עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מינהל מערכות בריאות, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יישום החוק, מערכות בריאות (עבודה אקדמית מס. 1658)

‏290.00 ₪

35 עמ'.

סמינריון מינהל מערכות בריאות, חוק ביטוח בריאות ממלכתי,  יישום החוק, מערכות בריאות

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי ?

תוכן עניינים

מבוא

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי ושאלת הרגולציה

הסדרה - קביעת כללים לפעולתן של קופותהחולים

הסדרה - היבטים ארגונייםמשקיים

 זכויותיו של המבוטח כלפי קופתהחולים

חובותיה של קופתהחולים לפי המשפט המנהלי

פרק ב: פיקוח

פיקוח אקטיבי - “הביטוח המשלים"

פרק ג: אכיפה

פרק ד: סיכום

 יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי, סמינריון בדיני בריאות.

 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי הסדיר לראשונה בחוק את זכאותו של כל תושב לקבלת שירותים רפואיים במימון ציבורי באמצעות קופות–החולים. החיבור מציג את מערך העקרונות והכללים המנחים בתחום ההסדרה, הפיקוח והאכיפה בקשרי המדינה עם קופות–החולים, וכן את השיקולים השונים בקביעתם של כללי פעולה וסמכויות של הסדרה או התערבות, ובשימוש בהם. אגב כך, החיבור עוסק במישורי הפעולה השונים של הרגולטור (זכויות מבוטחים, מחד גיסא, וסוגיות ארגוניות–מערכתיות, מאידך גיסא) ובהבדלים ביניהם, וכן במשמעויות הנובעות ממעמדן של קופות–החולים כגופים דו–מהותיים, אשר נוצרו במשפט הפרטי אך מחויבים לכללי הפעולה של המשפט המנהלי. החיבור מציג, בין היתר, גם את מעמדה הדואלי של המדינה, כגורם מפקח וכגורם מתקצב, את המורכבות המיוחדת המתלווה למעמד “כפול" זה ואת היתרונות שבצידו. החיבור מציע השקפה אקטיביסטית התומכת בחיזוקן של סמכויות ההסדרה, הפיקוח והאכיפה ובשימוש בהן, בעיקר בכל הקשור לסוגיות הנוגעות במישרין בזכויות המבוטחים, ומדגיש את התפקיד המיוחד השמור לרגולטור לא רק בפיקוח על זכויות קיימות ובאכיפתן, אלא גם בהגדרתן, בתיחומן ובעיצובן של הזכויות על–פי העקרונות שנקבעו בחוק.

בחיבור זה ניסינו לסקור את סוגיית הרגולציה במערכת הבריאות, ב"גִזרה" של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מצידיה השונים. חצינו את אופני ההתערבות השלטונית הטיפוסיים (הסדרה, פיקוח ואכיפה), וניסינו לבחון כיצד מאפייניה הדואליים של המערכת (המדינה כגוף מתקצב ומסדיר, קופות–החולים כגוף דו–מהותי, וציר פעולתן הכפול של הקופות - זה המשקי–הארגוני וזה הנוגע במערכת היחסים בינן לבין מבוטחיהן) משתקפים או מצטלבים במישורי ההתערבות השונים.

קל לראות כי העמדה המשתקפת בחיבור, כמעט לכל אורכו, תומכת בחיזוק המערך הרגולטורי הכולל - הן במישור קביעת הכללים המחייבים והן במתן כלים יעילים לאכיפתם. עמדה זאת נסמכת, במקרים מסוימים, על התרשמות מן הניסיון המעשי שנצבר, ובמקרים אחרים - על הבנה, הנגזרת מהגיונם של דברים, כי החוק, כל כמה שיהיה מפורט וינסה להגדיר במדויק את מערך הזכויות והחובות בקשרי הקופה עם מבוטחיה, אינו מסוגל להתמודד עם הדילמות שיישומו מעורר ללא מערך משלים של “ארגז כלים" רגולטורי, שיהווה ראש–גשר מן החוק עצמו אל החיים.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ס"ח 156 

ניסים כהן "רגולציה במערכת הבריאות: השליטה על פעילותן של קופות החולים". פרויקט הרגולציה של מכון ון ליר, האונ' העברית ירושלים

שפרה שוורץ, חיים דורון ונדב דוידוביץ "בין חזון לגירעון - המאבק ההסטורי–פוליטי לחקיקת החוק" עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (גבי בן נון וגור עופר עורכים).


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת