עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית דיני מתנה חוק המתנה המצוי והראוי, הקודקס, חוק דיני ממונות (עבודה אקדמית מס. 1700)

‏290.00 ₪

35 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1700

עבודה סמינריונית דיני מתנה חוק המתנה המצוי והראוי, הקודקס, חוק דיני ממונות

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי דיני מתנה בחוק דיני ממונות?

תוכן עניינים

מבוא. 

מתנה על תנאי 

מה בין קבלת מתנה, מקרקעין, מטלטלין וזכויות. 

עסקות מתנה בתחום המקרקעין 

מתנה בראי הנותן ובראי המקבל. 

התחייבות בלתי–חוזרת למתנה. 

תחולתו של חוק המתנה על עסקות שירות. 

פגיעה באוטונומיה. 

פס"ד וייסר נגד שביט. 

פס"ד נגר נ' נגר. 

פס"ד ב.ה.ו. נ' עזבון המנוח ב.ה.א. 

מצבו ואיכותו של הנכס מושא המתנה. 

התרופות בגין הפרתו של חוזה מתנה. 

משפט משווה. 

המצבים הנעלמים שהחוק הקיים לא נותן מענה. 

מתנות על תנאי שהובטחו בעל פה. 

רמת האחריות בהבטחת מתנה. 

הצעות לשיפור ועיבוי החוק.

סיכום.

ביבליוגרפיה. 

מתנה היא הענקה של כסף, טובין וכדומה, ללא קבלת פיצוי בתמורה לכך (כפי שמתבצע במסחר). הכוונה במסירת מתנה היא להעניקה בחינם, אם כי עשויה להיות ציפייה חברתית להדדיות, או לקבלת תמורה במונחי יוקרה או כוח. בחברות רבות, החלפת מתנות הדדית עשויה לתרום ללכידות החברתית.

המשפט המקובל קובע כי מתנה נחשבת לכזו מבחינה משפטית כאשר כוונת הנותן היא שתנתן כמתנה, כאשר המתנה מתקבלת ללא התנגדות על ידי מקבל המתנה, וכשההעברה למקבל המתנה היא בדרך ובצורה המראים על מסירת מתנה.

בארצות הברית מתנות מסוימות מעל סכום מסוים עלולות להיות כפופות למיסוי.

חקיקת המתנה אינה מפותחת כיום דייה. חוק המתנה1 הוא חוק לקוני למדי, שבהיבטים מסוימים אינו תואם — כמפורט ברשימה זו — מגמות של דיני החוזים המודרניים. קושי כללי נוסף בדין הנוהג כיום טמון בכך שקיימות "נציגויות" שונות של עסקות מתנה, בענפים אחרים של הדין, שאינן לכידות דיין ביחס לדין המתנה הכללי. הכוונה היא בעיקר לדיני החוזה לטובת צד שלישי ולדיני השאילה.2

בקודקס החדש ייעשו שינויים חשובים במודל האחריות של דיני המתנה ובפרטי ההסדרים, בצד יצירת לכידוּת הולמת בין הנגזרות של דין המתנה. כדרכו של הקודקס בתחומים השונים, נבחנה מחדש כל הוראה בחוק במבט ביקורתי, מתוך מגמה לערוך רוויזיה הולמת. מטרתה של רשימה זו היא לבחון אם כן את הרוויזיה של דיני המתנה בקודקס, על פרטיה השונים. לאחר בחינתה של רוויזיה זו נוסיף הערות אחדות בנוגע להיבטים בדין המתנה אשר אינם מטופלים בקודקס ואשר מעוררים שאלות המחייבות עיון.

חוק המתנה, נשען על המסורת הקונטיננטלית. מעבר לקושי הטמון בלקוניות המופרזת של החוק, דרושה רוויזיה משמעותית של תוכן ההסדרים, תוך התאמתם לגישות המודרניות בדיני החוזים. הקודקס מציע לשנות את בסיס האחריות בדיני המתנה, כך שמבטיח המתנה יישא באחריות בגין אי–קיום ההבטחה רק על בסיס אשמה, להבדיל מן האחריות החמורה הנוהגת בדיני החוזים הכלליים. השקפה ראויה על תפקידה החברתי של עסקת המתנה מחייבת ריכוך ברמת האחריות של מבטיח המתנה.

צמצום פרישתם של ההסדרים בחוק המתנה לעסקות ביחס לנכסים אינו מוצדק. אין בסיס להבחנה בין עסקות–חסד ביחס לנכסים לבין עסקות–חסד ביחס לשירות בנושאים כגון דרישת הכתב, זכות החזרה מן ההבטחה ואופן הקיבול. הקודקס יחיל את ההסדרים של פרק המתנה על כל עסקות–החסד, וייצור גם התאמה הולמת בין הסדר המתנה הכללי לבין דיני מתנה מיוחדים, כגון דיני ההשאלה ודיני החוזה לטובת צד שלישי, כאשר המוטב הוא מוטב–חינם.

החיבור בוחן את הרוויזיה המוצעת בקודקס בנושאים מרכזיים אלה ובסוגיות קונקרטיות נוספות.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 חוק המתנה, ס"ח 102

 מרדכי ראבילו חוק המתנה, פירוש לחוקי החוזים 26—29.

ע"א ברקוביץ נ' קלימר, פ"ד לו (4) 62 

גבריאלה שלו ויהודה אדר דיני חוזים - תרופות: לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי

The Gift Beyond the Grave: Revisiting the Question of Consideration, 101 COLUMBIA LAW REVIEW

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת