עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עמדות מורים הטמעת טכנולוגיות, תיקשוב, מחשבים וניו-מדיה במערכת החינוך, ראיונות מורים תיקשוב,שילוב טכנולוגיה חינוך YOUTUBE יו טיוב,איכותני,סוציולוגיה של האינטרנט (עבודה אקדמית מס. 11486)

‏390.00 ₪

49 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11486

עבודה אקדמית עמדות מורים הטמעת טכנולוגיות, תיקשוב, מחשבים וניו-מדיה במערכת החינוך, ראיונות מורים תיקשוב,שילוב טכנולוגיה חינוך YOUTUBE יו טיוב,איכותני,סוציולוגיה של האינטרנט

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי עמדות מורים כלפי הטמעת טכנולוגיות, תיקשוב, מחשבים?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

חלק א: סקירת ספרות

פרק 1: למידה משמעותית בעידן הטכנולוגיה הממוחשבת

פרק 2: עמדות מורים להטמעת טכנולוגיות ממוחשבות בבתי הספר

פרק 3: עמדות מורים שילוב טכנולוגיות ניו מדיה ו- YouTube בחינוך- מאפיינים, תרומתם ועמדות מורים

פרק 4: פאניקה מוסרית של מורים להשתמש באינטרנט ויוטיוב בחינוך

חלק ב: המחקר

פרק 5: מתודולוגיה

פרק 6: ממצאים עמדות מורים

פרק 7: דיון

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

נספחים: תמלילי הראיונות של עמדות מורים

 בעבודה הנוכחית נבדקו עמדות המורים כלפי תחום הניו מדיה ושילובו בחינוך. בוצע מיקוד ביוטיוב כמקרה בוחן. השאלה המחקרית בעבודה: כיצד תופסים מורים את שילוב ניומדיה, כגון יוטיוב, בחינוך?

על סמך הספרות ניתן לראות שהיוטיוב מאפשר חוויה ייחודית המסייעת לפשט תהליכי למידה מורכבים, למקד את תשומת הלב של התלמידים ללמידה עצמאית המדרבנת אותם לחקור ולהיות סקרנים, ולייעול ההוראה של עבודת המורים (Ben-Zvi, Paolillo; מיודוסר ועמיתים; אפללו).

בשלב המחקרי בעבודה בוצעו ראיונות עם מורים, כדי לבדוק את עמדותיהם אודות הטמעת היוטיוב בכיתות הלימוד. ממצאי הראיונות תואמים לממצאי הספרות ומעידים שמרבית המורים בעלי גישה חיובית להשפעת רשתות חברתיות ויוטיוב. גם אם חלק מהמורים הציגו בראיונות עמדות הססניות לגבי הטמעת היוטיוב, בשל קשיים טכניים או חוסר ידע לגבי הטכנולוגיה, הרי שלאחר הטמעתו כל המורים העידו על תרומה חיובית של היוטיוב להוראה, כתורם לחדשנות ולהעצמה של המורים והתלמידים. מסקנת המחקר היא שהיוטיוב בעל יתרונות רבים ליצירת חדשנות טכנולוגית במוסדות החינוך, למרות קשיי הסתגלות והטמעה שלו בכיתות הלימוד, הרי שיתרונותיו גוברים על הקשיים הנלווים להטמעתו, ויוצרים הזדמנות ללמידת חקר עצמאית ולהעצמה אישית עבור המורים והתלמידים. 

טבלה מסכמת לממצאים:

עיקרי ממצאי הראיונות

תמה/קטגוריה

מרואיינת מס' 1: " חדשנות פדגוגית היא למעשה מעבר מדרכי הוראה "ישנות ומסורתיות" לדרכי הוראה "מודרניות וחדשניות".

מרואיינת מס' 2: " חדשנות פדגוגית הינה הטמעת טכנולוגיה במערכת החינוך, שימוש במחשבים ואמצעים אחרים כשיטת לימוד נוספת מעבר לזו הרגילה".

מרואיינת מס' 3: " חדשנות פדגוגית הוא מושג שמתאר שינוי משמעותי במשתנה אחד או בכמה משתנים של המציאות הפדגוגית".

מרואיינת מס' 4: " זהו תהליך שינוי בפרמטר כלשהו במערכת החינוך, שנוצר על מנת להוביל לשיפור או פתרון בעיה כלשהי".

מרואיין מס' 5: " המושג חדשנות פדגוגית על פי ההגדרה משקף מרכיבים שונים משלל תחומים של תהליכי הלמידה אשר מתקיימים בבתי הספר".

מרואיין מס' 6: " הטמעת שינוי במערכת החינוכית, ונכון לעניינינו, שינוי טכנולוגי. אנו מסבים את דרכי ההוראה המסורתיים לדרכי הוראה יותר מודרניים על ידי שימוש במחשבים".

מרואיין מס' 7: " זה שינוי כלשהו במערכת החינוך, בבתי הספר וכד'."......" מיושם בכיתות, בלוגיסטיקה, במערכת שהמורים עובדים עימה על מנת להתעדכן במצבו של תלמיד כלשהו."

חדשנות פדגוגית כאמצעי לשינוי וחדשנות בלמידה

מרואיינת מס' 1: " המורה נותן את ההוראות והילדים מבצעים את הפעולה הדרושה בתוכנה. לפעמים אנו מנהלים שיעורים בהם המורה רק עוזר לתלמידים הדורשים זאת, וכך כל תלמיד מתקדם בקצב שלו כאשר בתוכנה ישנן כל ההוראות".

מרואיינת מס' 2:" כיום אנו משתמשים במחשבים כחלק בלתי נפרד משיעורי אנגלית וחשבון, ושאר המקצועות".

מרואיינת מס' 3: " טכנולוגיה פעמים רבות ענתה על צרכים שונים כגון בעיות משמעת או פערי רמות בין תלמידים".

מרואיינת מס' 4: " אנו המורים מתבקשים להטמיע את השימושים במחשב כמה שיותר במסגרת שיעורינו"......" משיטת הוראה אחת ויחידה אנו פונים לשיטות נוספות אחרות".

מרואיין מס' 5: " אנו משתמשים בטכנולוגיה על מנת לפתור בעיות שאינן נפטרות בשיטות יותר קונבנציונאליות כגון רמות שונות של תלמידים מבחינת קצב למידה".

מרואיין מס' 6: " אנו מעבירים את שיעורינו כעת בעזרת מחשבים. לא את כולם, כמובן, אך חלק גדול מהם"......." זהו תהליך שינוי הדרגתי אך דרסטי בהחלט. התלמידים שמחים מתמיד, חלק משפרים ביצועיהם, המורים הצעירים נהנים מכך גם הם".

מרואיין מס' 7: " ההודעות לדוגמה עברו למערכת הממוחשבת, כל המידע עובר במחשב ולא בהודעות על לוח המודעות או בשיחת טלפון. זה נועד להקל וגם בשביל כביכול לקדם את בית הספר".

דרכי יישום החדשנות הטכנולוגית להעצמת התלמיד וקידום בית הספר

מרואיינת מס' 1: " לדעתי זה מצויין זה ממחיש היטב את החומר גם בסרטון לו הילדים מורגלים זה נוח ומתחבר לעולם שלהם".

מרואיינת מס' 2: " זה נותן פן נוסף לשיעור פן חזותי ומעניין הילדים אוהבים ומתעניינים ולומדים לחפש מידע בכוחות עצמם".

מרואיינת מס' 3: " לדעתי זה מצויין זה ממחיש היטב את החומר הסרטון מוסיף רבדים חדשים לשיעור ומהנה מאוד".

מרואיינת מס' 4: " לדעתי חשוב לחבר בין העולמות ויוטיוב נותן פתח לעולם שהילד מכיר ונותן עוד משמעות ללמידה לא רק פרונטלית"......." אני מאוד אוהבת את היוטיוב הוא נותן עומק לשיעורים ממחיש ומדגים תכנים מצויין".

מרואיין מס' 5: " זה כלי מצויין הילד לומד מצפייה שאליה הוא מורגל ומעשיר את ידיעותיו".

מרואיין מס' 6: " לדעתי זה מצויין זה ממחיש היטב את החומר גם בסרטון לו הילדים מורגלים זה נוח ומתחבר לעולם שלהם".........." אני מאוד אוהב את היוטיוב הוא נותן עומק לשיעורים ממחיש ומדגים תכנים מצויין".

מרואיין מס' 7: " לדעתי זה מצויין הילדים מחכים לסרטון ומאותגרים ממנו זה מוסיף המון ענין לשיעורים".

יוטיוב כאמצעי עזר להוראה בעידן המודרני

מרואיינת מס' 1: " המורים הוותיקים הם האתגר העיקרי לטעמי. הם מעדיפים להיצמד לשיטות הלימוד הרגילות"..............." בנוסף יש תלמידים שמתקשים בשימוש במחשב, כאלו שאין להם מחשב בבית מסיבות כלכליות".

מרואיינת מס' 2: " האתגר העיקרי הוא המורים הוותיקים שלא כל כך מסתדרים עם מחשבים מלכתחילה".

מרואיינת מס' 3: " חלק מהמורים לא מוכנים ליישם את השיטות החדשות או שלא מיישמים זאת בדרך שיש לנקוט בה".

מרואיינת מס' 4 על קשייה הטכניים : " האתגר העיקרי בשבילי הוא השימוש התדיר במחשבים"....." אני עדיין נאבקת יחסית למורים הצעירים שלמעשה "נולדו" עם כישורי המחשב הללו".

מרואיין מס' 5: " חשוב להשתמש במתנה שקיבלנו באופן נכון ומתון. עם כל הכבוד לטכנולוגיה, ויש כבוד כמובן, יש לתת לילדים את האפשרות לעבוד עם הידיים".

מרואיין מס' 6: " המעבר מהדף והעט אל המחשב מטריד אותי. על אחת כמה וכמה בלימודי הלשון. כיצד ניתן ללמד לשון (מדגיש) על ידי מחשב?".

מרואיין מס' 7:" זה שינוי דרסטי, לפחות בשבילי. המורים האחרים שרגילים לכל חיי המחשב הללו, לא מגיבים לכך כלל אך בשבילי ובשביל מורים מבוגרים אחרים זה קושי מסויים".

קשיים ואתגרים בשימוש ביוטיוב בלמידה

מרואיינת מס' 1 : " היו לי חששות בנוגע להצלחתו של התהליך והאם יהיה פורה וכדומה. חששתי שתלמידים יתקשו, או לחילופין יתרגלו לשיטה הזו יתר על המידה ועל כן הם יתקשו במבחנים, בהם הם צריכים לכתוב בעיפרון".

לעומת זאת, לאחר יישום היוטיוב: " חשתי בעיקר גאווה שבית הספר לא מפסיק להתקדם ולהתחדש. אינני מאמינה במקובעות ולכן אני מאוד שמחה שאנו מצליחים להטמיע בבית הספר שיטות חדשות ויעילות"........" אני מאוד אוהבת את היוטיוב, זה יכול לללמד הרבה אני בעצמי צופה שם בהרצאות והדגמות".................

מוסיפה ואומרת על ההיבט המוסרי: " היוטיוב בסדר גמור לדעתי צריך להפעיל שיקול דעת למה מחפשים לצפות בו ולבחור תכנים רלוונטיים לנושא הנלמד".

מרואיינת מס' 2: "נהניתי מהתהליך המתמשך...... אני מרגישה שהמחשבים הם טבעיים לי ונוחים יותר מאשר כל שיטה אחרת"......" נוח לי עם קידמה ועם טכנולוגיה ואני מעודדת אותה כמה שיותר".

מרואיינת מס' 3: " חשתי בנוח, למען האמת. חשתי שבית הספר צועד לכיוון הנכון לייעול ושיפור מכל הבחינות".............." אני מאוד אוהבת את היוטיוב הוא נותן פן נוסף לשיעורים ממחיש ומדגים תכנים בצורה אמיתית וטובה. זה ממש עוזר בשיעורים"....." אני לא חוששת מהיוטיוב לדעתי זהו כלי מצויין, צריך לדעת לחפש ולהוציא את המקסימום מהיוטיוב ולא ללכת לתכנים בהם אינו ראוי..... היוטיוב מבחינה מוסרית בסדר גמור, אין לי תלונות כלפיו".

מרואיינת מס' 4: " הייתי מעט חרדה הן לביצועיי בעבודה והן לעתיד שלי בתחום ההוראה". לאחר יישום התהליך חששותיה התפוגגו: " בסופו של דבר חרדותיי שכחו ונרגעתי, הבנתי שמחשבים זה לא כל כך נורא כאשר מדובר בלימודים"....." היוטיוב מבחינה מוסרית בסדר לדעתי שוב תלוי מה מחפשים וחשוב לבחור תכנים המתאימים ומותאמים לתרבות התלמידים והוריהם".

מרואיין מס' 5: "" הרגשתי שאנו מתקדמים סוף סוף. כל העולם עובד על בסיס טכנולוגיה ומחשבים, כל העבודות בשוק מושתתות על כך".

מרואיין מס' 6: "הייתי מעט דואג הן לביצועיי בעבודה והן לעתיד שלי בתחום ההוראה. אני מבין שהעולם שייך לצעירים ואילו הטכנולוגיה השתלטה על הכל".

ואחרי היישום: " הבנתי שמחשבים זה לא כל כך נורא כפי שחשבתי שזה יהיה. אני אישית לא חושב שיש צורך להשתמש בהם בכל שיעור, ושילוב נכון בין שתי הדרכים עלול לעשות דברים נפלאים בקרב התלמידים".

" היוטיוב מבחינה מוסרית בסדר גמור אני לא רואה בעיתיות כל עוד לא גולשים לתכנים לא ראויים".

מרואיין מס' 7: "" לא נהניתי בלשון המעטה. קשה לי להעביר את כל שגרת יומי ואת שיטת הלימוד שלי למחשב ביום בהיר אחד".

ואחרי היישום: " עד היום אני מתקשה. נכון שכעת אני מפחד פחות מהמחשב, ומסתדר יותר, אך אני עדיין מעדיף את הדרך הקודמת".

"" היוטיוב מבחינה מוסרית בסדר לדעתי שוב תלוי מה מחפשים ואיך מחפשים".

עמדות אישיות ומוסריות של המורות לשימוש ביוטיוב לפני (במהלך) ואחרי יישומו

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

דיואי, ג'. דמוקרטיה וחינוך. ירושלים: מוסד ביאליק.

ולדמן, נ. וטסלר, ב.  "עושים גלים"- מעקב אחר אנשי חינוך שהשתתפו בפרויקט "כיתה מתוקשבת חושבת". דפים, 54: 68-104.

יוסיפון, מ. חקר מקרה. מתוך: צבר-בן יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר האיכותי


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת