חפש

קטגוריות

עבודת סמינריון דרכים אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים


26 עמודים.

עבודה מספר 9226.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה סמינריונית חדשה, לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון מעולם.

עבודת הסמינריון
 נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

אפשרי לשלוח לכותבת/עורכת עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

Renana.adler.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בנובמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' העברית, אצל ד"ר גושן.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92

שאלת המחקר:

כיצד באות לידי ביטוי דרכים אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים?

 

תוכן עניינים:

מבוא. 3

המטרות שהמשפט נועד להשיג 4

רקע כללי על מיקמו של ישוב סכסוכים ADR בדרכים אלטרנטיביות בימינו 4

מודלים בגישור – סיכום על ציר הזמן :. 6

הגישור בישראל. 6

היחס בין גישור משפט, ודרכים אלטרנטיביות נוספות לפתרון סכסוכים.. 6

פשרה. 6

סוגי הפשרות. 7

פשרה במשפט העברי 7

סעיף 79א לחוק בתי המשפט. 7

גישור. 7

תחומי הגישור. 7

מאפייני הגישור. 8

כישורי המגשר. 8

מקומו של הגישור במערכת המשפטית בישראל. 8

בוררות. 9

הבוררות במשפט העמים. 9

מקומה של הבוררות בין השיטות ליישוב סכסוכים.. 9

הבוררות בדיני מדינת ישראל. 9

הסכם בוררות. 10

סמכויות הבורר. 10

סדר הדין בבוררות ומתן פסק הבורר. 11

אישור וביטול פסק הבורר. 11

ערעור על פסק בורר. 11

בוררות בדין תורה. 11

מקור הבוררות. 12

בוררות ז.ב.ל.א. 12

בוררות זבל"א במשפט הישראלי 13

בית משפט בוררות גישור משא ומתן ופשרה עצמית. 14

יתרונות מוסד הבוררות. 14

בוררות זבלא סטטוטורית. 15

מפשט משווה של בוררויות זבלא בין מערכות משפטיות עולמיות שונות. 17

בוררות זבלא בארה"ב. 17

בוררויות זבלא בגופים מקצועיים.. 18

בוררות זבלא- חברת אגד מול איגנט. 20

בוררות זבלא אוניברסיטת תל אביב מול פרופסור עמירם רז. 20

בוררות זבלא חברת אגד מול חברת המוניות אורי דוד חי 20

סיכום.. 22

ביבליוגרפיה. 24

 

 

שיטות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים או באנגלית "Alternative dispute resolution", הן הליכים וטכניקות ליישוב סכסוכים שאינן נעזרות במערכת בתי המשפט של המדינה. שיטות אלו קיבלו הכרה הן בציבור הרחב, הן בקהילה המשפטית, והן בחוק, וזאת עקב העומס הגובר על מערכת בתי המשפט. שופטים רבים מצאו כי שיטות אלו הן אמצעי מקובל להורדת העומס מן המערכת, ומהווים דרך הוגנת וישרה לסיום סכסוכים, ובדרך כלל אף זולה יותר לצדדים המתדיינים[1].

הבוררות הייתה אחד האמצעים המוקדמים ליישוב סכסוכים. לידתה עוד בימי האימפריה הרומית, והיא קודמת לשיטה האדברסרית לפי המשפט המקובל באלף שנים לפחות. רבים שמשו בתפקידי המגשר, המפשר או הבורר, מבלי לקרוא לכך בשמות אלו.

שיטות אלו מחולקות לרוב לשלושה סוגים:

1.  משא ומתן: ההשתתפות בו היא וולונטרית, ואין צד שלישי המתווך, מקדם את הליך יישוב הסכסוך, או כופה פתרון.

2.  גישור: ההשתתפות בו היא וולונטרית (אף אם הצדדים מגיעים לגישור בהמלצת בית המשפט או מערכת ניהול התיקים בבית המשפט), וקיים צד שלישי, המגשר, המקדם את ההליך, אך אינו בעל סמכות לכפות פתרון על הצדדים.

3.  בוררות: ההשתתפות בה היא לעתים וולונטרית ולעתים מחויבים בה הצדדים מכוח חוזה,

שותפות בגוף כלשהו או חוק, ויש צד שלישי שתפקידו הוא גם לקדם את ההליך, וגם להגיע לפתרון ולכפות אותו על הצדדים.

קיימים הליכים ושיטות אחרים שאפשר למקמם בין גישור ובוררות.

סעיף 79 לחוק בתי המשפט נוסח משולב מונה שלוש דרכים ליישוב סכסוכים אלטרנטיבי, אם כי הדרך הראשונה היא באמצעות בית המשפט.

  • פשרה (סעיף 79א): בית המשפט נותן את פסק דינו על בסיס הבנתו את טענות הצדדים, בדרך כלל מבלי שמתקיים הליך מסודר על פי התקנות של הבאת ראיות וטיעונים.
  • בוררות (סעיף 79ב): בית המשפט מוסמך להעביר עניין לבוררות, בהסכמת בעלי הדין.
  • גישור (סעיף 79ג): בית המשפט מוסמך להעביר תובענה לגישור, בהסכמת בעלי הדין.

התפיסה כי הליכים אלו הם "אלטרנטיבים" מתייחסת בדרך כלל להיותם אלטרנטיבים להליך של התדיינות בפני בית משפט, אך הם גם אלטרנטיבים להידרדרות הסכסוך אל מחוץ לשליטת בעלי הדין, והגעתו לפתרון הכפוי על הצדדים, ולעתים לאלימות.

 

החברה הישראלית הינה חברה הטרוגנית, וכפועל יוצא מכך נושאי הסכסוך הינם שונים ומגוונים. לפיכך, ייתכן כי ישנה יותר מדרך אחת להגיע לפתרון סכסוך. ייתכן שדרך חלופית אינה בהכרח מחייבת מעבר דרך כתלי ביהמ"ש, אלא שישנם סכסוכים המתאימים ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות בעלות אידיאולוגיה אחרת שתוביל לפיתרון אחר - לא בהכרח פיתרון של "מנצח" "ומפסיד". במלים אחרות, מדוע לחלק את העוגה לשניים כאשר אפשר קודם לכן להגדילה?[2]

בעבודה זו, כאמור, אעמוד על הדרכים השונות לפתרון סכסוכים מחוץ לכתלי מע' המשפט: בעיקר בוררות גישור ופישור.

הבוררות הינה מוסד משפטי ותיק יחסית, אשר משמש להכרעה בסכסוכים בין אנשים ללא מעורבות המערכת המשפטית - כלומר מצב בו הצדדים בסכסוך מסכימים לשטוח את טענותיהם בפני גורם חיצוני למערכת המשפטית. אותו גורם אינו כבול למגבלות שכובלות את ידי המערכת המשפטית ואשר בגינן נוצרו אותם חסרונות שציינתי. כמו כן הבורר אינו כבול לדיני ראיות ולסדרי הדין הנהוגים במערכת המשפטית, דבר אשר מייעל את הליך הבוררות[3].

אורנה דויטש, בספרה "פישור - הענק המתעורר"[4], כותבת בהקדמתה כי "הליך הפישור מושתת כל כולו על הסכמת הצדדים" [...] "על היסוד הרצוני". אין מדובר רק בהסכמה לדרך ברורה זו או אחרת, אלא - ביסוד המגדיר את מהותו של ההליך ואף את תכליתו - חיזוק האוטונומיה האישית של הצדדים". במובן זה, מוסיפה המחברת, "לא תוכן ההסכמה הוא החשוב - אלא - עצם העובדה שהצדדים הגיעו לפתרון בכוחות עצמם, כשהמפשר רק משמש אמצעי עזר להקל על הצדדים".

תורת המשפט התלבטה רבות בשאלה מהן מטרות המשפט? לשאלות אלו חשיבות עצומה בבואי להגדיר היכן הליך הגישור נכנס בנעלי המשפט ומטרותיו. לא אכנס לדוקטרינות השונות אך אציין שהארט היה המלומד הבולט בהשפעתו על מטריה זו. הפילוסוף המשפטי ג'וזף רז[5] ישראלי מאונ' אוקספורד, שכיום נחשב לאחד מגדולי ממשיכי דרכו של הארט, טוען כי מלבד לקבוע מה מותר ומה אסור המשפט גם קובע זכויות וחובות. עוד טוען רז, כי המשפט ממלא תפקיד זהה לתפקיד המדינה. ע"פ תפיסתו של המחבר ג'וזף רז[6] חייבים לתת לביהמ"ש סמכות יצירתית (ליישב סכסוך חדש)[7].

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אורי שטרוזמן ספר הבוררות ל.ע.ד. משפטים הוצאה לאור בע"מ.

יובל סיני "בוררות זבלא כהליך אידאלי" תשנ"ט

אוטלנגי , סמדר "פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות" ספר השנה של המשפט בישראל תשנב-ג: 535

—יובל סיני "בוררות זבלא הלכה למעשה" 

יועזר אביאל "בוררות זבלא בהלכה" 

 

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©