא חוק. מכאן, רשימת הזכויות הקנייניות היא רשימה סגורה. מיטלטלין, אין סעיף מפורש בנוגע למיטלטלין עם זאת, בס' 578 לקודקס החדש מובא שאין זכויות בנכסים אלא ע"פ דין ולפיכך הרשימה היא סגורה ביחס לכל סוגי הנכסים (לא חד משמעי). לדוג', זכות קדימה (זכות קניינית), קיימת בחוק המקרקעין ומשכך, הסכם בעל זכות קדימה אשר לא כובד בטל (מחייבת את כולם), בעוד שלגבי מיטלטלין אין אזכור בחוק לזכות קדימה ולכן אין תשובה חד משמעית האם ניתן להפוך זכות זו שמקורה בהסכם להיות זכות קניינית שתחייב את כולי עלמא. במידה ורשימת הזכויות הקנייניות הייתה רשימה פתוחה, הבדיקות שהיה נדרש קונה הנכס היו אינסופיות. במידה ויתעורר הצורך, המחוקק יוכל להוסיף זכויות נוספות לחוק.

וג הנכס יכול להיות דירת מגורים, מגרש, קרקע חקלאית, בניין, משרד, חניון, מחסן, גג בית, זכות בבניין קיים ועוד.

הזכות הנמכרת מתבטאת במשפט על ידי ההבחנה בין זכות חוזית (אובליגטורית) לקנינית.

זכות חוזית - נוצרת מכוח חוזה בין בעלי נכס לאדם אחר ולפיו הבעלים = החייב מתחייב כלפי אדם = הזכאי בהתחייבות אישית כלשהי הנוגעת לנכס. עוצמת הזכות מותנית בהגינות של בעל הנכס וביכולתו הכלכלית. זכות זו קושרת רק את הצדדים לחוזה ולא צד ג'.

זכות קניינית - ישנם 5 זכויות קנייניות: בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. הזכות הקנינית מתייחסת לנכס ופועלת כלפי מספר בלתי מוגבל של חייבים. זו זכות רכושית והינה עדיפה על פני זכויות אחרות. לעומת זכות חוזית שהיא נושאת אופי אישי, הזכות הקניינית עוברת 2 שלבים: שלב חוזי ולאחר מכן קמה זכות קניינית.

בעלות במקרקעין משתכללת עם הרישום ולפני הרישום מדובר בזכות חוזית.

מה זה רישום? במקרקעין מה שקובע את הפומביות זה מרשם המקרקעין ("טאבו"). בלשכת רישום המקרקעין יש פנקסי מקרקעין - מה שמכונה "נסח טאבו". זכות שרשומה בפנקסים הללו נחשבת זכות קניינית.

 

ענין מיוחד מתעורר במושע. זוהי בעלות משותפת בחלק יחסי במקרקעין.

 הכוונה שמספר צדדים הינם בעלים של מקרקעין, ביחד ולחוד בכל השטח, כאשר לכל אחד יש אחוז בעלות מסוים, אך השטח הספציפי אינו רשום בטאבו, אלא יכול להיות מוסדר ביניהם לפי חוזה הרכישה ו/או במסגרת של הסכם שיתוף אותו ערכו ביניהם.

 

לדוגמא, מקרקעין המהווים מגרש עליו בנויים שני בתים דו-משפחתיים, כאשר שניהם בנויים על אותה החלקה, אשר רשומה על-שם שני הצדדים, ביחד ולחוד, כל אחד לפי בעלות של מחצית מהחלקה, מבלי שבוצעה חלוקה (פרצלציה) של המגרש לשני תת-חלקות נפרדות בטאבו.

מסקנה : זכות חוזית היא בהחלט נכס לכל דבר וענין.

מצגת ספיציפית על זכות חוזית קניינית רפרט פאוורפוינט מקצועי לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אסתר חיות "גבולות המשפט", ספר אדמונד לוי (2016)

גבריאלה שלו, אפי צמח "דין פירוש החוזה - על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים" קריית המשפט י (2014) 42

שחר ליפשיץ, אלעד פינקלשטיין "מבט הרמנויטי על פרשנות חוזים" משפטים מג 1 , 55

 

GOH YIHAN, THE CASE FOR DEPARTING FROM EXCLUSIONARY RULE AGAINST PRIOR NEGOTIATIONS IN THE INTERPATATION OF CONTRACT IN SINGAPORE ,SINGAPORE ACADEMY OF LAW JOURNAL

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת ספיציפית על זכות חוזית רפרט פאוורפוינט מקצועי לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©