חפש

קטגוריות

סמינריון סוד מסחרי מול חופש העיסוק - סודות מסחריים של המעסיק מול זכויות העובד


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

42 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8384.

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אילן, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

ilan.cohen.139@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בפברואר בשנת הלימודים הקודמת במכללת ספיר, אצל ד"ר שי.

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות)

ציון: 89

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי המתח בין סוד מסחרי לחופש העיסוק?

 

תוכן עניינים 

מבוא  

הגנה לעובד  

סוד מסחרי כקנין: המהפך של פרשות צ'ק פוינט וסער - מטיפול חוזי לטיפול חוקתי 

פרשת צ'ק פוינט  

ניתוח לאור חוק יסוד חופש העיסוק  

החריגים בפרשת צ'ק פוינט  

חוק יסוד חופש העיסוק  

זכות לקבל פיצוי מעובדים שגנבו את סודותיו המסחריים  

פסיקה המעידה על מגמת חזרה לערכי חופש החוזים וזכות הקניין 

פס"ד  עופר יחזקאל נ' ס. כחילה בע"מ

פס"ד פנחס חוזה סוכנות לביטוח בע"מ נ' יוסי כהן

פס"ד  עב 09 / 4240  זיפ שיווק אופנה בע"מ נ' צפנת ענבר 

פס"ד דיפ טק

משפט משווה 

ארצות-הברית  

האיחוד האירופאי 

סיכום  

 

עבודה זו עוסקת בזכויותיו של  אזרח ועובד בישראל. העבודה תתמקד במתח בין סוד מסחרי לחופש העיסוק.

מכיוון שמדינת ישראל הוקמה ע"י תנועת העבודה ובן גוריון בצביון סוציאליסטי לזכויות העובד ניתן דגש רב שהלך ונשחק עם השנים.

רבים מהסכמי עבודה כוללים כיום הוראות מפורשות סביב שמירת סודיות כמו גם הוראות אשר מטרתן להגביל את עצמאותו של העובד לעסוק, במשך תקופה מסוימת לאחר תום עבודתו, בעיסוקים המתחרים במעבידו לשעבר. למרות שקיימת תלות בין חובת השמירה על סודות מקצועיים וידע סודי לבין הגבלת חופש התחרות של העובדים, וחרף שלעתים קרובות הצורך בשמירה על סודות היווה שיקול למתן צו אשר הגביל עבודתם של עובדים אצל מתחרי מעבידיהם לשעבר, לא הייתה קורלציה הכרחית בין סעיפי אי-התחרות לבין סעיפי שמירת הסודיות. בתי הדין לעבודה הבחינו בין השניים ונתנו משקל לעצם התחייבותו החוזית של עובד להימנע מלהתחרות במעבידו לשעבר, תוך איזון בין אינטרסים שונים (שתוצאתו הייתה, לעתים, צמצום תקופת ההגבלה או היקפה). במקרים מסוימים הכיר בית הדין הארצי לעבודה בלגיטימיות של סעיפי מניעת תחרות הגם שהוכח, באופן פוזיטיבי, כי לא היו בידי העובד סודות עסקיים כלל ועיקר. 

בפרשת צ'ק פוינט: מהנדס התוכנה,  פרומר, הצטרף לליבת העובדים הראשונה של חברת רדגארד בע"מ (להלן: רדגארד), והחל לעבוד ובמשך הזמן אף קודם לתפקיד מנהל הפיתוח של החברה. בהסכם העבודה עליו חתם פרומר, התחייב  בין היתר, שלא יעסוק ולא יעבוד, במישרין או בעקיפין, בכל עסק המתחרה בעסקי רדגארד[10]. פרומר התפטר מעבודתו והחל לעבוד כמנהל פיתוח בכיר בחברת צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ (להלן: צ'ק פוינט). צ'ק פוינט ורדגארד עסקו באותו תחום - אבטחת תקשורת נתונים, ובית הדין האזורי לעבודה קבע כי אכן מדובר בחברות מתחרות. 

רדגארד פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה למנוע העסקתו של פרומר בצ'ק פוינט, ובית הדין האזורי לעבודה קיבל את בקשת רדגארד בחלקה, והגביל את העסקתו של פרומר, תוך הפחתת תקופת ההגבלה מעשרים ושניים חודשים לשמונה-עשר חודשים[11].
פרומר וחברת צ'ק פוינט ערערו על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה, וברוב של שלושה נגד שניים, קיבל את הערעור והתיר את העסקתו של פרומר בצ'ק פוינט.  

בפס"ד צ'ק פוינט העדיף בית-הדין לעבודה את חופש העיסוק של עובד שעבר מחברת היי-טק אחת לאחרת על תניה של הגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי של אותו עובד. בפסק-הדין, אף שהוא יוצא מנקודת-מוצא של תחרות חופשית, הדגיש הנשיא אדלר נימוקים אחדים שבגינם יש להגן על חופש העיסוק של העובד, וביניהם: (1) חוק-יסוד: חופש העיסוק מעניק לעובד זכות לעבוד בכל עיסוק, מקצוע או משלח-יד; (2) משפט העבודה מבוסס על העיקרון של חזקת חוסר השוויון הבסיסי בין כוחו של העובד לכוחו של המעסיק; (3) מקום עבודתו של עובד הינו לא רק מקום השתכרות, אלא מקום שהוא מבקש להפיק ממנו סיפוק והגשמה עצמית.

פסק-הדין בעניין צ'ק פוינט אכן מגן על חופש העיסוק של העובד, ו מסמן מגמה שונה מהפסיקה שקדמה לו. חופש העיסוק, בפירושו הנ"ל, מוטה באופן חד-משמעי לכיוון זכות המגינה על מעבידים, ולא על עובדים.  בדברי פרופ' ברק על מה שכלול לדעתו בחופש העיסוק ומה שאינו כלול בו, מהם עולה נטייה זו באופן ברור"חופש העיסוק אינו הזכות להיות מועסק, אינו הזכות לעבוד ואינו הזכות שלא להיות מפוטר מעבודה. חופש העיסוק הוא החופש להעסיק או שלא להעסיק. על-כן תוק המטיל חובה להעסיק את פלוני פוגע בחופש העיסוק."[12]  ולדברי ברק, כאמור, אף חוק המטיל חובה

 להעסיק נכים פוגע בחופש העיסוק וחייב לעמוד בפסקת ההגבלה.[13] דומה שהיה אפשר לומר דברים אלה ביתר קיצור: חופש העיסוק אינו זכויות של העובדים. חופש העיסוק הוא זכויות של המעבידים.[14] ועוד: אצל ברק,
חופש העיסוק הוא החופש לפעול ללא הפרעה מצד צדדים אחרים או מצד השלטון. זוהי זכות שנועדה להבטיח לפרט תחום מחיה בלא התערבות הזולת. במהותה, אין הזכות מהווה דרישה כלפי המדינה, אלא אך הבטחת הימנעות מפגיעה.[15] יש לציין שדברים אלה נאמרים אף-על-פי שברק מכיר בקיומן של זכויות-אדם המטילות חובה על המדינה לפעול.[16]
כאמור, פסק-הדין החדש בעניין פרומר מציע גישה שונה, המחזירה את מיקוד הזכות לחופש העיסוק אל העובדים.[17] יתר על-כן, נדמה שגם גישת "התחרות החופשית" שבעניין פרומר, המקושרת לחזקת חוסר השוויון הבסיסי שבין כוחו של העובד לכוחו של המעסיק, אינה גישה הרואה כל התערבות מדינתית ביחסי העבודה כפגיעה בזכות לחופש העיסוק.
פרשת סער

העובדות בפרשת סער היו כדלקמן: חברת AES System Inc. (להלן: החברה) התמחתה בפיתוח מערכות עצמאיות לעיבוד תמלילים באמצעות מחשב הקרויות "מערכות לאניר". כמו כן, סיפקה החברה שירותי לאניר לרשות לפיתוח אמצעי לחימה (להלן: רפא"ל). סער, היה עובד החברה כטכנאי מחשבים,. בהסכם העבודה בין סער לחברה התחייב סער לשמור על סודיות וכן התחייב שלא לעשות כל מעשה שיסכל, יפקיע או יפגע בקשריה של החברה עם לקוחותיה. כמו כן התחייב סער לאי-תחרות, התחייבות אשר צומצמה אך ורק לתחום הפצת מערכות לאניר, שיווקן ותיקונן[18]. סער פוטר לאחר עשרים ושמונה חודשי עבודה, ופתח עסק של מתן שירות למערכות מחשב כולל מערכות לאניר. בנוסף, פנה סער גלויות ללקוחות החברה, באמצעות רשימת לקוחות שהייתה בידו, וכן פרסם מודעה בעיתון, בה הציע את שירותיו כטכנאי אחזקה ותיקון למערכות מחשבים, ובכללן מערכות לאניר. בעקבות המודעה בעיתון נכרת הסכם בין סער לרפא"ל, לפיו יעניק סער 

קניין ובמוניטין שלה ונטל את סודותיה המסחריים. בית המשפט המחוזי (סגן הנשיא גורן) קבע כי סער עשה שימוש ברשימת הלקוחות של החברה והפר את התחייבויותיו שלא להתחרות. עקב הפרת התחייבות זאת גובש הקשר בין סער לבין רפא"ל, אשר נמנעה בעקבות כך להמשיך ולקבל שירותי תחזוקה של מערכות לאניר מהחברה. בעיקבות ממצא זה חויב סער לפצות את החברה על נזקיה עקב הפסקת ההתקשרות עם רפא"ל. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגש ערעור וערעור שכנגד לבית המשפט העליון. הנשיא ברק קיבל את ערעורו של סער ודחה את הערעור שכנגד אותו הגישה החברה, וזאת לאחר סקירה ובחינה מקיפה של סוגיית הגבלת העיסוק[19].
בפסק הדין נקבעו, בין היתר, העקרונות הבאים:
לא ניתן להגביל את עיסוקו של עובד אם אין בהגבלה כדי להגן על אינטרסים לגיטימיים של מעביד; האינטרס הלגיטימי של המעביד הוא אינטרס קנייני בסודותיו המסחריים, במוניטין וברשימת לקוחותיו; מדובר ברשימה שאינה סגורה ובקביעתה יש להתחשב ביחסי האמון שבין העובד למעבידו, בהלכות מסחר ראויות ובחובת תום הלב וההגינות שבין עובד למעביד; ההגנה על אינטרסים לגיטימיים אינה מוחלטת אלא יחסית, והיקפה נקבע על פי אמות מידה של סבירות ומידתיות; הגבלת עיסוק המגנה רק על אינטרס המעביד שלא להתחרות בו, בטלה, בהיותה נוגדת את תקנת הציבור, ובמקרה זה כלל אין מקום לבחון את סיכויה או מידתיותה של אותה הגבלה.
על רקע הדברים, קבע בית המשפט העליון כי היות שההתקשרות בין סער לבין רפא"ל[20] לא נבעה מהשימוש ברשימת הלקוחות (שימוש אשר לא הוכח כי הניב התקשרויות אחרות) הרי ההתקשרות עם רפא"ל אינה אלא הפרת התחייבות לאי-תחרות "עירומה", וככזו - התחייבות זו בטלה בהיותה נוגדת את תקנת הציבור[21].  עוד חשוב לציין כי בית המשפט העליון הותיר בצריך עיון את משך .

הרבות והמהירות, יש מקום לטענה בדבר תקופות ההגבלה בתחום המחשבים. נקודה חשובה נוספת, העולה מפסק דינו של בית המשפט העליון, היא הערתו בדבר האפשרות הקיימת למעביד לשלם לעובדו משכורת מלאה או חלקית, במהלך תקופת ההגבלה, אפשרות שיכול שתשפיע על מכלול השיקולים אותם ישקול בית המשפט.

 

בית הדין הארצי לעבודה בפרשת צ'ק פוינט הגיע למסקנתו בהתבסס על מספר עקרונות: (א) חוק-יסוד: חופש העיסוק המהווה עיקרון חוקתי והמקנה לעובד זכות לעבוד בכל עיסוק; (ב) חזקת חוסר השוויון בין עובד למעביד; (ג) הגבלה על ניידות עובד תפגע בזכותו להגשים את עצמו; (ד) הגבלה על תחרות תפגע בקיום התחרות החופשית ובמעבר מהיר וחופשי של מידע במשק.
בפסק הדין נקבעו, בין היתר, הדברים הבאים:     
אין לתת לסעיף אי-תחרות בהסכם עבודה אישי משקל רב, ויש לייחס לו משמעות רק אם הוא סביר ומגן בפועל על האינטרסים של שני הצדדים, ובעיקר על סודותיו המסחריים של המעביד הקודם.  

 בהיעדר סודות מסחריים יגבר עקרון חופש העיסוק, ובית הדין הארצי לעבודה לא יאכוף את סעיף אי-התחרות.

לא די בעובדה שבידי העובד היה מצוי סוד מסחרי על מנת שעובד כזה יהיה מנוע מלעבוד אצל מעביד מתחרה. על המעביד הקודם להוכיח כי אכן מדובר בסודות מסחריים (תוך פירוט 512527562

מהותם), וכי קיימות ראיות או נסיבות המצביעות על אפשרות סבירה שהעובד ישתמש בסודות מסחריים אלה במסגרת עבודתו אצל המעביד החדש. זאת ועוד, בית הדין הארצי לעבודה לא ייתן צו מניעה המגביל את חופש עיסוקו של העובד, 

יחליט בית הדין להגביל את העסקת העובד אצל המתחרה, תהיה קצרה בהתאם[22].
בהתבסס על עקרונות אלה, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי סעיף אי-תחרות ייאכף רק אם בית הדין ישתכנע כי התקיימו אחת מאלה: (א) קיים סוד מסחרי השייך למעביד הקודם, שאת חשיפתו זכאי המעביד הקודם למנוע; (ב) המעביד הקודם השקיע משאבים מיוחדים ויקרים בהכשרת העובד, וכתמורה התחייב

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

רות גביזון "הזכות לפרטיות ולכבוד" קובץ מאמרים לזכרו של השופט חמן שלח .הוצאת נבו, עמ' 65, 68-67.
ורדה וירט-ליבנה, "הזכות לפרטיות אל מול האחריות הניהולית במיון מועמדים לעבודה - ההיבט המשפטי" ספר שמגר ג' הוצ' נבו, 775, 778.

מיגל דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר

עב פנחס חוזה סוכנות לביטוח בע"מ נ' יוסי כהן (תל-אביב-יפו) תקדין 6543-08

עב זיפ שיווק אופנה בע"מ נ' צפנת ענבר (תל-אביב-יפו), תקדין 1123-09

 

Elbaum, Dan. "Human factors in information-age trade secret protection". Cornell HR Review.

Klinkert, Friedrich . "The Misappropriation of Trade Secrets in Germany and U.S. Discovery Aid". MIPLC Lecture Series

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©