עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בחוקתי בחינם, פתרון ארועון חוקי יסוד (עבודה אקדמית מס. 2346)

‏0.00 ₪

5 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2346

עבודה אקדמית בחוקתי בחינם, פתרון ארועון חוקי יסוד

אירוע הנדון ניתן לאבחן כי הפגיעה הדומיננטית הינה בחוק יסוד – חופש העיסוק .
מאחר ולא כתוב באירוע שהחוק החדש הוא חוק יסוד, על פניו ניתן לומר שחוק זה אינו בא לבטל את חוק
יסוד חופש העיסוק אלא בא לפגוע בזכות המעוגנת בחוק היסוד, על כן ניתן לקרוא לחוק חוק פוגע .
מאחר והחוק נחקק לא חל עליו חוק שימור הדינים .
מעמדה והיקפה של הזכות: הזכות לחופש העיסוק מעוגנת בחוק יסוד חופש העיסוק ס' 0 בחוק – כל אזרח
או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק/מקצוע/משלח יד. מהו האדם אם לא ניתן לו לממש את
עצמו, מימוש עצמי.
סעיף החדש מחייב אדם המבקש לשמש כעיתונאי לעמוד בבחינה בנושא חופש הביטוי
הכוללת את החומר הנלמד במסגרת לימודי משפטים וזה מגביל את זכותו של אדם הרוצה לעסוק
כעיתונאי ברשיון. דבר שלא היה נהוג עד כה. יתרה מכך סעיף קטן ב' דורש מעוסקים בעיתונות אשר
שימשו עד כה במקצועם , לעבור בחינה על מנת שיורשו להמשיך במקצוע בו עסקו עד כה. קרי יש כאן
החלה רטרוספקטיבית....