חפש

קטגוריות

עבודה סמינריונית זכויות האדם והאזרח, היסטוריה של זכויות אדם


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

24 עמודים.

עבודה אקדמית מס'  1865.

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 290


עבודת הגמר הוגשה פעם אחת בלבד בספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' אריאל, אצל ד"ר שרייבר.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  93

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי זכויות האדם?

תוכן עניינים

מבוא.. 3

זכויות אדם: זכויות טבעיות, זכויות פוליטיות אזרחיות וזכויות חברתיות.. 5

זכויות טבעיות.. 5

זכויות פוליטיות.. 6

זכויות חברתיות.. 7

מינוח סותר. 7

ההיסטוריה של זכויות האדם.. 8

רעיון שוויון בני האדם.. 8

הדרישה לשיתוף ורווחה מהממשל. 9

אמנות ומסמכים.. 10

פגיעה בזכויות האדם.. 10

זכויות אדם בזמן מלחמה או מאבק אזרחי. 10

הטלת האחריות למימוש הזכויות.. 11

התנגשות של זכויות.. 12

שמירה על זכויות האדם.. 12

תפקיד המדינה בהבטחת זכויות האדם.. 12

ארגונים לזכויות אדם.. 13

במשפט הבינ"ל. 14

פסיקה ליברלית של השופט חיים כהן וחדשנית בנושאי זכויות אדם בישראל. 20

סיכום.. 21

ביבליוגרפיה. 24

 

מקובל שהגנתן וקיומן של זכויות האדם באמצעות המשפט זורמת בשני ערוצים – הבינלאומי, מחד גיסא, והלאומי-מוניציפלי, מאידך גיסא. שני הזרמים משפיעים ו"מתיזים" את מימיהם האחד על רעהו וקורה גם שהם מתערבבים זה בזה; אולם, בעיקרו, נובעים השניים הללו ממעיינות משפטיים שונים, מבחינת מקור הסמכות המוליד נורמות אלה ועל-פי כוחם המחייב; על כן יש לראותם כל אחד בתחומו ולבחון אף את הישגיו ותוצאותיו, בנפרד, במישור תחולתו הייחודי.

בתחום הבינלאומי, צמחה ההכרה בזכויות האדם במידה רבה כהתפתחות ממחשבתם של הוגי דעות של המאות השבע-עשרה והשמונה-עשרה, אם כי חלקם הגדול של אלה עדיין תיאר את כוחה של המדינה ככל-יכולה, לרבות בעת ששקלה מתן זכות כלשהי לנתיניה: כך, למשל, גם שפינוזה, בפרק השלישי של "חיבור מדיני",1 ולא פחות מכך, תוך צער או השלמה עם המציאות, גם הובס, לוק, מונטסקיה ורוסו. הנחתם היתה כי בתחום היחסים הבינלאומיים רק המדינה קובעת, ומקומו וזכויותיו של היחיד נפקדו במידה רבה מניתוחם העיוני.

אור בקצה המינהרה היה אולי בדברי ג'אנבטיסטה ויקו שכתב על ה-ius gentium, כי זהו הדין אשר בעזרתו מסדירים (regulate) המנצחים במלחמה את מה שכינה בתואר של "זעמם העיוור של כלי-הנשק" ואת היוהרה הבלתי-מרוסנת של הנצחון, והמנוצחים מתנחמים בנזקי המלחמה והכפפתם לכיבוש.2 כך דיני המלחמה באחד משלבי התהוותם.

נהוג להבחין בין שלושה סוגים שונים של זכויות אדם: זכויות טבעיות, זכויות פוליטיות אזרחיות וזכויות חברתיות.

אין רשימה אחת ויחידה של זכויות אדם ויש מחלוקות רבות על אופיה של כל זכות. להלן פירוט של מספר זכויות מקובלות.

זכויות טבעיות

הזכויות הטבעיות הן הזכויות העוסקות בחירותו הפרטית של כל אדם, ובהגנתו מעריצות השלטון. ההגות הליברלית, בעקבות הפילוסוף ג'ון לוק, רואה בזכויות הטבעיות זכויות יסוד. זכויות אלה קיימות לאדם מעצם היותו אינדיבידואל, בעל תבונה ויכולת לנהל את חייו ולקחת אחריות על מעשיו. לכן, לפי גישה זו, זכויות אלה אינן תלויות בשלטון - אין הוא מעניק אותן ואין לו את הסמכות לשלול אותן. הזכויות הן:

 • הזכות לחיים ולביטחון שלמות הגוף
 • הזכות לחירות, שממנה נגזרים:
 • חופש המחשבה והדעה שמשמעותה חירותו של אדם לגבש את דעתו בחופשיות, בכל נושא. אסור למנוע את זכות זאת, גם אם דעתו נחשבת למסוכנת ומזיקה, כל עוד היא לא באה לידי ביטוי חיצוני.
 • חופש המצפון שמשמעותה חירותו של האדם להחזיק בדעותיו בתחום המוסר והערכים, ולפעול או לסרב לפעול, על פיהם. הזכות לפעול או לסרב לפעול, על פיהם, מוגבלת לעתים.
 • חופש הדת שכוללת גם את "החופש מדת"
 • חופש התנועה
 • חופש העיסוק
 • חופש הביטוי הכולל את:
 • חופש העיתונות
 • זכות ההפגנה והמחאה
 • זכות הקניין רכוש
 • הזכות להליך הוגן
 • הזכות לכבוד, שממנה נגזרות:
 • הזכות לשוויון בפני החוק
 • הזכות להגנה מלשון הרע הזכות לשם טוב
 • הזכות לפרטיות

זכויות פוליטיות

הזכויות הפוליטיות - אזרחיות - הן היסוד לשיטה הדמוקרטית. זכויות אלו ניתנות על ידי השלטון ועל פי הגישה הדמוקרטית הן אינן תלויות בו. אלו הן הזכויות המאפשרות לכל אדם להשתתף בעיצוב המערכת הפוליטית והחלטותיה. הזכויות העיקריות הכלולות בקבוצה זו הן הזכות לבחור ולהיבחר וחופש ההתאגדות.

זכויות חברתיות

בסיווג זה מאוגדות כל הזכויות שהן חירות חיובית וכפועל יוצא לצורך סיפוקן דרושים משאבים ממשלתיים, ובהן: הזכות לחינוך,לבריאות, לדיור, זכויות עובדים, והזכות לקיום בכבוד.

בעוד שבמדינות המערב יש תמימות דעים לגבי הזכות לבחור ולהיבחר וחופש ההתאגדות, קיימת מחלוקת לגבי יישום הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הזכות לדיור, זכויות עובדים ותנאי העסקה והזכות לקיום בכבוד במעמד חוקי שווה לזה של זכויות אדם אחרות. המתנגדים להם, הבאים ברובם מצדה הימני של המפה הפוליטית, טוענים כי יישום זכויות אלה אינו מעשי ויצריך פגיעה קשה מדי בזכויות אחרות, ובעיקר בזכות הקניין, עקב הטלת המסים הנדרשים למימונן - מה שעלול להוביל דווקא לפגיעה במצב הכלכלי של כלל החברה וביניהן השכבות החלשות. [1]

מצד שני, המצדדים בזכויות אלה- סוציאל-דמוקרטים, סוציאליסטים וקומוניסטים - טוענים, כי הזכויות החברתיות הן תנאי הכרחי לכך שאדם יוכל לממש את זכויותיו האחרות ולשוויון אמיתי בחברה. שהרי ללא ביטוח בריאות, תיפגע זכותו של אדם עני לחיות; בלעדי חינוך ממלכתי, לא יהיה למעשה שוויון הזדמנויות בין עשירים לעניים; וכן הלאה.

מינוח סותר

כשדנים בזכויות האדם, משתמשים לפעמים גם בביטוי "זכויות האזרח" או "זכויות אזרחיות". עם זאת, התפתחו במשך הדורות השקפות סותרות על משמעות המונח.

ההוגים הליברלים הראשונים, דוגמת ג'ון לוק, השתמשו רק במונח "זכויות אזרחיות" באנגלית: Civil Rights, או Civil Interests, ולא במונח זכויות האדם. זכויות אלה נחשבו בעיניהם כזכויות טבעיות המוקנות לכל אדם. לוק מנה את אותן זכויות כזכות לחיים ולשלמות הגוף, הזכות לחירות, וזכות הקניין‏.

לעומת זאת, יש המשתמשים במונח "זכויות אזרחיות" כדי להבחין בין הזכויות המוענקות בכוח החוק לבין הזכויות הטבעיות שמוקנות לכל אדם. על פי הגדרה זו, הזכויות האזרחיות מכונות לפעמים גם "זכויות חוקיות" אנגלית: Legal rights. אפשר גם לומר שכל זכות אדם הופכת לזכות אזרחית ברגע שהיא מקבלת הגנה מכוח החוק במדינה. קו מחשבה זה הנחה את השימוש במונח "זכויות האזרח" צרפתית: droits du citoyen בכותרת הצהרת זכויות האדם והאזרח, שפורסמה במהלך המהפכה הצרפתית. בהקשר זה נראה שהכוונה הייתה להבחין בין זכויות האדם, שמוקנות לכל אדם באשר הוא, וזכויות המוקנות לאזרחים בלבד, כמו הזכות להשתתף בתהליך החקיקה ולשאת במשרות ציבוריות. זכויות אלה נקראות כיום לעתים "זכויות פוליטיות".

בארצות הברית, משתמשים במונח זכויות אזרחיות בעיקר בהקשר של המאבק לשוויון הזכות של האפריקאים-האמריקאים. לפיכך המונח מתקשר שם בעיקר עם הזכויות לשוויון אזרחי ופוליטי.

ההיסטוריה של זכויות האדם

ההכרזה על זכויות אדם שאין לפגוע בהן עתיקה וימיה כימי החברה האנושית. התנ"ך, חוקי אשוקה וחוקת מדינה הן דוגמאות לכתבים הכוללים זכויות אדם מהעת העתיקה. עם המעבר לשלטון אבסוליטי ברבות ממדינות העולם נפגעה ההכרה בכפיפות השלטון לזכויות האדם. מסמך חשוב בהיסטוריה של זכויות האדם בימי הביניים הוא המגנה כרטא. [2]

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

דפנה ברק-ארז, אייל גרוס "הזכויות החברתיות והמאבק על אזרחות חברתית בישראל: מעבר לזכות בכבוד" ספר דליה דורנר ( עורכת, יחד עם דורית ביניש ויעד רותם, נבו)

רפעאת עזאם "פרשנות דיני המסים: מס-אמת וזכויות האדם בפסיקת בית-המשפט העליון" משפט ועסקים כרך יח' 

אהרן ברק מידתיות במשפט - הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה,הוצאת בורסי

orsythe, Frederick P. Encyclopedia of Human Rights (New York: Oxford University Press)

 Gerald M. Steinberg, Anne Herzberg and Jordan Berman. Best Practices for Human Rights and Humanitarian NGO Fact-Finding. Martinus Nijhoff Publishers / Brill

orsythe, Frederick P.  Encyclopedia of Human Rights (New York: Oxford University Press)

 ===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©