חפש

קטגוריות

עבודת סמינריון בתים משותפים, הסכם שיתוף בבית המשותף בין הדיירים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

29 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9087.

עבודה סמינריונית מעולה. מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

העבודה האקדמית מכילה ביבליוגרפיה חדשה נכון להשנה.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד וה- APA.

ניתן לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

avi.barak.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בפברואר בשנת הלימודים הקודמת במכללת ספיר, אצל ד"ר שכטר.

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות)

ציון: 88

שאלת המחקר:

כיצד בא לידי ביטוי הסכם שיתוף?

 

 

תוכן עניינים

 

 מבוא. 4

דיני בתים משותפים.. 6

הגדרות המושגים: רכוש משותף , דירה. 7

דיני הרכוש המשותף. 8

הסכם שיתוף. 12

תחולתם של דיני השיתוף הכלליים - השימוש ברכוש המשותף ופירוק השיתוף. 14

ביצוע שינויים או תיקונים בדירה. 14

הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה. 15

העדר הסכם שיתוף: דיני תקנון מוסכם של בית משותף. 17

הרוב הדרוש לקביעת תקנון או לשינויו 17

קנייניותיו של התקנון המוסכם.. 18

תחולת התקנון על שוכרים.. 18

דין רצוי 22

השבחת הרכוש המשותף. 24

משפט משווה. 26

סיכום.. 27

ביבליוגרפיה. 28

נספח. 30

  

הקודקס מציע כמה עידונים חשובים בהגדרה של "בית משותף", שיש בהם כדי להבהיר את הדין הקיים. השאלה הראשונה הנשאלת היא אם הכרחי שלבית משותף יהיה בכלל רכוש משותף כלשהו. נפקותה המעשית של שאלה זו אומנם מוגבלת, אולם היא טעונה ליבון. בספרות הובעה הדעה כי קיומו של רכוש משותף כלשהו הוא הכרחי לשם רישומו של בית משותף, שכן פרק הבתים המשותפים בחוק המקרקעין משעין רבות מהוראותיו על ההנחה כי קיים רכוש משותף בבית. עם זאת, ניתן לגרוס כי אם הבית הוקם על חלקה משותפת, יש לאפשר את רישומו כבית משותף אף אם אין במקרה הנידון צורך במתקנים משותפים כלשהם. באפשרות רישומו של בית משותף גם בנסיבות אלה גלום יתרון, משום שהדבר מאפשר את יצירת הבעלות העצמאית הנפרדת בכל אחת מהדירות, ופותר בכך את הקושי הטמון בהותרת מצב של שיתוף בכל נקודה בדירות כולן בין כל הבעלים המשותפים של החלקה. בהעדר רכוש משותף, ניתן לגרוס, התוצאה תהיה אומנם שקבוצת המצבים שבהם יחולו הוראות החוק הנוגעות ברכוש משותף תהיה קבוצה ריקה, אולם תהיה עדיין נפקות חשובה לרישום הבית המשותף לנוכח הבעלות העצמאית ביחס לכל דירה המתאפשרת בעקבות כך.

בסיומו של דיון הוחלט בוועדת הקודיפיקציה, בנוסח המקורי של ההצעה, כי קיומו של רכוש משותף כלשהו יהיה תנאי לרישום הבית כבית משותף. החלטה זו נשענה על ההנחה כי בהעדר שטחים ציבוריים בבית, וכאשר המימד הקומונלי נעדר מהבית, ניטל העוקץ מ"רוחם" של דיני הבתים המשותפים.

כאמור, נראה כי עמדה זו לא הייתה מוצדקת. אין ספק כי בית משותף ללא רכוש משותף הוא אנומלי במידה רבה, אך כעניין של מדיניות משפטית ראוי לאפשר יצירת בעלויות עצמאיות בדירות, ורישום בית משותף הוא דרך נוחה לכך. בעלות משותפת לכל "בעל" דירה גם בדירתו "של" האחר יוצרת תוצאה לא-רצויה של שיתוף בין צדדים זרים אשר אינם מעוניינים בשיתוף ביניהם. אם תופעת השיתוף בעייתית בדרך-כלל, היא בעייתית שבעתיים כאשר מדובר בדירות, המשמשות לרוב למגורים. אכן, בתזכיר חוק דיני ממונות שפורסם לאחרונה כאמור לעיל - דהיינו, בנוסח המתוקן של הצעת הוועדה - הושמטה הדרישה כי לבית יהיה רכוש משותף.

היבט חשוב אחר המטופל בקודקס עניינו בית משותף המורכב מכמה בתים. הקודקס יקבע במפורש כי בית משותף יכול שיהיה מורכב מכמה בתים, בין שהרישום כבית משותף אחד נובע מכך שלבתים השונים יש מתקנים משותפים ובין שהוא נובע מכך שאי-אפשר להפריד את החלקה לכמה חלקות.

 

ההגדרות של "דירה" ושל "רכוש משותף" בחוק המקרקעין סובלות כיום מאי-דיוק ניסוחי. על "דירה" להיות יחידה "שלמה ונפרדת". להגדרה זו ניתנה פרשנות פסיקתית בעייתית למדי במקרים אחדים. בהגדרה של "דירה" אין המחוקק מתייחס לסוגיית הרישום. "רכוש משותף" כולל כיום את כל חלקי הבית, חוץ מהחלקים הרשומים כ"דירות".

התוצאה הנובעת מהגדרה לשונית זו היא שקיימים לכאורה שלושה סוגים של עצמים בבית משותף: יחידה שלמה ונפרדת הרשומה כדירה (שאז לפנינו "דירה" לצורך החוק); החלקים הציבוריים בבית המשותף, שהם בוודאי בגדר "רכוש משותף"; ויחידה שאינה רשומה כדירה אך מבחינה עניינית נועדה לשמש יחידה שלמה ונפרדת. במקרה אחרון זה היחידה הנידונה "נופלת אל שני הכיסאות" גם-יחד: היא גם בגדר "דירה", לכאורה, לנוכח העובדה שההגדרה של "דירה" אינה מתייחסת לסוגיית הרישום; והיא גם בגדר "רכוש משותף", לנוכח העובדה שההגדרה השיורית של "רכוש משותף" מוציאה רק יחידה הרשומה כדירה. מובן כי כזאת לא ייתכן, ויש בכך סתירה מניה וביה. לא ייתכן שיחידה נתונה תהווה גם "דירה", המצויה בבעלות בלעדית של צד כלשהו, וגם "רכוש משותף", המצוי בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות.

יש לפתור כיום את הקושי הלוגי האמור בדרך פרשנית הולמת. המפתח להגדרה הוא הייעוד התפקודי של החלק הנידון, הנחתך על בסיס מהותו "השלמה והנפרדת". רכוש משותף הוא רכוש המהווה חלק נלווה וטפל לדירה, כמתואר בהמשך. אם היחידה "שלמה ונפרדת", אין היא מיועדת להיות רכוש משותף, ויש לרשום אותה כדירה. אם הרישום העכשווי אינו משקף זאת, יש לתקן את הרישום. קיימים אפוא שני חלקים (בלבד) בבית משותף: "דירה" (יחידה אשר רשומה או מיועדת להירשם כדירה) וכל מה שאינו "דירה" במובן האמור, שאז לפנינו "רכוש משותף".

הקושי הניסוחי הנזכר יסולק בקודקס: ההגדרה של "דירה" לא תתייחס לסוגיית הרישום, בדומה למצב כיום, ואילו ההגדרה של "רכוש משותף" תכלול את "כל חלקי בית משותף למעט דירות". הדבר יאפשר בדיקה עניינית של ייעוד החלק הנידון כגורם מכריע בסיווגו.

בדיוניה של ועדת הקודיפיקציה התעוררה השאלה אם יש מקום לכלול בגדר "רכוש משותף" גם מתקנים שהם מיטלטלין משותפים. כיום, אין מיטלטלין כלולים בגדר "רכוש משותף", שכן ההגדרה כוללת את "כל חלקי הבית המשותף...", וההגדרה של "בית" בחוק עוסקת בחלקים הקבועים של הבית. ההגדרה של רכוש משותף ביחס למתקנים מורחבת רק למתקנים המחוברים חיבור של קבע למקרקעין. הגדרה זו אינה כוללת גם "אחוזי בנייה" של החלקה.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק המקרקעין, (פרק ט' סימן ד') ס"ח 259.  

תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף).

תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף).

חוק החוזים (חלק כללי), ס"ח 118.

 

=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מעודכנת מלפני כחודש, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום.

העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

 

 


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©