חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית ביטוח אחריות דירקטורים, ביטוח נושאי משרה בתאגיד


18 עמודים 

(נוכל לצמצם אורך העבודה בחינם)

עבודה אקדמית מספר 11634

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ 

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אהרון, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש נובמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית בירושלים, אצל ד"ר מנשה.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ?

 

תוכן עניינים

 

מבוא
3
פרק ראשון: הדין בישראל
4
המקורות הנורמטיביים בישראל לאחריות דירקטורים
4
הוראות חוק החברות
5
אחריות חברי הדירקטוריון
5
נורמות התנהגות הנדרשות מדירקטור
5
מקור הצורך בהגנת הדירקטור
6
ההגנות על הדירקטור: פטור, שיפוי וביטוח
7
היתרונות והחסרונות של ביטוח לעומת פטור ושיפוי
8
פרק שני: הדין האמריקאי
10
השפעת דיני התאגידים האמריקאים על המשפט הישראלי
10
חוק החברות של מדינת דלאוור כדוגמא
10
פרשת "אנרון" וחוק סרבנס-אוקסלי
11
פרק שלישי: החוק הקנדי
13
פרק רביעי: מסקנות
14
נספח - עדכון מאוחר: תיקון מס' 3 לחוק החברות
15
רשימה ביבליוגרפית
מבוא
פרק ראשון: הדין בישראל
המקורות הנורמטיביים בישראל לאחריות דירקטורים
הוראות חוק החברות
אחריות חברי הדירקטוריון
נורמות התנהגות הנדרשות מדירקטור
מקור הצורך בהגנת הדירקטור
ההגנות על הדירקטור: פטור, שיפוי וביטוח
היתרונות והחסרונות של ביטוח לעומת פטור ושיפוי
פרק שני: הדין האמריקאי
השפעת דיני התאגידים האמריקאים על המשפט הישראלי
חוק החברות של מדינת דלאוור כדוגמא
פרשת "אנרון" וחוק סרבנס-אוקסלי
פרק שלישי: החוק הקנדי
פרק רביעי: מסקנות
נספח - עדכון מאוחר: תיקון מס' 3 לחוק החברות
רשימה ביבליוגרפית
בכל שיטות המשפט שנסקרו לעיל ניתן לבטח את חבותם בנזיקין של הדירקטורים ונושאי
המשרה. התנאים לשיפוי הינם תום לב ופעולה לטובת התאגיד, או מה שחשב הדירקטור כטובת
התאגיד. דהיינו, המחוקק סבר כי אדם בתפקיד ניהולי שפועל בתום לב למען התאגיד, מן הראוי
שהתאגיד ישפה אותו או יבטח אותו במקרה של תביעה עקב פעולותיו במסגרת עבודתו. מן הסתם
במחשבה זאת, דאג המחוקק לניהול השוטף והתקין של הכלכלה הלאומית – כי ללא מטריית
הגנה זאת יש לשער שמספר לא קטן של אנשים מוכשרים היה מסרב לשבת בדירקטוריונים של
תאגידים. החוק רואה בדירקטור או נושא משרה בכירה, איש מקצוע חופשי שעיסוקו ניהול. כפי
שניתן, עפ"י החוק, לבטח את חבותם בנזיקין של מהנדס או עורך-דין בתאגיד או שהתאגיד יכול
לבצע לעצמו ביטוח בגין אחריותו המקצועית )לדוגמא: חברה שעוסקת בתכנון הנדסי( – כך גם
מתיר החוק לתאגיד לבצע ביטוח בגין חבות נושאי המשרה שבו )חשוב לציין כי לגבי נושאי משרה,
חוקי החברות במדינות השונות דנים באפשרות הביטוח באופן פוזיטיבי – דהיינו יש סעיפים
מפורשים בחוק הדנים בכך בעוד שלגבי מקצועות אחרים כמו ההנדסה ועריכת דין למשל,
בישראל לפחות, אין לכך שום התייחסות בחוק הרלבנטי )לא לחיוב ולא לשלילה( והביטוח קיים
מתוקף הצרכים והדינמיות של חיי הכלכלה בעידן המודרני. ברור כי באף שיטת משפט אין כוונה
להגן על נושא משרה שביצע עבירה ביודעין – מעשה כזה הוא עבירה מתוך כוונה פלילית שאילו
היו נותנים לכך גיבוי או אפשרות ביטוח – היה בכך משום הוראה הנוגדת את תקנת הציבור.
החוקים האמריקאים והקנדי שנסקרו מבליטים את העובדה שהם יותר מפורטים מהחוק
הישראלי באשר לחובות וזכויות הדירקטורים ונושאי המשרה ונראה כי בעתיד יתוקן החוק
הישראלי בעקבותיהם )לדוגמא: הצעת תיקון תקנות ני"ע שכבר מונחת בפני הכנסת 62 .)
נושא הפיצויים העונשיים לא כל כך מפותח בשיטת המשפט שלנו )עניין זה התפתח במיוחד
בשיטת המשפט האמריקאית(, אך אני צופה כי אם בעתיד יותר ויותר בתי משפט בישראל יפסקו
פיצויים עונשיים, כפי המגמה המסתמנת, לא תהיה ברירה למבטחים בישראל ועקב דרישת וצרכי
השוק הם יצטרכו לכלול גם כיסוי זה בפוליסות הביטוח )דבר שייקר כמובן את הפרמיות לביטוח
הדירקטורים(.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

י' גרוס דירקטורים ונושאי משרה בחברה

Z. Cohen “Directors’ Negligence Liability to Creditors: A Comparative and Critical View” 26 Iowa J. Corp. L. 351.

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©