חפש

קטגוריות

עבודת סמינריון בתים משותפים- בית משותף בישראל ומשפט משווה, קנין, נדל"ן


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

30 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9183.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה סמינריונית חדשה, לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון מעולם.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

אפשרי לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזרלגבי העבודה האקדמית:

dima.muller.rus@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודת הגמר הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' אריאל, אצל ד"ר שרייבר.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  93

שאלת המחקר:

כיצד באים לידי ביטוי דיני בתים משותפים?

 

תוכן עניינים

 מבוא. 3

דיני בתים משותפים.. 5

הגדרות המושגים: רכוש משותף , דירה. 7

דיני הרכוש המשותף. 8

תחולתם של דיני השיתוף הכלליים - השימוש ברכוש המשותף ופירוק השיתוף. 13

ביצוע שינויים או תיקונים בדירה. 14

הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה. 16

דיני תקנון מוסכם של בית משותף. 18

השבחת הרכוש המשותף. 21

משפט משווה. 27

אנגליה. 27

United States. 27

Canada. 29

Denmark. 29

סיכום.. 31

ביבליוגרפיה. 32

פסיקה. 32

נספח. 34

 

בבתים משותפים קיימים מנגנוני קבלת החלטות מגוונים. ישנם עניינים שלגביהם כל דייר יכול לעשות כרצונו, בלי לבקש רשות מדייר או דיירים אחרים. לעומת זאת, ישנם עניינים שלגביהם די ברוב רגיל, עניינים הדורשים רוב מיוחס כלשהו (שני שלישים, שלושת רבעי וכו' – כגון שינוי תקנון, התקנת מעלית, שיקום בית משותף שנהרס), עניינים הדורשים הסכמה פה אחד (כגון, הצמדות), ולבסוף עניינים שאותם לא ניתן לעשות אפילו כאשר ישנה הסכמה פה אחד (כגון, הצמדת רכוש משותף "הכרחי", לפי סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין).

 

העבודה תנתח ותאפיין את סוגי המקרים השונים ותנסה לעמוד על הצידוקים לכל אחת מן הקטגוריות, כולל הקטגוריה האחרונה והמעניינת השוללת תוקף (לפחות קנייני) מהסכמה של כל הדיירים.

 

 תיקון חשוב בחוק המקרקעין, -:1 הוא "תיקון המעליות",[1] המאפשר לרוב מיוחד של בעלי שני שלישים מהדירות בבית המשותף להחליט על התקנת מעלית ברכוש המשותף. תיקון נוסף חשוב לחוק הוא התיקון המאפשר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירה[2]. הסדרים אלה כופים על המיעוט השלמה עם פגיעה מסוימת באינטרס שלו בקניינו (המשותף) לשם קידום האינטרס הקומונלי. בצד הפסיקתי, ניתן להצביע על הלכת צודלר[3] הידועה, שבה הורחבה זכותם של בעלי רוב החלקים במקרקעין להחליט על שיקום בית משותף שנהרס,[4] אף אם הבית לא הוקם "מחדש" במצבו הקודם, אלא באופן משופר, וזאת, אומנם, בנסיבות המיוחדות של אותו מקרה.[5]

למגמות אלה ניתן למצוא אחיזה גם בזרמים המדגישים את רעיון "האחריות החברתית" של בעל הקניין[6], ואף לאימוץ גישות של "צדק חלוקתי"[7]. שוב אין בעל הקניין זכאי להתעלם מהאינטרסים של סביבתו, ועליו להסכין למתן משקל ראוי לאינטרס החברתי - הן במעגל המצומצם (של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף) והן במעגל הציבורי הרחב יותר. באותו רצף רעיוני מצויה גם הטלת הנטל על רוכש ראשון לרשום הערת אזהרה כתנאי לעדיפותו על-פי סעיף 9 לחוק המקרקעין[8]. אין צריך לומר כי גם התפשטותו החובקת-כל של עקרון תום-הלב משמשת "מוליך" דוקטרינרי מתבקש להשלטת נורמות המחייבות יתר התחשבות של הפרט באינטרסים לגיטימיים של זולתו. עיקרון זה חל עקרונית, למרות התפרשותו הזהירה, גם כאמצעי המסייג את ההגנה על זכות הקניין[9].

בקודקס החדש נשמרת מגמת מדיניות זו בדיני הבתים המשותפים, ואף מורחבת במידת-מה. זאת, בעקבות המגמה הכללית בקודקס לחזק היבטים של קואופרטיביות בין צדדים וסולידריות חברתית. מגמה כללית זו תבוא לידי ביטוי בקודקס, למשל, בריכוך אופייה של האחריות החוזית באמצעות דין סיכול "מרוכך"[10], באימוץ חקיקתי של מוסד ההתרשלות התורמת בדיני החוזים[11] ובריכוך האחריות של מבטיח הבטחת מתנה[12]. זאת, נוסף על הסדרים המבקשים לחזק את הצדק החלוקתי, ובכך לשפר את הסולידריות בין הצדדים.

כאמור לעיל, משמעות ההתחשבות באינטרס הקומונלי היא צמצום משקלה של הזכות המשפטית כגורם בלעדי בהסדרת היחסים בין השכנים בבית משותף. הטענה של בעל דירה כי הוא בעל זכות "קניין" ברכוש המשותף, וכי על-כן אין לשנות את מצב הקניין שינוי של קבע ללא הסכמתו באופן שישנה את תשתית השיתוף שהתקיימה לפני כן ואת מהות קניינו (המשותף), נשענת על ההנחה בדבר עליונותה של ה"זכות" המשפטית בשיח המשפטי. ההתחשבות ברצונם של בעלי דירות אחרים, כתוצאה מדרישת הקואופרטיביות, מחייבת התייחסות לאינטרסים שלא השתכללו בהכרח לכלל "זכות" נוגדת. אכן, החלשת "שיח הזכויות" על-חשבון "שיח האינטרסים" היא התפתחות כללית במשפט המודרני, אשר זוכה בביטויים שונים בקודקס[13]. ניתן לתאר זאת כמעבר מ"קווי-ציור מחודדים", בתמונה הנורמטיבית הכללית, לתווים "מעוגלים" ו"רכים".

מעבר לחיזוק מסוים של המימד הקומונלי, כאמור, פרק הבתים המשותפים בקודקס מבקש לייעל הסדרים מסוימים ולשפר את איכותם. לצורך כך כלולים בו תיקונים "נקודתיים" חשובים.

בעבודה זו יוצגו עיקרי ההסדרים וטעמיהם, על רקע הדין הקיים. כמו כן יוצגו מושגי-היסוד של הבית המשותף: "בית משותף", "רכוש משותף" ו"דירה". בהמשך יתקיים דיון בסוגיות-יסוד בדיני הבתים המשותפים, כגון: עקרון הטפלות של הרכוש המשותף, תחולתם של דיני השיתוף הכלליים על הרכוש המשותף, ביצוע שינויים בדירה, דיני הצמדות, מעמד התקנון והשבחת הרכוש המשותף. נושאים מרכזיים אלה מעצבים את אופיים של דיני הבתים המשותפים. בהסדרים הקיימים טמונות חולשות, שעל חלקן כבר עמדו הפסיקה והספרות. הרוויזיה בקודקס, כמתואר בעבודה זו, משפרת הסדרים אלה ויוצרת יתר התאמה בינם לבין הדין הכללי.

 

 

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

יהושע ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף

מיגל דויטש קניין חלק א

מיגל דויטש "נטל הרישום של הערת אזהרה במקרקעין - הלכת גנז והשלכותיה" הפרקליט מז 181.

מיגל דויטש פרשנות הקודכס האזרחי א 458-444.

===========================

ניתן לקבל בלעדיות ומחיקה מהאתר לנצח על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח


ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©