עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עשיית עושר שלא במשפט, היחס בין עשיית עושר שלא במשפט לבין זכות ההשבה (עבודה אקדמית מס. 11509)

‏290.00 ₪

30 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11509

עבודה אקדמית עשיית עושר שלא במשפט, היחס בין עשיית עושר שלא במשפט לבין זכות ההשבה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי היחס בין עשיית עושר שלא במשפט לבין זכות ההשבה?

תוכן עניינים

  1. מבוא
  2. סקירת ספרות
  3. חוזה עבודה- יחסי עובד מעביד
  4. תום לב
  5. סעיפי "גידרון" : מעמדם הרעוע של הסכמי קיזוז והשבה
  6. דיני עשיית עושר ולא משפט
  7. שאלת קיזוז והשבה בתביעות של יחסי עובד מעביד ע"י ניתוח פס"ד רפי רופא
  8. מקרי בוחן
  9. סיכום

ביבליוגרפיה

 

קיומם של החוזים מאפשרים לבנות יחסי אמון בין המעסיק למעבידו במסגרת כללים שנקבעו מראש בחוזה העבודה ועוזר במניעת ניצול העובד בידי המעסיק.

יחסי עבודה יכולים להתקיים במסגרות שונות: יחסי עובד-מעביד, חוזה בין מזמין עבודה וקבלן עצמאי , שותפות, וניהול בחברה בעזרת חוזה עבודה. כדי לשמר את יחסי העבודה בין העובד לבין מעבידו נחקקו חוקי המגן בכדי להגן על העובד מפני ניצולו על ידי המעסיק וכדי למנוע ניצול זכויות ההיתר של המעסיק במקום העבודה על חשבון העובד. במדינת ישראל חוקקו חוקים שנועדו להתערב בחופש החוזים ולהגן על העובד מפני ניצולו בידי המעסיק. יחד עם זאת, לעיתים נוצרת התנגשות בין זכות היתר של המעביד מול זכויותיו של העובד המגיעות לו במסגרת חוקי המגן, התנגשות אשר מובילה לניסיון לגשר על פערים אלו ולהעניק איזון בין המעסיק מול העובד שלו ולמניעת תופעות של ניצול עובדים.

בחוק הרומאי העתיק ניתן למצוא את מקור דיני עשיית עושר ולא במשפט, "אשר עניינים של הדינים ברעיונות הצדק והיושר, ובכלל המקובל אשר גורס כי אין זה מן הצדק להתיר לאדם ליהנות מפירות עוולה שגרם לחברו. העיקרון המנחה בדיני עשיית עושר הוא יישום חלופי במקרים בהם החוק הספציפי לא מספק
סעד ראוי".

העיקרון של דיני עשיית עושר ולא במשפט תומך ברעיון השולל התעשרות של אדם אחד על חשבון חברו. דיני עשיית עושר ולא במשפט הם חוקים השונים מחוזים, נזיקין וחיובים אחרים.

על פי דיני החוזים (כאשר החיוב החוזי הוא רצוני), הפיצויים במקרים אלה באים לתת פיצוי ומענה בעקבות נזק שסבל התובע עקב אי קיום החוזה ואילו הסכום הנפסק בדיני עשיית עושר ולא במשפט (כאשר החיוב בדיני עשיית עושר הוא מכוח דין, המתחשב בשיקולי צדק) מבוסס על הרווח שהפיק הנתבע.

דיני עשיית עושר ולא במשפט מאפשרים התחשבות בנסיבות גם לעניין גובה ההשבה, לעומת זאת, הפעלת דיני החוזים לא פשוטה, הן לעניין העילה והן בעניין התרופות, האחריות החוזית היא אחריות חמורה ומשנקבע לחוזה משך תקופה מינימלי, התנערות מן החוזה בהכרח תחשב להפרה, בעניין הפיצויים אין שיקולי צדק וסעד האכיפה הוא רק חריג לכלל.

עבודה זו עוסקת בין היתר בהסכמי קיזוז והשבה ובהסתייגותו של בית הדין לעבודה מאכיפת "סעיפי גדרון". כמו כן, דנה בשאלה עד כמה רחב כיום המרחב החוזי הנתון לצדדים לאור חוקי המגן בכלל ולאור האיסור על קביעת שכר כולל בפרט.

אציג בעבודה זו את "סעיפי גדרון", אשר מהווים כלל למרות חוק פיצויי פיטורים שקובע פיצויים לפי המשכורת האחרונה של העובד. כמו כן, אציג בעבודה יחסי עובד- מעביד, בפרק זה אתאר את חוזה עובד- מעביד הנשלט על ידי פטרנליזם של מערכת המשפט. סעיף 7 להצעת חוק חוזה עבודה התשמ"ה 1985-קובע כי " עובד ומעביד חייבים לנהוג בנאמנות זה כלפי זה בכל הנוגע ליחסי העבודה שביניהם".

אציג את עניין חוסר תום הלב של העובדים, בפרק זה אסביר מהו תום לב בכלל ומהו תום לב בפרט בקרב עובדים. כמו כן, אציג חוסר תום לב של עובדים, תוך מתן דוגמאות מפסקי דין הבאים: פס"ד מיימון נ' סדום, פס"ד גידרון, פס"ד יפרח, פס"ד בוכריס, פס"ד רוטנברג, פס"ד גולדפרב, פס"ד אייזק, פס"ד ג'יבוטרו.

הסדרי שיפוי והשבה. בפרק זה אציג מהו מעמדם של הסכמי קיזוז והשבה תוך מתן דוגמאות בשני פסקי דין ע"ע פיליפ טיברמן וע"ע יואל מלכא , בפסקי הדין טיברמן וגלובוס-גרופ, ע"ע אברהם מרחיב.

אסביר מהו פס"ד גדרון ומהי המשמעות לקיומם של יחסי עבודה אינו נתון להסכמה החוזית של הצדדים.

פס"ד גדרון (קבלן עצמאי) : כעובד מדינה הוא החליט לתבוע את זכויותיו. מתוך פס"ד "בחוזה נכללה הוראה המחייבת אותו להשיב למדינה כל סכום שקיבל ביתר לעומת עובדי מדינה". "התמורה שהשתלמה לו היתה גבוהה בהרבה מן השכר של עובדים שביצעו עבודה זהה, פיצויי הפיטורים לא ייקבעו לפי המשכורת הגבוהה שקיבל במהלך עבודתו כקבלן, כי אם לפי השכר שנקבע לעובדים בהסכם הקיבוצי עם כל אחד מהעובדים".

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

גבריאלה שלו, אפרים צמח דיני חוזים. מהדורה רביעית, הוצאת נבו (2019)

אנדלרד, י'. "כנפי הנשר הדורסני: דיני עשיית עושר ולא במשפט", ספר הזכרון לגד טדסקי. ירושלים, התשנ"ו.

בן ישראל, ר'. "משפוט" יחסי העבודה כרך א', שנתון משפט העבודה, הרהורים ראשוניים


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת