עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הערכת שווי חברות, יחס שווי שוק חברה-הון עצמי,חברות פולימרים וכימיקלים,מודלים וגישות שונות בהערכת שווי חברות (עבודה אקדמית מס. 10017)

‏290.00 ₪

 52 עמודים.

עבודה אקדמית הערכת שווי חברות, יחס שווי שוק חברה-הון עצמי,חברות פולימרים וכימיקלים,מודלים וגישות שונות בהערכת שווי חברות

העבודה האקדמאית הוכנה במיוחד עבור מאגר זה ב 2015 , טרם נמכרה

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 


תוכן עניינים

מבוא. 4

"כללי אצבע" מקובלים   4

הגישות לביצוע הערכת שווי:. 4

גישת השווי הנכסי הנקי- 4

יחס שווי שוק חברה-הון עצמי

הערכת חברות עפ"י גישת האופציות  5

הבעיות הנפוצות ביישום מודל זה:  5

השימוש במכפיל מול גישת תזרים המזומנים.. 7

הבעיות הכרוכות בשיטת המכפיל- 7

השלכות מנוף פיננסי- 8

העדר פוזיציה ברמת השוק והענף- 8

פערים בין הרווח החשבונאי לתזרים המזומנים- 8

יישום גישת היוון תזרים המזומנים - DCF. 9

ניתוח מבנה תחזית התזרים התפעולי הנקי 9

עלות המכירות- 9

שכר עבודה- 9

עלויות קבועות ומשתנות- 9

שחיקת יתרות שקליות- 10

השקעה ברכוש קבוע/ פחת- 10

פחת חשבונאי ופחת לצרכי מס- 10

מיסים על ההכנסה- 10

התזרים היציג וצמיחה לאינסוף- 11

שיעורי הרווחיות התפעולית המקובלים בענפים שונים- 11

שימוש במחירי הון תפעוליים משתנים- 12

התחייבויות פיננסיות נטו –. 12

התחייבויות תלויות. 13

תקנון ההון החוזר. 13

הערכת נגזרות פיננסיות. 13

נכסים עודפים אחרים , נטו 13

הערכת שווי –האם תלויה במזמין?. 14

יישום שווי חברות בשוק הפולימרים, הכימיקלים והדבקים.. 15

חברות פולימרים ישראליות. 15

טמבור בע"מ                                .. 19

ב.ג. פולימרים.. 23

תעשיות פולימרים אשקלון בע"מ. 23

אם.סי.אם פולימרים סוכנויות 2007 בע"מ. 24

נס פולימרים בע"מ. 24

תעשיות פולימרים זיקים בע"מ. 25

י.ד. פולימרים בע"מ. 25

חברת "פולירם". 26

פרופיל החברה. 27

הערכת השווי 40

גמול מנהלים.. 44

מכפילים.. 46

פנדמלטס. 48

סיכום.. 49

ביבליוגרפיה. 51

נספחים:. 52

 

מטרת הערכת שווי (כמו כל ניתוח כדאיות כלכלית) היא השגת תשואה טובה יותר למשקיעים משני סוגים עיקריים: 
א. פירמות ויחידים המבקשים לרכוש שליטה בחברה.
ב. הגופים המוסדיים בשווקי ההון השונים – המשקיעים הדומיננטיים כיום בשוק ההון.
לכאורה, כפי שלמדנו עפ"י מודל CAPM אין כל צורך בהערכות שווי, שכן כל המשקיעים (היעילים – נמצאים על הקו) יחזיקו באותה פרופורציה של מניות בתיק השוק, והשקעתם זו תניב את התשואה המתאימה לסיכון השיטתי. למרות זאת, מדובר במודל תיאורטי ואילו המציאות הסבוכה אינה ניתנת "למידול" מלא. היו שהצליחו באמצעות ניתוחים כלכליים מבריקים להשיג תשואות יתר, אך עדין מדובר באחוזים בודדים.על מנת שהערכת שווי לא תלקה בחסר יש צורך בהשגת מידע פנימי המחייב שיתוף פעולה מלא של הנהלת הפירמה. [1]

עם זאת גם שיתוף פעולה מלא מצד הפירמה והנהלתה אינו מייתר את הצורך בניתוח השוק והענף (הצלבת נתונים, השגת מקורות מידע ותחזיות אלטרנטיביות).


"כללי אצבע" מקובלים

בשווקי ההון ובענפי הכלכלה מקובל השימוש ב"כללי אצבע" לצורך מתן אינדיקציה לשווי אקוויטי חברה.

שווי "פר POP"- בענפים בהם ניתן זיכיון למתן שירות באזור מסוים מתומחר לעיתים הזיכיון עפ"י גודל האוכלוסייה באזור הכיסוי הרלוונטי. לדוגמא: שירותי טלוויזיה טלפון סלולארי וכו'.

שווי למנוי (ללקוח)- בענפים מסוימים מקובל לתמחר לפי שווי ללקוח. לדוגמא: שידורי הטלוויזיה בכבלים תחזוקת המעליות וכו'.

כללי אצבע נוספים- לעיתים יקבע היקף ההכנסות כפרמטר להערכה וזאת בד"כ בענפים כמו: סוכנויות ביטוח ראיית חשבון וכו'.

 

הערכת שווי היא שיטה להערכת שוויים של נכסים פיננסיים מוחשיים כגון: ניירות ערך, מניות, אופציות, וכן נכסים פיננסיים לא מוחשיים כגון: פטנטים וסימן מסחרי) והתחייבויות (איגרות חוב שהוצאו על ידי חברות).

מכיוון שערכם של נכסים משתנה עם הזמן, נכונותה של הערכת שווי היא ליום ביצועה בלבד.

הערכת שווי אינה מדע מדויק, מכיוון שהיא נסמכת על השערות ושיקול דעת. הפונים לקבלת הערכת שווי מסוג זה, מצליחים לקבל החלטות יותר מדויקות, כאשר מתגלה להם מידע חשוב, השערות ומגבלות. במקרה זה, הם יכולים לשקול את מהימנות ההערכה ולקבל החלטה בהתאם.

הסיבות לביצוע הערכת שווי הן רבות. העיקריות שבהן הן לצורך ביצוע ההשקעות הון, הערכה לפני מיזוג ורכישת חברות, תביעות משפטיות ולצורך עדכון מידע כחלק מדוחות פיננסיים.

 

מודלים של ערך מוחלט

מושתתים על חישוב מתמטי, הקובע את הערך הנוכחי של תזרים המזומנים העתידי של הנכס.

מודלים רב תקופתיים כגון The Discounted Cash Flow. מודל זה בוחן את השינוי בתזרים המזומנים על פני מספר רב של תקופות (לאורך זמן). המודל לוקח בחשבון את כל ההכנסות וכל ההוצאות העתידיות ומחשב את הערך הנוכחי הנקי של תזרים המזומנים.

מודל חד תקופתי כגון - The Gordon growth model, מודל זה משמש בעיקר לצורך הערכת שווי של נכסים והון עצמי בתביעות משפטיות. כמו כן משמש מודל זה לצורך תכנון מס ולעסקאות שאין להן שווי שוק מוגדר.

מודלים של ערך יחסי

קובעים את ערך הנכס בהשוואה לערך השוק של נכס דומה. בדרך כלל נעשה שימוש במכפילים, כגון מכפיל ההכנסות, מכפיל רווח או מכפיל הון.

מודלים לתמחור אופציות

כגון אופציות פוט (PUT) וקול (CALL) ואופציות שניתנו לעובדים. אלו הם מודלים הנותנים את הערך הנוכחי של האופציות. המפורסם שבהם הוא מודל בלק ושולס.

הערכת שווי של עסקים

להערכת שווי של עסקים מספר מטרות, העיקריות שבהן הן מיזוגים ורכישות של חברות, מכירה של ניירות ערך והשפעות מיסוי שונות על העסק.

כאשר מדובר ברכישה של חברות, הקונה בדרך כלל מבצע תהליך של בדיקה מקדמית (המכונה דיו-דיליג'נס Due Diligence). תהליך של בדיקה ומחקר על נאותות עסקית ופיננסית של החברה אותה הוא מעוניין לרכוש. בתהליך הבדיקה, מתבסס הקונה על מידע המסופק לו על ידי היזם או המוכר וכן מידע נוסף הנאסף ממקורות חוץ. המידע מאומת, מנותח ונבדק ובסיכום התהליך, מכין הבודק דוח חוות דעת המשקף את ממצאי הבדיקה.

לתהליך הבדיקה המקדמית ארבע מטרות עיקריות:

לקבוע או לאמת את שווי העסק או הנכס.

בדיקת נאותות עסקית ופיננסית.

לנתח את העסק הנרכש, המתחרים והסביבה בהם הוא פועל.

להעריך את רמת הסיכון מול הסיכוי הטמונה ברכישה.

הערכת שווי של נכסים פיננסיים לא מוחשיים

במקרים אלו הכוונה היא להערכת שווי של פטנטים, זכויות יוצרים, תוכנות, מותגים, סודות מסחריים וקשרים עם לקוחות. מכיוון שקיים קושי רב לאמוד את ערכם של נכסים אלו, קיימות שתי גישות להערכתם:

הערך הנוכחי שלהם

הערכת העלות של יצירתם מחדש.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אמיר ברנע, "הערכת שווי בהצעת רכש" משפט ועסקים כרך ח' (2008).

רו"ח יאיר לפידות, הערכת שווי חברות, לומדון הוצאה לאור. 2015העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה