עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודה סמינריונית ביטוח כפל יתר- סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, פוליסה רכב (עבודה אקדמית מס. 2933)

‏290.00 ₪

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 2933
עבודה סמינריונית ביטוח כפל יתר- סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, פוליסה רכב

 • שאלת המחקר
 • כיצד בא לידי ביטוי ביטוח כפל יתר במשפט הישראלי והאנגלו-אמריקני ?
 • תוכן עניינים
 • מבוא
 • ביטוח אחריות
 • ביטוח אישי 
 • חוק הפיצויים
 • סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח
 • סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח
 • סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח
 • סעיף 70 לחוק חוזה הביטוח
 • סיכום
 • ביבליוגרפיה
 •   
 • "ביטוח כפל יתר" הוא עניין לא פשוט, זהו הלחם של צמד מונחים "ביטוח כפל" ו"ביטוח יתר". סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח מסדיר את הדין החל במקרה שבו נכס או אחריות בוטחו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות. להלן נדון בתחולת סעיף זה הן על ביטוח האחריות הגלום בפוליסת החובה לרכב והן על הביטוח האישי הגלום בה. כמו כן, נדון בתחולת הסעיף מקום שבו הסדר הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מוחל על רכב שאינו רכב מנועי כמובנו בחוק הפיצויים, מכוח אינקורפורציה (חוזית) של הוראות חוק הפיצויים. הדיון ביחס לתחולת סעיף 59 על ביטוח החובה יתמקד בהשפעת ביטוח הכפל על המבטחים השונים ועל הדרך שבה הם נדרשים, אם בכלל, לחלק ביניהם את נטל האחריות לנזק.
 •  
 • הדין האנגלו-אמריקאי מכיר בארבע שיטות עיקריות לחלוקת נטל החיוב בין המבטחים במקרה של ביטוח כפל: שיטת יחס סכומי הביטוח; שיטת יחס הפרמיות; שיטת שוויון הבסיסים; ושיטת יחס החבויות העצמאיות[2]. המחוקק הישראלי אימץ את השיטה השכיחה ביותר, היא שיטת יחס סכומי הביטוח. סעיף 59(ד) לחוק מורה כי: המבטחים ישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח״. יחס חלוקת האחריות בין המבטחים, לפי חוק חוזה הביטוח, הינו אפוא כיחס שבין סכום הביטוח של כל פוליסה בנפרד ובין סך כל סכומי הביטוח. הגיונה של שיטת יחס סכומי הביטוח טמון בזיקה שבין סכום הביטוח ובין דמי הביטוח. ההנחה היא, כי ככל שסכום הביטוח הוא גדול יותר, כך קיבל המבטח דמי ביטוח מרובים יותר, ולכן מוצדק להטיל עליו חלק גדול יותר של החבות הכספית.
 •  
 • סעיף 67 לחוק חוזה הביטוח מחיל את סעיף 59(ד) לחוק ״בשינויים המחוייבים״ גם על ביטוח אחריות. אמנם, הוראת סעיף 67 מתירה למבטחים להתנות על הוראת סעיף 59(ד) לחוק ולהמיר את שיטת יחס סכומי הביטוח בשיטת חלוקה אחרת, אולם התניה כזו צריכה להיעשות בהסכמה בין המבטחים לבין עצמם ולא במסגרת פוליסת הביטוח. ככל הידוע לנו, והדברים עולים גם מתוך הפסיקה, המבטחים בישראל אינם נוהגים להתקשר בהסכמים המתנים על הוראת סעיף 59(ד) לחוק, ומכאן שהוראה זו מסדירה את שיטת החלוקה גם בביטוח כפל של אחריות. לכאורה, שיטה זו צריכה להסדיר גם את חלוקת הנטל גם על-פי פוליסת החובה לרכב, לפחות ככל שמדובר בפן של ביטוח האחריות הגלום בפוליסה. דא עקא, ששיטת יחס סכומי הביטוח אינה ניתנת ליישום כאשר אחת מהפוליסות הרלבנטיות (או שתיהן) אינה קובעת תקרה לאחריות המבטח - דוגמת הפוליסות לביטוח חובה לרכב. כך, לפי סעיף 3 לפקודת ביטוח רכב מנועי, פוליסה המוצאת לפי הפקודה מבטחת את בעל הרכב והנוהג בו ״מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק הפיצויים לנפגע תאונות דרכים...״. משמע, פוליסת ביטוח החובה אינה קובעת תקרה מוגדרת לאחריות המבטח, ומכאן שלא ניתן לחלק את הנטל בין מבטחי החובה לפי יחס סכומי הביטוח. ניתן אפוא להניח כי במקרה שכזה, שבו הפוליסות אינן נוקבות בתקרה לאחריות המבטח, ייאלץ בית המשפט לסטות משיטת יחס סכומי הביטוח ולאמץ שיטה אחרת לחלוקת נטל החיוב בין המבטחים. נראה כי לקושי מסוג זה נועד ביטוי השסתום ״בשינויים המחוייבים״ שבסעיף 67 לחוק. כמו כן, נדמה כי השיטה ההגיונית והצודקת ביותר במקרה שכזה היא לחלק את האחריות בין מבטחי החובה באופן שווה. פרופ׳ פרידמן, המתייחס בספרו לסוגיה זו, מציין כי:
 •  
 • ״בביטוח אחריות, הממלא אחר דרישות הפקודה, אין הגבלה בדבר סכום האחריות. אם שתי החברות לא הגבילו את אחריותן, אפשר לומר שסכום הביטוח בשתיהן שווה, ויש לחלק את הנטל ביניהן בחלקים שווים״.
 •  
 • ואכן, הגיון דומה הנחה גם את פסיקת בית המשפט בבואה לחלק את הנטל בין המבטחים בביטוח חובה[3]. הוא הדין לגבי מחוקק המשנה. כך, בטיוטת הפוליסה התקנית לביטוח חובה, מבקש מחוקק המשנה, בצדק, לסטות משיטת יחס סכומי הביטוח הקבועה בחוק חוזה הביטוח, אשר אינה הולמת את ביטוח האחריות חסר התקרה הגלום בפוליסת החובה לרכב, ולהחליפה בהסדר אחר המורה כדלקמן:
 • ״בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח לחוד ובינם לבין עצמם יישאו הם בתשלום תגמולי הביטוח בחלקים שווים״.
 • לפי שיטת יחס סכומי הביטוח, יחס החלוקה הוא כיחס שבין סכום הביטוח של כל פוליסה בנפרד ובין סך כל סכומי הביטוח. לפי שיטת יחס הפרמיות, הנטל צריך להתחלק בין המבטחים לפי היחס הקיים בין הפרמיות שנגבו על-ידי המבטחים השונים. לפי שיטת שוויון הבסיסים, אם הנזק מכוסה במלואו על-ידי כל אחת משתי הפוליסות, כי אז על שני המבטחים לשאת בו בחלקים שווים, אף אם גבולות הכיסויים שלהם אינם זהים ואף אם הפרמיות שגבו אינן שוות. לפי שיטת יחס החבויות העצמאיות, חלוקת הנטל מתבצעת בשני שלבים: בשלב הראשון מתעלמים מביטוח הכפל ובודקים את שיעור חבותו העצמאית של כל מבטח בנפרד. בשלב השני מחלקים את האחריות בין המבטחים לפי היחס בין שיעורי החבות העצמאית.
 • ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 
 • חוק חוזה הביטוח , ס"ח התשמ"א 94.
  • חנה גוטמן , הפרשנות לחוק חוזה הביטוח .
  • ירון אליאס , דיני ביטוח , כרך א
  • ד' פרידמן, דיני עשיית עושר ולא במשפט (תל-אביב, אבוקה) 220, סעיף 214.
  •  
  •   : Liability Prorating of Method Equitable More a Toward" ,Shurtleff
  • 944 ,943 .S.C.L.R 52 ,"Policies Insurance.
  •  272 .W.L.R Hayden .v . Co Assurance Union Commercial.
  •   : Insurance Automobile in Coverage Insurance Double" ,Boynton
  • (.Rev .L .Tul 47 "Clauses 'Insurance Other' of Problem The –

     העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

  ‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

  מחיקה ובלעדיות/מצגת


  שדה אימייל הינו חובה