חפש

קטגוריות

עבודה סמינריונית הגנת מידע תרופה חדשה


50 עמודים.

עבודה אקדמית מס'  2835.

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

לשאלות נוספות: עידו, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

idochen100@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בפברואר בשנת הלימודים הקודמת במכללת ספיר, אצל ד"ר שכטר.

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות)

ציון: 88

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הגנת מידע תרופה חדשה?

 

תוכן עניינים

א. מבוא. 1. הגדרת התחום. 2. מהות הידע ושיקולי מדיניות בקביעת ההגנות. 3. ייחודו של המידע נשוא מחקר זה. ב. מהות הבעיה - תשתית עובדתית. 1. הבסיס החוקי. 2. בקשה לרישום תרופה חדשה ובקשת שנייה. 3. דרישות ביסוד בקשה לרישום תרופה חדשה. ג. שיקולים בהגנת ידע שביסוד בקשה לרישום תרופה. 1. שיקולים התומכים במתן הגנה לבעל הידע הנדון. 2. שיקולים השוללים את ייחוד הידע הנדון לבעליו ותומכים במתן זכות שימוש בו לציבור הרחב. ד. ההגנות הקיימות לידע שביסוד רישום תרופה על-פי הדין הקיים. 1. מבוא. 2. סודות מסחר. 3. דיני עשיית עושר ולא במשפט. 4. הערה בעניין הגנות נוספות. 5. הערה לעניין הסעדים בגין הפרת זכות המבקש הראשון במידע שלו. ה. הערה לעניין הדין הרצוי - סיכום.

 

"הגנת ידע" הוא נושא המכיל בחובו התייחסות לתחומים רבים ושונים1. ניתן לדבר על הגנת ידע אישי או על הגנה בפני חדירה לעולם הפרט, שיש בה משום. הפרת זכות הפרט לצנעת המידע שלו2. הגנת ידע מתפשטת גם על הגנת מידע סודי בעל חשיבות ביטחונית 3 או חשיבות ממלכתית אחרת4. הידע המוגן יכול להיות ידע או ידיעות חברתיות5, או ידע ציבורי המגיע אל רשות מכוח תפקידה6. הסיבות להגנת הידע מגוונות ונובעות משיקולים שמקורם בתחומים שונים, מניעת החדירה לעולם הפרט, או זכות הפרט לצנעת הפרטים האינטימים האישיים שלו, שאוזכרה לעיל, הן שיקול לגיטימי למתן הגנה לידע. שיקולים של הגברת האמון בבעלי מקצועות הדורשים מידה ניכרת של גילוי, דוגמת עורך דין, רופא, פסיכולוג או כוהן דת, מהווים אף הם בסיס למתן חסיון לאותם בעלי מקצוע7. ניתן להסביר חסיון זה, בנוסף להסבר דלעיל, גם בכך שאותם בעלי מקצוע הם ידם הארוכה של האנשים הנדרשים לעזרתם, ולפיכך חסיון על מידע הפרט מורחב ומוחל אף על אותם בעלי מקצוע, סיבות נוספות להגנת הידע מבוססות על שיקולים ציבוריים דוגמה האינטרס של המדינה בסודיות מידע ביטחוני או מידע הקשור ביחסי החוץ שלה 7 . השיקול האחרון שיוזכר כבסיס למתן הגנות לידע מבוסס על האינטרס הכלכלי שיש לאדם בידע. להבדיל לדוגמה מאינטרס אישי, או מאינטרס ציבורי, האינטרס הכלכלי פירושו מתן הגנה לניצול הידע בידי בעליו, והגנה מפני ניצולו בידי אחרים. ההצדקה להגנה אחרונה זו מבוססת גם על האינטרס של המדינה בהגנת הבעלות על הרכוש הפרטי. הגנה זו, בסופו של דבר, מעודדת את הרגשת הביטחון החברתי, מהווה תחליף לעשיית דין עצמי ומעודדת את ההתפתחות הכלכלית, הכל כפי שפורט בהמשך. בדומה למגוון הסיבות להגנת הידע מגוונות גם דרכי הגנתו8, החל בסנקציה פלילית, עובר לסעד אזרחי, וכלה בסעדים ובתשתית מניעתית שנועדה לסכל את רכישת הידע או השימוש בו9. אולם, יש לזכור, שבצד הגנת הידע קיימים גם שיקולים המצדיקים את חשיפת המידע וגילויו. ידע יכול שיהיה קשור לנושאים ולעקרונות של "חופש המידע", חופש העברת האינפורמציה, והשימוש בהם10. עקרונות אלה הם נשמת אפה של מדינה דמוקרטית, לפחות כאשר מדובר במידע בעל חשיבות פוליטית11, עיקרון אחר המצדיק גילוי מידע הוא חופש התחרות בשוק חופשי, המאפיין מדיניות ליברלית ושוויון הזדמנויות12. עיקרון שלישי המצדיק את זמינותו של מידע לציבור קיים במקום שיש במידע תועלת, לבד מן האספקט הפוליטי, לטובת הציבור בכללו13. העקרונות הנזכרים לעיל פועלים בצורה שונה בתחומים שונים שבהם מתעוררת שאלת ההגנה או הזמינות של הידע. בתחום הציבורי חופש המידע וזכות הציבור לדעת הם בעלי חשיבות גדולה, לעומת זאת, במישור הפרטי, העדר זכותו של הציבור לדעת הוא הכלל, והזכות לקבל אינפורמציה רלוונטית, שיש בה אספקט ציבורי, היא החריג לכלל. ברשימה זו בחרנו להתייחס לסוג אחד של ידע, הוא הידע הכלכלי-עסקי. רשימה זו אינה דנה במידע פוליטי14, במידע ביטחוני, במידע פרטי 15 או במידע אחר, ואינה דנה גם בהגנות הפליליות של הידע המסחרי, אלא בהגנות ובסעדים במישור המשפט האזרחי הפרטי.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

Notes, "Protection and Use of Trade Secrets" (להלן: "הגנה ושימוש בסודות מסחריים") 976 .Rev .L .Harv 64; ג' טדסקי, "סודות עסקיים" הפרקליט ל"ה (תשמ"ה) 5 (להלן: ג' טדסקי, "סודות עסקיים").

A.N. Wise, Trade Secrets and Know-How Throughout the World (N.Y., Revised ) Vols. 1, 2, 3.

 

 חוק הגנת הפרטיות, ס"ח 128 (להלן: חוק הגנת הפרטיות); חוק האזנת סתר, , ס"ח 118 (להלן: חוק האזנת סתר). חוק איסור לשון הרע, ס"ח 240 (להלן: חוק איסור לשון הרע) אינו משמש דוגמה להגנת מידע אלא בא לפצות על נזק בשל שימוש בלתי נכון במידע, או שימוש במידע בלתי נכון. על אספקט זה בהרחבה: ר' גביזון, ז' סגל, להלן הערה 15, כמו כן: ז' סגל, "זכות האזרח לקבל מידע בענינים

 

ציבוריים" עיוני משפט י (התשמ"ה) 625, 629.

 

 חוק העונשין, ס"ח 226 (להלן: חוק העונשין), סעיפים 111-114 (מסירת ידיעה לאויב וריגול לסוגיו).

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©