עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סיוע פלילי, היסוד הנפשי בעבירת הסיוע, הצדדים לעבירה, העונש על סיוע לעבור עבירה (עבודה אקדמית מס. 11973)

‏290.00 ₪

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11973

עבודה אקדמית סיוע פלילי, היסוד הנפשי בעבירת הסיוע, הצדדים לעבירה, העונש על סיוע לעבור עבירה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי סיוע פלילי?

תוכן עניינים

מבוא    

סעיף  לחוק העונשין מגדיר "מסייע"         

ע"פ פרשת מרדכי          

ע"פ פרשת משולם         

ע"פ / פלוני נ' מדינת ישראל         

היסוד הנפשי בעבירת הסיוע       

העונש על סיוע לעבור עבירה      

סעיף  לחוק העונשין- היסטוריה חקיקתית

סעיף  לחוק העונשין- למה התכוון המחוקק?         

היסוד העובדתי והנפשי בעבירה  

הצדדים לעבירה

"אדם גורם לאדם אחר לאנוס אדם שלישי- שימוש בנפגעי העבירה עצמם לביצוע עבירות מין זה בזה" 

" העבריין גורם לקורבן לבצע מעשים בגופו "         

"אונס וירטואלי"- שימוש ברשת האינטרנט כדי לבצע עבירות מין     

סיכום   

ביבליוגרפיה

 

כל אדם אשר עשה מעשה כדי לאפשר להקל או לאבטח את ביצוע העבירה, בין לפני עשייתה ובין בשעת עשייתה - או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה, או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה, הוא מסייע ונשוא באחריות פלילית.

 

העונש על סיוע לעבור עבירה היא מחצית העונש שנקבע בחיקוק בשל העבירה העיקרית (החריגים: כאשר קבוע עונש מיתה או מאסר עולם חובה - עונשו מאסר 20 שנה; כשקבוע מאסר עולם - עונשו מאסר 10 שנים; כשקבוע עונש מזערי - עונשו לא יפחת ממחצית העונש המזערי; וכשקבוע עונש חובה כלשהו - הוא יהיה עונש מרבי, ומחציתו תהא עונש מזערי).

עניינו של סעיף 350 הוא להשוות את דינו של המבצע העיקרי למבצע המשני, אשר רק "גרם" שהמעשה ייעשה , מבלי שביצע את המעשה בעצמו. המבחנים לקביעת האחריות לפי סעיף זה, זהים למבחנים הקובעים האם אדם הוא מבצע עיקרי או מבצע בצוותא. ההסדר החקיקתי המופיע בתיקון מס' 39 לחוק העונשין הגדיר מיהם ה"צדדים לעבירה: עד התיקון הגדרת הצדדים לעבירה גובשה בפסיקה בכללי השותפות לעבירה.

בגדרו של התיקון- נקבע בסעיף 29 כי מבצע עבירה הוא "לרבות מבצע בצוותא או באמצעות אחר". הוראת סעיף 29 לחוק, כפי שהתפרשה ויושמה בפסיקה היא זאת שתקבע האם אדם ייחשב למבצע בצוותא של מעשה אינוס ואף תטיל אחריות על אדם שאיננו ביצע את מעשה האונס עצמו, אך היה שותף עם אחר במעגל הפנימי של ביצוע האונס כמו נניח החזיק את הקורבן בעת המעשים, במידה ויקבע שאותו אדם איננו מבצע בצוותא נוסיף לבחון האם הוא בגדרי ה"פריפריה העבריינית" של מסייע או משדל וזאת לפי מידת המעורבות/ השותפות בביצוע העבירה. בפסק דין אליאגוייב נידונה השאלה האם ניתן לראות לפי פרשנותו של סעיף 350 גם את ה"מסייע" ו ה"משדל" כמבצע עיקרי- כלומר האם עניינו של סעיף 350 לאחר תיקון 77 הוא להתייחס גם לסוגיית הצדדים לעבירה שכן לפי הנוסח הנוכחי הסיפא של הסעיף היא "באדם אחר". אומנם ברמת הפרשנות המילולית ניתן לייחס את הסיפא של הסעיף לצדדים לעבירה, אך בפסק הדין נאמר כי פרשנות שכזו לא עולה בקנה אחד עם תכלית הדברים של הוראת סעיף 350, והיא גם אינה תואמת את המבנה הנורמטיבי והמתודולוגי של ההסדר הכולל שקבע המחוקק בתיקון 39 לחוק- לעניין הצדדים לעבירה. אם נפרש את המילים " גרם שהמעשה יעשה... באדם אחר" כמי שמתייחסות גם למבצע או למבצע בצוותא- נימצא למעשה במתחם חקיקתי שונה שסותר את המתחם הנורמטיבי שנקבע בסעיף 29 לחוק. פרשנות שכזו קובעת מבחן חדש והוא "מבחן הגרימה"- מבחן הדורש תוצאתיות אפקטיבית בין תרומת המעשה של השותף, לבין תוצאת העבירה. מבחן הגרימה איננו מתבקש להגדרת "מבצע" לפי סעיף 29 לחוק העונשין, ולכן נראה כי אינו תואם להסדר החקיקתי בתיקון 39. פרשנות שכזו אף אינה עולה בקנה אחד עם נוסח סעיף 350 כמכלול קוהרנטי אחד, שכן הדגש בסעיף הוא על "המעשה" ולא על "העושה" ומכאן נראה כי עניין הסעיף הוא להרחיב את "מעשה העבירה" גם למעשים שאינן נעשים פיזית ע"י העבריין בקורבן אלה גם במקרים בהם הקורבן נאלץ בעל כורחו לבצע את המעשים באחד מהדרכים הבאות : בגופו של העבריין או בגופו של אדם אחר.

 

 

דינו של ה" גורם" יהא לפי העבירה אותה ביצע- בין אם מדובר בעבירת מעשה סדום, אינוס או עבירה אחרת אליהן מתייחס סעיף 350 בפרק עבירות המין. תיקון 77 לחוק - בו הוספו המילים "בו או באדם אחר" מוכיח גם הוא לפי ההיסטוריה שהובילה לתיקונו כי זאת אכן היתה המטרת המקורית בבסיס סעיף 350 לחוק שכן נאמר כי "כאן יחולו הכללים הבסיסיים של אחריות למעשהו של אחר. לאמור, קיומו של הלך נפש זהה לזה הדרוש לביסוס הרשעתו של המבצע, ו"גרם הביצוע" מתוך כוונה שאותה עבירה תבוצע. להדגיש אין המדובר כאן באחריות משנית של מסייע או משדל, אלה באחריות ישירה של "מבצע" , מכך משתמע כי המבחנים להטלת אחריות על אדם לפי סעיף 350 לחוק העונשין אכן זהים למבחני קביעת מבצע / מבצע בצוותא בסעיף 29 לחוק.

מצגת סיוע פלילי, רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

דורון מנשה התאוריה של דיני הראיות (עורך: גיא סנדר, הוצאת פרלשטיין גינוסר, 2017).

דורון מנשה ואייל גרונר מהות הספק הסביר (הוצאת נבו, 2017).

לרנאו, חגית. (2016). עבריינות ואכיפת חוק. חיפה: הוצאת פרדס.

יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרכים א'-ג' (מהדורה שלישית).


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת