עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מגדר, נטילת סיכונים והערכה עצמית: ההבדלים בין נשים לגברים , כמותני (עבודה אקדמית מס. 10894)

‏290.00 ₪

30 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10894
עבודה אקדמית מגדר, נטילת סיכונים והערכה עצמית: ההבדלים בין נשים לגברים , כמותני

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי  נטילת סיכונים והערכה עצמית לאור ההבדלים בין נשים לגברים?

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

תקציר. 4

השערות המחקר: 4

שאלת המחקר. 4

סקירת ספרות.. 5

מגדר. 5

רגש ומגדר. 5

תיאוריות בתחום המגדר. 7

סקירת ההבדלים בין המין הגברי לבין המין הנשי 8

הבדלים אנטומיים במבנה ותפקוד המוח. 9

הבדלים בין המינים בתחומים קוגניטיביים שונים. 11

קונפליקט פנימי מגדרי 13

הבדלים ביולוגיים. 14

הבדלים חברתיים ופסיכולוגיים. 14

עבודה ותעסוקה. 15

חינוך. 15

פרק השיטה. 16

משתתפים: 16

כלים: 16

מערך המחקר: 16

משתנה תלוי- נטילת סיכונים.                                                                                                                   

משתנה בלתי תלוי רציף- הערכה עצמית.

משתנה בלתי תלוי דיכוטומי- מגדר. 17

הליך: 17

פרק תוצאות.. 17

הקשר בין נטילת סיכונים, הערכה עצמית ומגדר. 20

דיון 23

ביבליוגרפיה. 26

עד כה, בספרות המדעית לקיחת סיכונים והערכה עצמית נבחנו בעיקר בפן המיני. אנו מעוניינות במחקרנו לבחון את השפעת [T1] מידת ההערכה העצמית על נטילת סיכונים בקרב שני המינים גם בנושאים שאינם דווקא בהקשר המיני. בנוסף, נשאלת השאלה, האם  השוני בין המינים בהערכה עצמית [T2] מוביל לנטילת סיכונים מוגברת או מופחתת. 89 משתתפים מתוכם 32 גברים, 55 נשים ושני משתתפים שלא ציינו את מינם,ענו של שני שאלונים מקונים, נטילת סיכונים והערכה עצמית אשר הופצו ברשות החברתיות. המחקר הינו מתאמי מסוג סקר והינו בין משתתפים שנדגמו באמצעות מדגם נוחות. במחקר אוששה רק ההשערה הראשונה המעידה על כך שגברים יימצאו גבוהים יותר בנטילת סיכונים בהשוואה לנשים ואילו שתי ההשערות הנוספות שנבדקו [T3] לא מובהקות סטטיסטית ולכן לא אוששו. אחת המסקנות [T4] העיקריות אשר עלו מהמחקר היא הצורך במחקר המשך שיוסיף משתנה בלתי תלוי שיחלק את המשתתפים לקבוצות גיל [T5] ממוקדות יותר. מסקנה נוספת מהמחקר הינה שהשאלון של נטילת הסיכונים לא כלל את כל ההיבטים של המשתנה ולכן יש לבצע מחקר המשך אשר ינסה להקיף את כלל האספקטים השונים של המשתנה.

השערות המחקר[T6] :

  1. נטילת סיכונים תמצא גבוהה יותר בקרב גברים בהשוואה לנשים.
  2. יימצא קשר חיובי בין הערכה עצמית לנטילת סיכונים.
  3. יימצא קשר חיובי בין הערכה עצמית לנטילת סיכונים, הן בקרב גברים והן בקרב נשים. אך בקרב גברים הקשר יהיה חזק יותר. כמו כן, לקיחת סיכונים תהיה גבוהה יותר בקרב גברים לעומת נשים לאורך כל טווח הערכים של הערכה עצמית.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההבדלים בין נשים לגברים בקשר שבין נטילת סיכונים והערכה עצמית. הערכה עצמית מתייחסת להרגשה ולתפיסה שיש ליחיד בקשר לחוויות ולהתנסויות שלו. זוהי התחושה הכללית של ערך האדם על עצמו, המשמשת כמדד להערכת תכונותיו ויכולותיו. (Ferda ,Gamze, Orhan,&Nesim)כיום, קיימת ההבנה שההערכה העצמית של אדם משפיעה על גורמים שונים ורבים בחייו.המחקר בחר להתמקד בהערכה עצמית בהקשר של נטילת סיכונים.

 

ההשערה הראשונה במחקר הייתה כי גברים ייטלו יותר סיכונים בהשוואה לנשים. במחקר שנעשה על ידי בירנס ושותפיו על נטילת סיכונים ומגדר, נמצא כי גברים נוטים ליטול יותר סיכונים בהשוואה לנשים. במחקר הוצגו שישה עשר מצבים שונים אפשריים של נטילת סיכונים, בארבע עשרה מתוכם הגברים נטו לדווח כי היו נוטלים יותר סיכונים מאשר נשים בפער משמעותי. הפער ניכר בנטילת סיכונים בנושאים הבאים: עישון, מיומנויות אינטלקטואליות ופיזיות. עוד נמצא במחקר כי הפער בלקיחת סיכונים בין המינים הולך וקטן במהלךהשניםׁׁׁׁׁ Byrnes, Miller, Schafer, & William במחקר נוסף נמצאכיגברים לעומתנשים, מאופייניםברמותגבוהותיותרשלחיפושריגושים ואימפולסיביות,המנבאים נטילת סיכונים(Zuckerman) מחקרינו אישש את השערה זו, שכן גברים נוטלים יותר סיכונים בהשוואה לנשים והפער בין המינים נמצא מובהק.

השערה נוספת במחקרנו הייתה כי ימצא קשר חיובי בין נטילת סיכונים והערכה עצמית. כלומר, שככל שהערכה העצמית גבוהה, כך ייטול האדם יותר סיכונים ולהפך. מחקר שבחן הערכה עצמית בהקשר של נטילת סיכונים, מצא כי אנשים עם הערכה עצמית גבוהה מרבים לעסוק בפעילויות המשלבות סיכונים. המחקר מצא כי ככל שהערכה העצמית גבוהה כך אנשים נטו למזער את הערכותיהם בנוגע למידת הסיכון האישי שהם נוטלים ולעריך את השכיחות של פעילות זו כגבוהה בקרב בני גילם (Gerrard, Gibbons, Reis-Bergan,& Russell ). השערה זו אינה אוששה ונמצא כי הפיזור המעיד על קשר בין המשתנים גדול. סיבה אפשרית הינה כי המדגם קטן יחסית, ייתכן כי אילו המדגם היה גדול יותר, הפיזור היה קטן וכך מתאם פירסון בין המשתנים היה גדל.

בהמשך להשערותינו ולסקירת הספרות, השערתנו השלישית בחנה את האינטראקציה בין נטילת סיכונים, הערכה עצמית ומגדר. רצינו לבחון כיצד הערכה עצמית משפיעה [T2] על סיכונים שנוטלים במהלך החיים.במחקר שבחן את השפעות הערכה עצמית על נטילת סיכונים בהקשר של צריכת אלכוהול בקרב נשים וגברים, נמצא כי משתנה המגדר אכן משפיע על רמת נטילת הסיכון. נשים נמצאו בעלות הערכה עצמית נמוכה מזו של הגברים וכמו כן  נטו לצרוך פחות אלכוהול, זאת מכיוון שדיווחו על חששות מלקיחת סיכונים והשפעות הצריכה. לעומתן, גברים הביעו יותר עניין בצריכת אלכוהול ודיווחו על פחות חששות בעקבות נטילת הסיכון. כמו כן, משתתפים בעלי הערכה עצמית גבוהה וגברים בפרט דיווחו פחות על כוונות להפסיק את צריכת האלכוהול. (Leffingwell, Mignogn, Neumann,& Wagner). בהתאם להשערתנו כי גברים ימצאו גבוהים יותר בנטילת סיכונים, אכן נמצא קשר זה אך רק מטווח הערכים 2 ומעלה של הערכה עצמית, אולם לא נמצא קשר בין נטילת סיכונים והערכה עצמית. נמצא קשר חיובי בין הערכה עצמית לנטילת סיכונים בקרב הגברים אולם לא בקרב הנשים, שם נמצא קשר שלילי בין הערכה עצמית לנטילת סיכונים. כלומר בניגוד למשוער, ככל שהערכה עצמית של נשים גבוהה כך הן נוטלות פחות סיכונים. מפה ניתן להסיק כי השערת האינטראקציה איננה אוששה.

לסיבה אפשרית לכך שהשערת האינטראקציה איננה אוששה, עלולה להיות מתודולוגית, שכן השאלונים המקוונים הועברו דרך הרשתות החברתיות במדגם נוחות העלול להוביל להטיה ולכן צריך לשקול הכללה על כלל האוכלוסייה. שיטה זו אינה הסתברותית מאחר ורוב משתתפי המחקר נמצאים בתווך הגילאים של 20-27 ולכן המדגם לא מייצג את כלל האוכלוסייה. אילו מחקרנו היה בודק טווח רחב של גילאים ייתכן והממצאים היו מאששים את השערת המחקר.[T3]  סיבה נוספת עלולה להיות כי ישנה חוסר חפיפה בין המשתנה התיאורטי למשתנה האופרציונלי בהגדת המשתנה נטילת סיכונים ודרך המדידה שלו בשאלון. בשאלון לנטילת סיכונים, נמצאו היגדים אשר משקפים נטילת סיכונים בהקשר של עסקים, הימורים וכדומה, היגדים שייתכן שהמין הגברים עלול להזדהות איתם יותר מאשר המין הנשי. אילו היו שאלות ספציפיות יותר על צריכת אלכוהול, נהיגה מופרזת וכדומה, יכול להיות שהמין הנשי היה מזדהה עם היגדים אלו יותר וכך היינו מאששים את ההשערה. [T4] 

 

בנוסף למגבלות שצוינו ניתן לומר כי המחקר אינו יכול להעיד על סיבתיות כיוון שנערך באמצעות שיטת סקר ושייך למערכי מחקר מתאמיים.מגבלה נוספת הינה כיממצאי המחקר התבססו על דיווח עצמי של המשתתפים בלבד וייתכן כי אינם משתקפים באופן מלא את המציאות.

 

לאור ממצאנו רצוי לערוך מחקר המשך אשר יבחן את הקשר בין נטילת סיכונים והערכה עצמית בקשר נשים וגברים בשלוש קבוצות גיל ממוקדות וכך משתנה הגיל יהיה מפוקח ונוכל לאשש את השערות המחקר.[T5] נטילת סיכונים כוללת בתוכה אספקטים רבים וייתכן כי העובדה שהשאלון אינו מכיל את כל האספקטים [T6] השפיע על הקשר המוצג בתוצאות המחקר. [T7] 


 [T1]רוב הסיכויים שזה לא יקרה, כי הסיבה ככל הנראה נעוצה בכך שהקשר שונה מאוד בקרב גברים ונשים, כפי שבא לידי ביטוי בגרף האינטראקציה. רואים שם שקיים קשר חיובי לגברים ושלילי לנשים, וזו הסיבה לפיזור הגדול בהשערה השנייה. ולכן כשבוחנים את הקשר באופן כללי ללא חלוקה מגדרית הקשרים למעשה מתקזזים וזה מתבטא בהיעדר קשר.

 [T2]ניסוח שמרמז על סיבתיות.

 [T3]למה שטווח גילאים רחב יותר יעזור לאושש את השערות המחקר? למה בעצם טווח הגילאים הוא זה שמנע את אישוש ההשערה?

 

מדובר בהחלט על מגבלה במחקר, אבל לא בהכרח מדובר במגבלה שקשורה לממצאים. ולמעשה בעייתי לטעון שאיכות המדגם היא זאת שאשמה, כאשר למשל ההשערה הראשונה דווקא אוששה.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים )

Canli, T., Desmond, J.E., Zhao, Z., & Gabrieli, D.E. Sex differences in the neural basis of emotional memories. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99

Canli, T., Zhao, Z., Brewer, J., Gabrieli, J.D., & Cahill, L. Event-related activation in the human amygdala associates with later memory for individual emotional experience. Journal of Neuroscience, 20, RC 99. 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת