עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הפרעות קשב וריכוז, היפראקטיביות (ADHD) ילדי פנימיות , תיפקוד חברתי, רגשי, התנהגותי שלהם (עבודה אקדמית מס. 12031)

‏290.00 ₪

79 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12031

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת הפרעות בילדי פנימיות על תיפקוד החברתי, הרגשי, ההתנהגותי שלהם ?

תוכן עניינים

תקציר

א-ב
הקדמה
1
1. מבוא
2
.1.1 הפנימייה ככלי חינוכי-טיפולי
2
2.1 . הפרעת קשב ריכוז והיפראקטיביות (ADHD)
6
1.1 המסגרת התיאורטית
9
1.1 הקשר בין מאפייני הרקע של החניך ל ADHD
11
1.1 הקשר בין ADHD לבין תפקוד רגשי והתנהגותי
11
6.1 מאפייני רקע של ילדים בהשמה חוץ-ביתית הממתנים את
הקשר בין ADHD לתפקוד רגשי והתנהגותי
21
1.1 . שאלות והשערות המחקר
21
1.1.1 .שאלות המחקר
21
2.1.1 . השערות המחקר הספציפיות
21
.2 שיטה
10
.1 ממצאים
1.1 . תיאור המאפיינים הדמוגראפיים של הנבדקים במדגם
3.2 . משתנים הקשורים במאפייני החניך בפנימייה ו ADHD
1.1 הקשר בין ADHD לבין תפקוד רגשי והתנהגותי בפנימייה
1.1 . גורמים הממתנים את הקשר בין ADHD לבין תפקוד רגשי –
התנהגותי בפנימייה
11
1. דיון
19
ביבליוגרפיה
66
נספח א' : שאלון המחקר
11
Abstract
i-ii
תקציר
5
ילדים בדרך כלל גדלים במשפחותיהם, ואולם במצבי סיכון קיצוניים של בעיות במשפחת הילד או בעיות
הסתגלותיות, תפקודיות ונפשיות קשות אצל הילד הם מוצאים מבית הוריהם ומושמים במסגרות חוץ
ביתיות.
המוקד של מחקר זה הוא ADHD )הפרעת קשב ריכוז והיפראקטיביות( בקרב ילדים ובני נוער
השוהים בפנימיות בפיקוח משרד הרווחה. הפרעה זו היא אחת השכיחות בתחום הנוירולוגיה
והפסיכיאטריה של הילד, ויש לה השלכות על התפתחותם ועתידם של הילדים. במחקר זה בחנתי מהם
גורמי הרקע הקשורים ל ADHD וכיצד קשורה הפרעה זו למצבם הרגשי והתנהגותם של הילדים
בפנימייה.
במחקר הנוכחי הצגתי מודל המשלב את התיאוריה האקולוגית ותיאוריית ההתקשרות ומציע
הסבר למצבם הרגשי-התנהגותי של החניכים בפנימיות השיקומיות, טיפוליות ופוסט-אישפוזיות. במודל יש
התייחסות למשתנים האישיים- משפחתיים ולמשתנים המאפיינים את שהות החניך בפנימייה, וכן בדיקת
ההשפעה הממתנת של המשתנים הבלתי תלויים על הקשר שבין ADHD לבין התפקוד הרגשי והחברתי
של חניכים בפנימייה.
במחקר עיבדתי נתונים שנאספו מדיווחים שנתיים של אנשי צוות המתארים את מצבם של חניכים
השוהים בפנימיות שיקומיות, טיפוליות פוסט-אישפוזיות הנתונות לפיקוח משרד הרווחה. הנתונים נאספו
באמצעות שאלונים מובנים בשיטת 'הרף'. המחקר בוצע על נתוניהם של 6655 ילדים ) 53.3% בנות ו-
50.5% בנים( בגילאי 0-. 02 , כאשר הגיל הממוצע הוא 05
עיקרי הממצאים של המחקר מצביעים על כך שלמעלה משליש מכלל אוכלוסיית חניכי הפנימיות
השיקומיות, הטיפוליות והפוסט-אישפוזיות מאובחנים ב ADHD . כמו כן מצאתי כי כמחצית מהבנים
וכרבע מהבנות במדגם סובלים מ ADHD כלומר אצל הבנים בפנימיות שיעור ה ADHD הוא כפול מזה
שאצל הבנות. בבדיקה של גורמי הרקע הקשורים ל- ADHD בקרב ילדים בפנימיות נמצא כי הם סובלים
מהתעללות ומהזנחה בעת הביקורים יותר מאשר עמיתיהם,
א
והם נמצאים בפנימייה משך זמן קצר יותר. ממצא נוסף ומעניין הינו כי 56% מהחניכים בפנימיות
המאובחנים עם ADHD נוטלים ריטלין.
6
במחקר נמצא שלילדים המאובחנים עם ADHD יש יותר בעיות בתחום הרגשי, החברתי
וההתנהגותי בהשוואה לחניכים ללא ADHD . כמו כן נמצא כי למין החניך יש השפעה ממתנת על הקשר
שבין ADHD לבין תוקפנות, כאשר בקרב בנים יש קשר חזק יותר בין ADHD לתוקפנות מאשר בקרב
הבנות.
בדיון בממצאים אל מול הספרות שעוסקת בתחום עולות מספר המלצות ומסקנות.
לאור השכיחות הגבוהה של ADHD בקרב ילדי פנימיות מתבקשת הכנתה של תוכנית הכשרה לסגל
הפנימיות שתכשיר להכרות ולהתמודדות של ההיבטים הרגשיים וההתנהגותיים של ילדים עם ADHD .
כמו כן יש לשקול להכין תוכנית להדרכת הורים לילדים בפנימיות עם ADHD שתקל עליהם את
ההתמודדות עם ילדיהם עם ADHD בעת החופשות ותתרום לשיפור איכות הקשר המשפחתי. ברמת
הפנימיות ראוי להתייחס לפרופורציה של נוכחות ילדים עם ADHD בקבוצות השונות בפנימייה, ולהיערך
בהתאם. כמו כן, יש מקום לדיון מקצועי מעמיק לגבי השכיחות הגבוהה של מתן טיפול תרופתי.
כמו כן, במקביל ליתרון שיש בהישענות על מידע על מדגם רחב כל כך של ילדים, יש לתת את הדעת
למגבלות שבניתוח נתונים משני על מידע קיים. לעתיד, נדרשת חקירה מעמיקה של גורמי הרקע הקשורים
ל ADHD , לצורות הביטוי שלה וליחסי הגומלין בינה ובין מאפייני רקע אישיים ומשפחתיים של הילדים
ומאפיינים מוסדיים והאינטראקציות שבין כל המאפיינים הללו.

תקציר

מבוא

.1.1 הפנימייה ככלי חינוכי-טיפולי

2.1 . הפרעת קשב ריכוז והיפראקטיביות (ADHD)

1.1 המסגרת התיאורטית

1.1 הקשר בין מאפייני הרקע של החניך ל ADHD

1.1 הקשר בין ADHD לבין תפקוד רגשי והתנהגותי

6.1 מאפייני רקע של ילדים בהשמה חוץ-ביתית הממתנים את

הקשר בין ADHD לתפקוד רגשי והתנהגותי

1.1 . שאלות והשערות המחקר

1.1.1 .שאלות המחקר

2.1.1 . השערות המחקר הספציפיות

.2 שיטה

.1 ממצאים

1.1 . תיאור המאפיינים הדמוגראפיים של הנבדקים במדגם

3.2 . משתנים הקשורים במאפייני החניך בפנימייה ו ADHD

1.1 הקשר בין ADHD לבין תפקוד רגשי והתנהגותי בפנימייה

1.1 . גורמים הממתנים את הקשר בין ADHD לבין תפקוד רגשי –

התנהגותי בפנימייה

1. דיון

ביבליוגרפיה

נספח א' : שאלון המחקר

Abstract

 

ילדים בדרך כלל גדלים במשפחותיהם, ואולם במצבי סיכון קיצוניים של בעיות במשפחת הילד או בעיות

הסתגלותיות, תפקודיות ונפשיות קשות אצל הילד הם מוצאים מבית הוריהם ומושמים במסגרות חוץ

ביתיות.

המוקד של מחקר זה הוא ADHD )הפרעת קשב ריכוז והיפראקטיביות( בקרב ילדים ובני נוער

השוהים בפנימיות בפיקוח משרד הרווחה. הפרעה זו היא אחת השכיחות בתחום הנוירולוגיה

והפסיכיאטריה של הילד, ויש לה השלכות על התפתחותם ועתידם של הילדים. במחקר זה בחנתי מהם

גורמי הרקע הקשורים ל ADHD וכיצד קשורה הפרעה זו למצבם הרגשי והתנהגותם של הילדים

בפנימייה.

במחקר הנוכחי הצגתי מודל המשלב את התיאוריה האקולוגית ותיאוריית ההתקשרות ומציע

הסבר למצבם הרגשי-התנהגותי של החניכים בפנימיות השיקומיות, טיפוליות ופוסט-אישפוזיות. במודל יש

התייחסות למשתנים האישיים- משפחתיים ולמשתנים המאפיינים את שהות החניך בפנימייה, וכן בדיקת

ההשפעה הממתנת של המשתנים הבלתי תלויים על הקשר שבין ADHD לבין התפקוד הרגשי והחברתי

של חניכים בפנימייה.

במחקר עיבדתי נתונים שנאספו מדיווחים שנתיים של אנשי צוות המתארים את מצבם של חניכים

השוהים בפנימיות שיקומיות, טיפוליות פוסט-אישפוזיות הנתונות לפיקוח משרד הרווחה. הנתונים נאספו

באמצעות שאלונים מובנים בשיטת 'הרף'. המחקר בוצע על נתוניהם של 6655 ילדים ) 53.3% בנות ו-

50.5% בנים( בגילאי 0-. 02 , כאשר הגיל הממוצע הוא 05

עיקרי הממצאים של המחקר מצביעים על כך שלמעלה משליש מכלל אוכלוסיית חניכי הפנימיות

השיקומיות, הטיפוליות והפוסט-אישפוזיות מאובחנים ב ADHD . כמו כן מצאתי כי כמחצית מהבנים

וכרבע מהבנות במדגם סובלים מ ADHD כלומר אצל הבנים בפנימיות שיעור ה ADHD הוא כפול מזה

שאצל הבנות. בבדיקה של גורמי הרקע הקשורים ל- ADHD בקרב ילדים בפנימיות נמצא כי הם סובלים

מהתעללות ומהזנחה בעת הביקורים יותר מאשר עמיתיהם,

א

והם נמצאים בפנימייה משך זמן קצר יותר. ממצא נוסף ומעניין הינו כי 56% מהחניכים בפנימיות

המאובחנים עם ADHD נוטלים ריטלין.

6

במחקר נמצא שלילדים המאובחנים עם ADHD יש יותר בעיות בתחום הרגשי, החברתי

וההתנהגותי בהשוואה לחניכים ללא ADHD . כמו כן נמצא כי למין החניך יש השפעה ממתנת על הקשר

שבין ADHD לבין תוקפנות, כאשר בקרב בנים יש קשר חזק יותר בין ADHD לתוקפנות מאשר בקרב

הבנות.

בדיון בממצאים אל מול הספרות שעוסקת בתחום עולות מספר המלצות ומסקנות.

לאור השכיחות הגבוהה של ADHD בקרב ילדי פנימיות מתבקשת הכנתה של תוכנית הכשרה לסגל

הפנימיות שתכשיר להכרות ולהתמודדות של ההיבטים הרגשיים וההתנהגותיים של ילדים עם ADHD .

כמו כן יש לשקול להכין תוכנית להדרכת הורים לילדים בפנימיות עם ADHD שתקל עליהם את

ההתמודדות עם ילדיהם עם ADHD בעת החופשות ותתרום לשיפור איכות הקשר המשפחתי. ברמת

הפנימיות ראוי להתייחס לפרופורציה של נוכחות ילדים עם ADHD בקבוצות השונות בפנימייה, ולהיערך

בהתאם. כמו כן, יש מקום לדיון מקצועי מעמיק לגבי השכיחות הגבוהה של מתן טיפול תרופתי.

כמו כן, במקביל ליתרון שיש בהישענות על מידע על מדגם רחב כל כך של ילדים, יש לתת את הדעת

למגבלות שבניתוח נתונים משני על מידע קיים. לעתיד, נדרשת חקירה מעמיקה של גורמי הרקע הקשורים

ל ADHD , לצורות הביטוי שלה וליחסי הגומלין בינה ובין מאפייני רקע אישיים ומשפחתיים של הילדים

ומאפיינים מוסדיים והאינטראקציות שבין כל המאפיינים הללו.

 

 (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת