חפש

קטגוריות

סמינריון לימודי ארץ ישראל, אקלים,שטפונות וסחיפה- סחיפת קרקעות בשל אקלים, גיאוגרפיה סחף קרקעות באגן הים התיכון


35 עמ'

עבודה אקדמית מספר 2010.

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים.

לשאלות נוספות: רננה, כותבת/עורכת  עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8690210 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

renana.adler.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בפברואר בשנת הלימודים הקודמת במכללת ספיר, אצל ד"ר שכטר.

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות)

ציון: 88

שאלות המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תופעת סחיפת הקרקעות בישראל?

כיצד באים לידי ביטוי שטפונות וסחיפה סחיפת קרקעות בשל אקלים?

אילו אגני ניקוז המזרחיים או המערביים בעלי רמת סיכון גבוהה יותר

כיצד באים לידי ביטוי המאפיינים הטופוגרפיים והליתולוגיים של האגנים לצד תופעת סחיפת הקרקעות בישראל?

 

תוכן עניינים

מבוא

תקציר

מבוא

סחף קרקעות באגן הים התיכון

חיזוי סחיפת קרקעות

אזור המחקר

מרכז וצפון מדינת ישראל

שיטת המחקר

ארוזיביות הגשם

סחיפות הקרקע

טופוגרפיה

תוצאות

מפת אגני היקוות

מפות סחיפה

חישוב מקדם

ערכי סחיפות - אגני היקוות

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

בשנים האחרונות, מתרבים המחקרים העוסקים בהשלכות אפשריות של שינויי האקלים הצפויים. מרבית המחקרים הבוחנים את משטר הגשם, דנים בעיקר בשינויים בכמויות המשקעים (עליה או הפחתה) ובהתאם לכך בהשלכות לגבי בצורות או שטפונות. ההשלכות של שינויים בעיתוי הגשם ובתפרוסתו במהלך עונת הגשם כמעט ולא נדונו ובוודאי לא בהקשר לסחיפת קרקעות. מטרת המחקר הנוכחי למלא חלל זה על ידי התייחסות מקיפה לבעיית סחף הקרקעות. סחיפת קרקעות באגן הים התיכון זוכה בשנים האחרונות לתשומת לב מחקרית רבה. ההכרה כי התהליך זה עשוי להיות בלתי הפיך באזורים בהם קיימים קונפליקטים מרחביים בין פיתוח מואץ ומשאבי קרקע מוגבלים, מחדדת את הצורך איתור, אפיון ומיפוי אזורים הרגישים לסחף קרקע במטרה לבסס פתרונות ממשקיים לבעיה. בעוד שמחקרים אחרים בחנו באופן פרטני מהלכים עתידיים של שינויי אקלים, או שיעורי סחיפת קרקעות באזורים מסוימים, טרם התבצע מחקר אינטגרטיבי מסוג זה בארץ. המחקר משלב מספר קני מידה, אגני וארצי; אזורים המאופיינים ברגישות גבוהה לסחף קרקעות בקנה מידה ארצי ומיקוד מודל סימולציה לאזורים שנמצאו כרגישים בקנה מידה אגני. המחקר מתבסס על ההגדרות של קופן (Koppen) המבחינות בין אקלים ים תיכוני ואקלים מדברי באמצעות קו הגבול האקלימי של 200 מ״מ גשם ולכן שטח המחקר כולל את כל השטח הנמצא צפונית לקו זה. התוצרים במחקר זה הם מפות סיכוני סחף בהתאם למצב שימושי הקרקע של השטחים הפתוחים לפי תמ״א 35. מפת הסיכון לסחף קרקעות מהווה בסיס לאיתור אזורים אפשריים רגישים כתוצאה מהתנאים הפיזיו-גיאוגרפיים המשפיעים על סחיפות, הטופוגרפיה והליתולוגיה. מחקרים הראו כי גורם הטופוגרפיה (אורך ושיפוע מדרון) הוא הרגיש והמשפיע ביותר על חיזוי סחף וגורם הליתולוגיה (חוזק ועמידות הסלע) יקבע את יציבות המדרון בעת בלייה. 

 

שיטת המחקר התבססה על ניתוח מידע גיאוגרפי ממוחשב באמצעות תוכנת ArcGIS בקנה מידה ארצי.

מתוצאות המחקר עולה כי ניתן לראות בבירור שערכי סחיפות גבוהים אינם נמצאים בהכרח בהתאמה גבוהה לתנאים טופוגרפיים תלולים ( LS גבוה). באגן נחל הפולג וביובלי הקדרון לדוגמא, ערכי ה LS נמוכים. באזורים אלו סחיפות הקרקע הגבוהה מוכתבת משימושי הקרקע ומאופי הקרקעות. לא נמצאו עדויות לשינויים אקלימיים במשטר המשקעים וכתוצאה, בארוזיביות הגשם במהלך השנים הנבחנות. עם זאת, המדד המחושב במחקר זה אינו מתייחס לעוצמות שעתיות אלא לפילוג משקעים סופתי מקסימלי בחודש. נמצאו שינויים גבוהים במדד הסחיפה היחסי בין חודשי השנה. בחודש פברואר, למרות כמויות המשקעים הגבוהות והתכופות במרכז עונת החורף, לכיסוי הצומח משקל ניכר בצימצום פוטנציאל הסחיפה, הן בשטחים הפתוחים והן באלו החקלאיים. פוטנציאל הסחיפה הגבוה ביותר נמצא בחודש נובמבר, המאופיין בעוצמות גשם גבוהות וכיסוי צומח נמוך יחסית.

למקדם הסחיפות של הקרקע בשילוב מאפייני התכסית משקל מכריע בקביעת פוטנציאל אובדן הקרקעות. נמצא כי באגני היקוות המאופיינים בקרקעות סחיפות ובנוסף, חלים בהם שינויים עונתיים משמעותיים במאפייני התכסית (נוף חקלאי בניגוד לצמחיה טבעית או נטועה), פוטנציאל הסחיפה יהיה מהגבוהים ביותר, בניגוד לאגנים המאופיינים בשיפועים תלולים ומדרונות ארוכים, בנוסף, צמחיה דוגמת עצי יער או חורש הנותרת קבועה יחסית במהלך השנה משמשת הגנה יציבה על הקרקעות ומגבילה את שיעורי הסחיפה. לממצא זה חשיבות רבה שכן הפרעות שונות הפוגעות בכיסוי הצומח (שריפות, רעיה, שינויים בשימושי קרקע) עשויים להגביר את סחיפת הקרקע ולווא דווקא באזורים הררים או תלולים, בהם לרוב הקרקעות (טרה רוסה, רנדזינה, קרקעות הרריות) מאופיינות במקדמי סחיפות נמוכים יחסית בהשוואה לקרקעות העמקים ומישור החוף, ובעיקר החמרות במרכזו והלסים בדרומו.

בעוד שקיימים מחקרים רבים הקושרים בין שינויי אקלים וסכנת שיטפונות, ומחקרים העוסקים במדידה כמותית של אובדן קרקע, לא קיימים למיטב ידיעתנו מחקרים המשתמשים בגישה אינטגרטיבית כפי שעושה מחקר זה. לניתוח מסוג זה חשיבות רבה לאור העובדה שאובדן קרקעות הינו תהליך בלתי הפיך בסקאלת הזמן הקצרה, וחשיבותן של הקרקעות לתפקוד מערכות אקולוגיות וחקלאיות מהווה כל ועיקר. סחף קרקעות הוא תהליך טבעי, עם זאת, הוא עשוי לגרום סביבתיות כגון זיהום מאגרי מים, נזק למערכת האקולוגית, מילוי מאגרים ותעלות ניקוז בסחופת, ואובדן ישיר של קרקעות חקלאיות. שינויים בשימושי קרקע, שינויי אקלים ובגברת הלחץ האנושי על עתודות הקרקע המצומצמות בשטח ישראל צפויות להחריף את מימדי התופעה ולהוביל לשינויים בלתי הפיכים, כבר בטווחי זמן קצרים, בתפקוד מערכות אקלוגיות וחקלאיות. איתור אזורי הסיכון יספקו כלי תכנוני עבור מקבלי ההחלטות לצורך ניהול קרקעות המדינה ולמניעת מפגעים סביבתיים. ניהול בר קיימא של שימושי קרקע עשוי להגביל את סחף הקרקע באמצעות שיטות שונות, שתילת עצים, מניעת שריפות וכריתת עצים, ושיטות מתקדמות לעיבוד שטחים חקלאיים. אסטרטגיות לניהול שימושי קרקע יגבילו את כמות הקרקע הנסחפת, ויגנו על הקרקע מפני אובדן.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חלפון, נ.  הסטת ההגברה האורוגרפית של המשקעים מקו הרכס לעבר מדרונות צל הגשם בצפון ישראל. 

סופר, ת. אגני ניקוז ומעיינות. אטלס ישראל החדש. המכון הגיאולוגי של ישראל: ירושלים. מפה א', עמ' 30 1:1,700,00

קויומדזיינסקי, ח., דן, י., סוריאנו, ש. ונסים, ס. חתכי קרקע נבחרים מקרקעות ארץ ישראל.

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח 

 

ניתן לשלם ב- פאי פאל/מזומן/אשראי/העברה בנקאית

סמינריון גאוגרפיה, סמינריון מדעי כדור הארץ, סמינריון אקלים, עבודה אקדמאית לימודי ארץ ישראל, שטפונות וסחיפה- סחיפת קרקעות בשל, עבודה אקדמאית גיאוגרפיה, עבודה אקדמאית סחף, עבודה אקדמאית אגן הים התיכון סמינריון גאוגרפיה, סמינריון מדעי כדור הארץ, סמינריון אקלים, עבודה אקדמאית לימודי ארץ ישראל, שטפונות וסחיפה- סחיפת קרקעות בשל, עבודה אקדמאית גיאוגרפיה, עבודה אקדמאית סחף, עבודה אקדמאית אגן הים התיכון סמינריון גאוגרפיה, סמינריון מדעי כדור הארץ, סמינריון אקלים, עבודה אקדמאית לימודי ארץ ישראל, שטפונות וסחיפה- סחיפת קרקעות בשל, עבודה אקדמאית גיאוגרפיה, עבודה אקדמאית סחף, עבודה אקדמאית אגן הים התיכון סמינריון גאוגרפיה, סמינריון מדעי כדור הארץ, סמינריון אקלים, עבודה אקדמאית לימודי ארץ ישראל, שטפונות וסחיפה- סחיפת קרקעות בשל, עבודה אקדמאית גיאוגרפיה, עבודה אקדמאית סחף, עבודה אקדמאית אגן הים התיכון סמינריון גאוגרפיה, סמינריון מדעי כדור הארץ, סמינריון אקלים, עבודה אקדמאית לימודי ארץ ישראל, שטפונות וסחיפה- סחיפת קרקעות בשל, עבודה אקדמאית גיאוגרפיה, עבודה אקדמאית סחף, עבודה אקדמאית אגן הים התיכון סמינריון גאוגרפיה, סמינריון מדעי כדור הארץ, סמינריון אקלים, עבודה אקדמאית לימודי ארץ ישראל, שטפונות וסחיפה- סחיפת קרקעות בשל, עבודה אקדמאית גיאוגרפיה, עבודה אקדמאית סחף, עבודה אקדמאית אגן הים התיכון סמינריון גאוגרפיה, סמינריון מדעי כדור הארץ, סמינריון אקלים, עבודה אקדמאית לימודי ארץ ישראל, שטפונות וסחיפה- סחיפת קרקעות בשל, עבודה אקדמאית גיאוגרפיה, עבודה אקדמאית סחף, עבודה אקדמאית אגן הים התיכון סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©