עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בוררות בדיני עבודה, סכסוכי עבודה ושביתות,שירותים חיוניים,בוררות חובה (עבודה אקדמית מס. 10456)

‏290.00 ₪

24 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10456

עבודה אקדמית בוררות בדיני עבודה, סכסוכי עבודה ושביתות,שירותים חיוניים,בוררות חובה

שאלת המחקר

שאלת המחקר לנושא סכסוכי עבודה בשירותים החיוניים – בוררות חובה: האם בוררות חובה אפקטיבית במסגרת מערכות יחסי העבודה בישראל?

תוכן עניינים
1. מבוא: סכסוכי עבודה בשירותים החיוניים – בוררות חובה............................... 3
2. שאלת המחקר........................................................................................ 5
3. שביתה, זכות השביתה ושביתה בשירותים החיוניים...................................... 6
3.1 שביתה ............................................................................................. 6
3.2 זכות השביתה .................................................................................. 10
3.3 שביתה בשירותים החיוניים ................................................................. 12
3.4 שביתות – נתונים סטטיסטיים ............................................................. 14
4. סכסוכי עבודה ומנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה.............................................. 17
4.1 סכסוכי עבודה .................................................................................. 17
4.2 מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה ............................................................ 18
5. בוררות חובה, הצורך בחקיקת החוק ומודל ועדת החריגים.............................. 22
5.1 בוררות חובה ................................................................................... 22
5.2 הצורך בחקיקת חוק בוררות חובה ........................................................ 23
5.3 מודל ועדת חריגים ההסתדרותית ......................................................... 27
6. בוררות חובה בשירותים החיוניים - טיעונים בעד ונגד.................................... 28
6.1 ראשיתו של הויכוח בדבר בוררות חובה בשירותים החיוניים ...................... 28
6.2 טיעוני נגד ........................................................................................ 30
6.3 טיעוני בעד ...................................................................................... 30
7. השפעת בוררות חובה על יחסי עבודה בישראל............................................ 33
8. סיכום ומסקנות...................................................................................... 37
9. רשימה ביבליוגרפית............................................................................... 41
10 . נספחים ................................................................................................. 45
45 ........... 10.1 הצעת חוק בוררות ממלכתית בשירותים החיוניים, התשע"א - 2011
3
.8 מבוא: סכסוכי עבודה בשירותים החיוניים – בוררות חובה
הבוררות בסכסוכי עבודה משמעותה מסירת הסכסוך לאדם או לגוף אובייקטיבי וניטרלי
שתפקידו לשמוע את הצדדים ולקבוע פסק בוררות או החלטה סופית ומחייבת. בכדי
לקיים בוררות על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה, יש צורך שהצדדים ירצו ויביעו זאת בכתב.
לאחר מכן, הממונה הראשי על יחסי עבודה הוא שיפעיל את הבוררות הסכמת הצדדים
לברר את סכסוכי העבודה בדרך זו יכולה לחול על סכסוך מסוים, או להיות כללית ולחול
על כל סכסוך שיתגלע בין הצדדים, בנושא מסוים ובפרק זמן מסוים. 1 בבוררות בתחום
יחסי העבודה, מקבל על עצמו גוף חיצוני וניטרלי, לפעמים גם בעזרת נציגי הצדדים
המסוכסכים, להחליט בעבור הצדדים בנושאים השנויים במחלוקת.
החלטת הבורר או הבוררים היא, כפי הנאמר, סופית ומחייבת. בוררות חובה זוהי החובה
לקיים בוררות במקרה של סכסוכי עבודה. שיטה למניעת הפרעות בעבודה בשירותים
חיוניים על־ידי העברת סכסוכים למוסד בוררים הפועל מכוח הסכם מוקדם או חוק. בחוק
יישוב סכסוכי עבודה בוררות חובה קיימת רק לגבי השירות הציבורי, במסגרת התנאים
הקבועים בחוק זה, לגבי סכסוכים כלכליים וקיבוציים בתקופת קיומו של ההסכם הקיבוצי
ולא נקבעה בו דרך אחרת ליישוב סכסוכי העבודה. 2 בוררות חובה הינה סוגיה
המעסיקה רבות את עולם דיני העבודה, בישראל בפרט ובעולם המערבי בכלל.
מטרת השימוש בבוררות חובה היא להמעיט ככל שניתן בשימוש בשביתה ולנסות לפתור
את מירב הסכסוכים בדרכי נועם. הדילמה הקיימת היא בין זכות השביתה אשר נמנית
בין הזכויות הבסיסיות של העובד לבין הסכנה בהשבתת שרותים חיוניים ומתן כוח מוגזם
לקבוצות עובדים שונות אשר מאופיינות בדרך כלל גם בהיותם מונופול. בוררות חובה
מסתמנת כנושא חשוב ורגיש הנוגע בנושא של יחסי העבודה וזהו העיקרון של קיום
בוררות ופתרונם במקרה של סכסוכים. מצד אחד הרצון לשמור על זכויותיהם של
1 – רות קסטיאל/אמנון כספי, יחסי עבודה, בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה ) 2005 (, עמוד 223
.227 ,224
2 חוק משנת 1957 )התשי"ז( שעל פיו הוקמו מוסדות ממלכתיים לתיווך ולבוררות בסכסוכי עבודה קיבוציים
וכלכליים כולל הסדרים מיוחדים לשירות הציבורי.
4
העובדים ובהם הזכות לשביתה ומצד השני הדאגה לאזרח, לזכויותיו הבסיסיות ולכושר
התחרות של כלל המשק. הצעת בוררות חובה מאפשרת מנגנון של הידברות ובוררות בין
הצדדים אשר יפחית למינימום את הצורך בשביתות וניתן לשער כי ישפר בצורה
משמעותית את המצב הקיים במנגנון יחסי העבודה, בין המדינה להסתדרות ויביא בסופו
של דבר לשינוי אווירה במשק, שינוי שהוא לטובת כלל הציבור ללא פגיעה בזכויות
הבסיסיות של העובד ועל ידי שימוש במנגנונים הקיימים ממילא במשק והם תקופת
הצינון, מוסד הבוררות ובית הדין לעבודה.
מנגד, טיעונם המרכזי של המתנגדים לבוררות החובה בישראל, כי ייפגע העיקרון בחופש
השביתה וכי שביתה הינה תופעה חברתית מובנת ולגיטימית במשטר דמוקרטי. אולם,
האלטרנטיבה לבוררות חובה היא המשך המצב הקיים בו המשק והאזרחים תלויים
בשיקול דעתם של משרד האוצר, נציגי ההסתדרות וועדי העובדים החזקים ובזבוז של
מיליוני שקלים למשק הישראלי. ניתן עוד לציין, שהמתנגדים הזהירו, כי מעבר להשפעה
ישירה על תרבות המשא ומתן, ישנה השפעה מפני נזקים הצפויים מהנהגת הבוררות
למערכות היחסים בין ארגוני העובדים והמעסיקים ויחסי העבודה ברמה הבינלאומית. 3
מטרת עבודתי היא לבדוק האם בוררות חובה הינה אפקטיבית במסגרת מערכות יחסי
העבודה בישראל. העבודה תסקור בראשיתה את סוגיית מניעת השביתות וסכסוכי
העבודה הקיימים בישראל ותתרכז בשאלה האם פתרון שכזה בישראל, בוררות חובה,
יכולה להביא לשינוי ויעילות ובודאי מה תהיה השפעתה ביחסי העבודה בישראל.
יש לומר, כי בוררות חובה באוסטרליה וניו-זילנד הינה חובה והביאה לשינוי במדינות
אלה. במהלך העבודה ובסוגיית מחקר שכזו ארצה בנוסף להביא את הניגודים של בעד
ונגד ואת היתרונות והחסרונות של בוררות חובה במדינת ישראל, דבר שיתרום במידת
מה לשאלת המחקר האם בוררות חובה תשפיע על יחסי העבודה בישראל. בתחילת
עבודתי אציג מונחי יסוד בהקשר לשביתה, זכות השביתה ושימת דגש על שביתה
3 210, 195. -194 PP, 22 Ind.L.J, 1993, Industrial Action: Public and Private InterestsG. Morris,
5
בשירותים החיוניים. בנוסף, אעמוד בעבודתי על כל נושא סכסוכי עבודה והמנגנונים
השונים ליישוב סכסוכי עבודה תוך בחינה של נושא בוררות החובה.
כמו כן אגדיר ואפרט את נושא בוררות החובה בישראל והצעת החוק אשר הוגשה בעניין
זה לכנסת ישראל על ידי חבר הכנסת, זבולון אורלב. 4 לאחר מכן אביא טענות בעד ונגד
חוק הבוררות בשירותים החיוניים וזאת על מנת לבחון בצורה מעמיקה את ההשלכות
לחוק זה. עוד אעמוד על השפעת בוררות חובה על יחסי העבודה בישראל וכיצד יבוא
הדבר לידי ביטוי. בסיום המחקר אגיש את מסקנותיי ואברר האם בוררות חובה, אכן,
אפקטיבית במסגרת מערכות יחסי העבודה בישראל.
.2 שאלת המחקר
להלן שאלת המחקר לנושא סכסוכי עבודה בשירותים החיוניים – בוררות חובה:
האם בוררות חובה אפקטיבית במסגרת מערכות יחסי העבודה בישראל?

תוכן עניינים

  1. מבוא: סכסוכי עבודה בשירותים החיוניים - בוררות חובה

2. שאלת המחקר

3. שביתה, זכות השביתה ושביתה בשירותים החיוניים

3.1 שביתה

3.2 זכות השביתה

3.3 שביתה בשירותים החיוניים

3.4 שביתות - נתונים סטטיסטיים

4. סכסוכי עבודה ומנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה

4.1 סכסוכי עבודה

4.2 מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה

5. בוררות חובה, הצורך בחקיקת החוק ומודל ועדת החריגים

5.1 בוררות חובה

5.2 הצורך בחקיקת חוק בוררות חובה

5.3 מודל ועדת חריגים ההסתדרותית

6. בוררות חובה בשירותים החיוניים - טיעונים בעד ונגד

6.1 ראשיתו של הויכוח בדבר בוררות חובה בשירותים החיוניים

6.2 טיעוני נגד

6.3 טיעוני בעד

7. השפעת בוררות חובה על יחסי עבודה בישראל

8. סיכום ומסקנות

9. רשימה ביבליוגרפית

10. נספחים

10.1 הצעת חוק בוררות ממלכתית בשירותים החיוניים

 

הבוררות בסכסוכי עבודה משמעותה מסירת הסכסוך לאדם או לגוף אובייקטיבי וניטרלי שתפקידו לשמוע את הצדדים ולקבוע פסק בוררות או החלטה סופית ומחייבת. בכדי לקיים בוררות על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה, יש צורך שהצדדים ירצו ויביעו זאת בכתב.

לאחר מכן, הממונה הראשי על יחסי עבודה הוא שיפעיל את הבוררות הסכמת הצדדים לברר את סכסוכי העבודה בדרך זו יכולה לחול על סכסוך מסוים, או להיות כללית ולחול על כל סכסוך שיתגלע בין הצדדים, בנושא מסוים ובפרק זמן מסוים. 1 בבוררות בתחום יחסי העבודה, מקבל על עצמו גוף חיצוני וניטרלי, לפעמים גם בעזרת נציגי הצדדים המסוכסכים, להחליט בעבור הצדדים בנושאים השנויים במחלוקת.

החלטת הבורר או הבוררים היא, כפי הנאמר, סופית ומחייבת. בוררות חובה זוהי החובה לקיים בוררות במקרה של סכסוכי עבודה. שיטה למניעת הפרעות בעבודה בשירותים חיוניים על־ידי העברת סכסוכים למוסד בוררים הפועל מכוח הסכם מוקדם או חוק. בחוק יישוב סכסוכי עבודה בוררות חובה קיימת רק לגבי השירות הציבורי, במסגרת התנאים הקבועים בחוק זה, לגבי סכסוכים כלכליים וקיבוציים בתקופת קיומו של ההסכם הקיבוצי ולא נקבעה בו דרך אחרת ליישוב סכסוכי העבודה. 2 בוררות חובה הינה סוגיה המעסיקה רבות את עולם דיני העבודה, בישראל בפרט ובעולם המערבי בכלל.

מטרת השימוש בבוררות חובה היא להמעיט ככל שניתן בשימוש בשביתה ולנסות לפתור

את מירב הסכסוכים בדרכי נועם. הדילמה הקיימת היא בין זכות השביתה אשר נמנית

בין הזכויות הבסיסיות של העובד לבין הסכנה בהשבתת שרותים חיוניים ומתן כוח מוגזם

לקבוצות עובדים שונות אשר מאופיינות בדרך כלל גם בהיותם מונופול. בוררות חובה

מסתמנת כנושא חשוב ורגיש הנוגע בנושא של יחסי העבודה וזהו העיקרון של קיום

בוררות ופתרונם במקרה של סכסוכים. מצד אחד הרצון לשמור על זכויותיהם של

העובדים ובהם הזכות לשביתה ומצד השני הדאגה לאזרח, לזכויותיו הבסיסיות ולכושר

התחרות של כלל המשק. הצעת בוררות חובה מאפשרת מנגנון של הידברות ובוררות בין

הצדדים אשר יפחית למינימום את הצורך בשביתות וניתן לשער כי ישפר בצורה

משמעותית את המצב הקיים במנגנון יחסי העבודה, בין המדינה להסתדרות ויביא בסופו

של דבר לשינוי אווירה במשק, שינוי שהוא לטובת כלל הציבור ללא פגיעה בזכויות

הבסיסיות של העובד ועל ידי שימוש במנגנונים הקיימים ממילא במשק והם תקופת

הצינון, מוסד הבוררות ובית הדין לעבודה.

מנגד, טיעונם המרכזי של המתנגדים לבוררות החובה בישראל, כי ייפגע העיקרון בחופש

השביתה וכי שביתה הינה תופעה חברתית מובנת ולגיטימית במשטר דמוקרטי. אולם,

האלטרנטיבה לבוררות חובה היא המשך המצב הקיים בו המשק והאזרחים תלויים

בשיקול דעתם של משרד האוצר, נציגי ההסתדרות וועדי העובדים החזקים ובזבוז של

מיליוני שקלים למשק הישראלי. ניתן עוד לציין, שהמתנגדים הזהירו, כי מעבר להשפעה

ישירה על תרבות המשא ומתן, ישנה השפעה מפני נזקים הצפויים מהנהגת הבוררות

למערכות היחסים בין ארגוני העובדים והמעסיקים ויחסי העבודה ברמה הבינלאומית. 3

מטרת עבודתי היא לבדוק האם בוררות חובה הינה אפקטיבית במסגרת מערכות יחסי

העבודה בישראל. העבודה תסקור בראשיתה את סוגיית מניעת השביתות וסכסוכי

העבודה הקיימים בישראל ותתרכז בשאלה האם פתרון שכזה בישראל, בוררות חובה,

יכולה להביא לשינוי ויעילות ובודאי מה תהיה השפעתה ביחסי העבודה בישראל.

יש לומר, כי בוררות חובה באוסטרליה וניו-זילנד הינה חובה והביאה לשינוי במדינות אלה. במהלך העבודה ובסוגיית מחקר שכזו ארצה בנוסף להביא את הניגודים של בעד ונגד ואת היתרונות והחסרונות של בוררות חובה במדינת ישראל, דבר שיתרום במידת מה לשאלת המחקר האם בוררות חובה תשפיע על יחסי העבודה בישראל. בתחילת עבודתי אציג מונחי יסוד בהקשר לשביתה, זכות השביתה ושימת דגש על שביתה בשירותים החיוניים. בנוסף, אעמוד בעבודתי על כל נושא סכסוכי עבודה והמנגנונים השונים ליישוב סכסוכי עבודה תוך בחינה של נושא בוררות החובה.

כמו כן אגדיר ואפרט את נושא בוררות החובה בישראל והצעת החוק אשר הוגשה בעניין זה לכנסת ישראל על ידי חבר הכנסת, זבולון אורלב. 4 לאחר מכן אביא טענות בעד ונגד חוק הבוררות בשירותים החיוניים וזאת על מנת לבחון בצורה מעמיקה את ההשלכות לחוק זה. עוד אעמוד על השפעת בוררות חובה על יחסי העבודה בישראל וכיצד יבוא הדבר לידי ביטוי. בסיום המחקר אגיש את מסקנותיי ואברר האם בוררות חובה, אכן, אפקטיבית במסגרת מערכות יחסי העבודה בישראל.

מצגת בנושא בוררות בדיני עבודה

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

א' מרקוס אומנות הליטיגציה, הוצאת אוצר המשפט, 2017

השופט מנחם גולדברג, עו"ד נחום פינברג דיני עבודה, הוצאת סדן, מעודכן ספט' 2017

גדעון פישר בוררות בעולם העיסקי בעריכת כב׳ השופט ד״ר וינוגרד 

Chermesh Ran, A state Within a State, Industrial Relation in Israel, Chapter 5 – Strikes in an Action Framework: Israeli Strikes and Their Context, Westport, Conn.: Greenwood Press


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת